Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Spôsobilosť rozumieť finančným produktom, službám, ktoré poskytuje trh  a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho osobného a rodinného života má  dôležitý vplyv na životnú úroveň.

Finančná gramotnosť získaná v školskom prostredí je chápaná ako kompetencia žiaka nadobudnuté vedomosti,  zručnosti, postoje, ako aj hodnotovú orientáciu prakticky využívať vo všetkých finančných aspektoch jeho osobného a občianskeho života.

Témy, celkové a čiastkové kompetencie, ktoré  opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti  sú rozpracované v Národnom štandarde finančnej gramotnosti.

Témy zoradené do 7 vybraných kategórií finančnej gramotnosti:

1. Človek vo sfére peňazí

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

5. Úver a dlh

6. Sporenie a investovanie

7. Riadenie rizika a poistenie

Absolvent strednej školy by mal byť schopný:

 • nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
 • poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
 • naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
 • stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
 • rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
 • efektívne používať finančné služby,
 • plniť svoje finančné záväzky,
 • zveľaďovať a chrániť svoj majetok,
 • porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
 • vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
 • inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
 • poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,
 • poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,
 • porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,
 • orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),
 • orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.