Ciele a funkcie žiackej rady

Cieľom a poslaním žiackej rady je reprezentovať žiakov SSOŠ Pod Kalváriou 36 a zastupovať ich záujmy vo vzťahu  k riaditeľovi a vedeniu školy, vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam  školy v oblasti výchovy a vzdelávania, predkladať vedeniu školy svoje názory i názory žiakov a študentského života v škole, dávať podnety  na zlepšenie chodu školy a školského prostredia.

Ďalším cieľom ŽR je podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, organizovať a koordinovať mimoškolské akcie a prichádzať s návrhmi ako získať čo najviac financií pre činnosť ŽR (poukázanie 2% z dane, .... ). Mimoškolskú časť práce tvoria najmä kultúrne a športové podujatia (imatrikulácia, koncert boja  proti šikanovaniu, Valentínske prekvapenia, Valentínska kvapka, vianočný program, Mikuláš v škole,....), ktoré sú určené nielen pre žiakov, ale aj pedagógov školy.

 

Funkcie žiackej školskej rady:

  •  vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy,
  • vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje
  • rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy
  • zastupuje Žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy
  • predkladá svoje stanoviská a návrhy
  • zastupuje žiakov navonok
  • prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľaďovanie priestorov školy