• Zloženie žiackej školskej rady v školskom roku 2017/2018
  I.A - Judita Kollárová, I.B - Lucia Vaculková, I.C - Lea Šedivá, II.A - Šimon Sasarák, II.B - Patrik Kostelník, II. C - Patrícia Jašová, III.A - Viktória Urdziková, III.B - Miroslava Fedorová, III.C - Kušnírová, IV.A - Petra Hudáková, IV.B - Stela Ševcová, IV.E - Alena Jaššová, V.A - Valéria Timurová
  18.10.2017 10:11 | viac »
 • Školenie členov školskej rady
  Dňa 3.12.2014 sme sa zúčastnili školenia členov školskej rady Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa konalo na pôde SOŠ Technickej v Prešove. 
  15.01.2015 16:51 | viac »
 • Schránka dôvery
  Škola je v živote človeka jednou z najvýznamnejších sociálnych inštitúcií, ktorá plní dôležité výchovné a vzdelávacie úlohy. Zároveň, patrí medzi najdôležitejšie činitele socializácie jednotlivca v spoločnosti. Podľa odhadov človek za svoj život strávi v škole približne 5 400 hodín. Škola by preto mala byť miestom, ktoré poskytuje pre všetkých zúčastnených vo výchove a vzdelávaní bezpečie a istotu, miestom bez prítomnosti násilia a ubližovania. Považujeme preto za nevyhnutné venovať pozornosť školskému prostrediu a najmä jeho negatívnym vplyvom, s ktorými sa žiaci v tomto prostredí stretávajú.
  30.01.2014 16:43 | viac »
 • Projekt IUVENTA
  Slovenský inštitút mládeže – IUVENTA zorganizoval pre nádejných žiakov stredných škôl projekt, ktorý si žiaci za odbornej asistencie školiteľov sami vymyslia, zorganizujú, zrealizujú a pri ktorom si na vlastnej koži vyskúšajú svoje schopnosti. Do projektu KomPrax – Kompetencie pre prax („Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“) sa zapojili aj členovia žiackej školskej rady. 
  04.12.2013 16:27 | viac »
 • Imatrikulácia
  Prváci sa dočkali! Aj keď tohtoročná imatrikulácia prvákov sa konala až začiatkom novembra, zanechala veľa pozitívnych dojmov  hádam v každom, kto sa jej zúčastnil, či  ako účinkujúci, alebo aspoň ako divák.  
  25.11.2013 16:03 | viac »
 • Prevencia šikanovania a kyberšikana
  Pod záštitou školskej žiackej rady sa v dňoch 9.10.2013 a 10.10.2013 konala beseda zameraná na prevenciu šikany a kyberšikany ( druh šikany, ktorá využíva elektronické prostriedky, ako sú mobilné telefóny, e-mail, internet, blogy a pod.). Beseda bola vedená odborníkom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove,  kde boli žiaci  zaujímavým spôsobom oboznámení s danou problematikou a formou diskusie  sa mohli dozvedieť aj to, kde sa končia  hranice nevinnej zábavy a kedy už ide o problém, ktorý treba riešiť.
  04.11.2013 18:30 | viac »
 • Cieľom a poslaním žiackej rady je reprezentovať žiakov SSOŠ Pod Kalváriou 36 a zastupovať ich záujmy vo vzťahu  k riaditeľovi a vedeniu školy, vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam  školy v oblasti výchovy a vzdelávania, predkladať vedeniu školy svoje názory i názory žiakov a študentského života v škole, dávať podnety  na zlepšenie chodu školy a školského prostredia.
  15.10.2013 22:14 | viac »
 • Zoznam členov žiackej rady na školský rok 2013/2014
  15.10.2013 22:15 | viac »