• Informácie o štúdiu v školskom roku 2019/2020

    •                   Súkromná stredná odborná škola

     hotelierstva a gastronómie Mladosť,

     Pod Kalváriou 36, Prešov

      

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                         

     Informácie o štúdiu v školskom roku 2019/2020

      

     5 – ročný študijný odbor

     6323 K  hotelová akadémia

     Absolventi odboru hotelová akadémia nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne v stravovacích a ubytovacích zariadeniach, samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných službách, manažér  hotelových  zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu. V štúdiu môžu pokračovať na rôznych typoch VŠ, hlavne ekonomicko-manažérskeho zamerania.

     Popri maturitnom vysvedčení získajú aj výučný list v odbore hotelová akadémia.

      

     4-ročný študijný odbor

     6445 K kuchár   (aj duálne vzdelávanie)

     Absolventi získajú výučný list aj maturitné vysvedčenie v odbore kuchár.

     Študenti poznajú organizáciu práce vo svojom odbore, sú pripravení vykonávať prácu a riadenie pracovníkov v strediskách spoločného stravovania, hoteloch, garni hoteloch, baroch, reštauráciách, penziónoch, v oblasti cestovného ruchu a taktiež môžu podnikať vo sfére  gastronomických služieb.

     Ovládajú rôzne práce súvisiace s prípravou a podávaním aj  technologicky náročných jedál. Na dobrej úrovni ovládajú cudzí jazyk.

     Môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole akéhokoľvek zamerania (najmä cestovného ruchu, ekonomického a učiteľského zamerania a pod.).

     Študenti majú získaným vzdelaním a skúsenosťami predpoklad pracovať ako stredný manažment v podnikoch spoločného stravovania.

      

      

     3-ročné učebné odbory: (po absolvovaní môžu pokračovať na nadstavbové štúdium)

     6444 H  čašník, servírka    (aj duálne vzdelávanie)  

     Absolvent odboru čašník  získa výučný list vo svojom odbore, vie podávať informácie o jedlách a nápojoch, servírovať pokrmy a nápoje, flambovať a tranšírovať pokrmy, inkasovať tržby a ovláda základy vedenia administratívy v prevádzke. Uplatní sa ako čašník, barman, letuška, stevard, recepčný a pod.
     Pokračovanie v nadstavbovom štúdiu – po ukončení môže pokračovať v nadstavbovom dennom štúdiu v odbore 
     6403 L podnikanie v remeslách a službách – blok cestovný ruch a získať maturitné vysvedčenie.

      

     6489 H  hostinský   (aj duálne vzdelávanie)    

     Odbor kuchár -  čašník (64 902 03) sa  po úprave a rozšírení o služby hotelierstva a ubytovacích služieb premenoval na odbor hostinský.

     Absolventi odboru hostinský sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe a príprave jedál v reštauráciách, kaviarňach, baroch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach a ďalších zariadeniach spoločného stravovania a môžu v tejto sfére hospodárstva aj podnikať. Študenti sa naučia prácam kuchára aj čašníka a budú plne kvalifikovaní na túto činnosť. Hostinský je odborník, ktorý hosťa privíta, ubytuje, navarí a obslúži.

     Pokračovanie v nadstavbovom štúdiupo ukončení môžu pokračovať v nadstavbovom dennom štúdiu v odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách – blok cestovný ruch a získať maturitné vysvedčenie.

     Duálne vzdelávanie

     Študenti vo všetkých odboroch môžu študovať aj v systéme duálneho vzdelávania, kde  podstatnú časť odborného výcviku absolvujú priamo u zamestnávateľov.  Zamestnávateľ študentom poskytuje zdarma pracovné oblečenie, stravu a poskytuje motivačné štipendium vo výške 400 – 1000 € ročne.

     Študenti, ktorí uzatvoria duálnu zmluvu so zamestnávateľom pred prijímacím konaním, získavajú body navyše a majú väčšiu pravdepodobnosť prijatia na štúdium na našu školu. Na našej web stránke  budú priebežne pridávané hotely, reštaurácie a firmy, s ktorými už  naša škola spolupracuje v duálnom vzdelávaní.

      

     Ďalšie informácie o škole

     Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov s vyše 55-ročnou tradíciou patrí k najlepším školám tohto zamerania na Slovensku.

      

     V ponúkaných odboroch máme výborné skúsenosti a výsledky, dôkazom čoho sú aj popredné umiestnenia našich študentov v rôznych celoslovenských i medzinárodných súťažiach, dobré umiestňovanie na trhu práce a vysokých školách,  ako aj pochvalné  referencie od  mnohých zamestnávateľov.

      

     V areáli školy ponúkame ubytovanie v školskom internáte s  možnosťou celodenného stravovania. Škola má vlastnú reštauráciu a hotelovú ubytovňu, kde študenti vykonávajú odbornú prax.

     Ponúkame absolvovanie barmanského kurzu v spolupráci s barmanskou asociáciou.  Baristický  kurz je zameraný na prípravu a podávanie káv. Po ukončení kurzov dostanú študenti medzinárodne platný certifikát.

      

     Prax v zahraničí:

     Škola umožňuje po splnení podmienok aj prax v zahraničí.

     Škola je úspešne  zapojená do rôznych slovenských a  európskych projektov.

     V rámci projektov ESF škola inovovala svoje vybavenie, uskutočnila sa napríklad modernizácia  cvičnej kuchyne, počítačových učební, vybavenie každej triedy bolo doplnené interaktívnymi tabuľami a pod.

     Veríme, že budeme pre Vás tou najlepšou voľbou pri Vašom rozhodovaní sa o  výbere strednej školy aj vzhľadom na to, že sféry služieb, stravovania a obchodu majú v súčasnosti i v budúcnosti veľmi dobré možnosti zamestnania sa  u nás a v zahraničí.

      

      

     V prípade ďalších otázok volajte na tel. číslo 0915 766 327