Informácie o štúdiu v školskom roku 2018/2019

Informácie o štúdiu v školskom roku 2018/2019

 

Všeobecným záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 62/2017 našej škole, boli  našej škole  v školskom roku 2018/2019 povolené otvoriť nasledovné odbory:

 

5 – ročný študijný odbor

6323 K  hotelová akadémia

Absolventi odboru hotelová akadémia nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne v stravovacích a ubytovacích zariadeniach, samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných službách, manažér  hotelových  zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu. V štúdiu môžu pokračovať na rôznych typoch VŠ, hlavne ekonomicko-manažérskeho zamerania a učiteľského zamerania.

Špecifikom absolventa odboru 6323 K hotelová akadémia na Súkromnej strednej odbornej škole, Pod Kalváriou 36 v Prešove je posilnené vyučovanie odborného výcviku, kde sa popri špecifických prácach v oblasti hotelierstva, plne vyučia  aj prácam kuchára a čašníka.

Vylepšenie odboru spočíva aj v zaradení  predmetu pedagogika a psychológia so zreteľom, aby absolvent získal základné vedomosti aj na VŠ učiteľských smerov.

Popri maturitnom vysvedčení získajú aj výučný list v odbore hotelová akadémia.

 

 

3 -  ročný učebný odbor

6489 H   hostinský        

Odbor kuchár -  čašník (64 902 03) sa  po úprave a rozšírení o problematiku hotelierstva a ubytovacích služieb premenoval na odbor hostinský.

Absolventi odboru hostinský sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe a príprave jedál v reštauráciách, kaviarňach, baroch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach a ďalších zariadeniach spoločného stravovania a môžu podnikať v tejto sfére hospodárstva. Študenti sa naučia prácam kuchára aj čašníka a budú plne kvalifikovaní na túto činnosť.

Hostinský je odborník, ktorý hosťa privíta, ubytuje, navarí mu a obslúži ho.

Pokračovanie v nadstavbovom štúdiu – po ukončení môžu pokračovať v nadstavbovom dennom štúdiu   6403 L  podnikanie v remeslách a službách – blok cestovný ruch a získať maturitné vysvedčenie.

 

 

4– ročné študijné odbory

6445 K  kuchár

6444 K  čašník, servírka

VZN Prešovského kraja č. 62/2017 neboli  našej škole  v školskom roku 2018/2019 povolené otvoriť.

Študentom so záujmom o tieto odbory plne odporúčame študovať v odbore hotelová akadémia alebo hostinský na našej škole,  kde ich hlavnou výhodou je získania dvoch odborov naraz !!!

 

 

Ďalšie informácie o škole

 

Súkromná SOŠ Pod Kalváriou 36, Prešov s 55-ročnou tradíciou patrí k najlepším školám tohto zamerania na Slovensku.

 

V ponúkaných odboroch máme výborné skúsenosti a výsledky, dôkazom čoho sú aj popredné umiestnenia našich študentov  v rôznych celoslovenských i medzinárodných súťažiach, dobré umiestňovanie na trhu práce a vysokých školách,  ako aj pochvalné  referencie od  mnohých zamestnávateľov.

 

V areáli školy ponúkame ubytovanie v školskom internáte s  možnosťou celodenného stravovania. Škola má vlastnú reštauráciu a hotelovú ubytovňu, kde študenti vykonávajú odbornú prax.

 

Ponúkame absolvovanie barmanského kurzu v spolupráci s barmanskou asociáciou.  Baristický  kurz zameraný na prípravu a podávanie káv. Po ukončení kurzov dostanú študenti medzinárodne platný certifikát.

 

Prax v zahraničí:

Študenti majú možnosť  absolvovať odbornú prax aj v špičkových hotelových komplexoch na Cypre, v Taliansku, Luxembursku, kde popri odborných a jazykových skúsenostiach získajú aj zaujímavé finančné ohodnotenie.

 

Škola je úspešne  zapojená do rôznych slovenských a  európskych projektov.

 V rámci projektov ESF škola inovovala svoje vybavenie, napr.: modernizácia  cvičnej kuchyne, počítačových učební, vybavenie každej triedy interaktívnymi tabuľami a pod.

 

Veríme, že budeme pre Vás tou najlepšou voľbou pri Vašom rozhodovaní sa vo  výbere strednej školy aj vzhľadom na to, že sféry služieb, stravovania a obchodu majú v súčasnosti i v budúcnosti veľmi dobré možnosti zamestnania sa  u nás a v zahraničí.

 

 

V prípade ďalších otázok volajte na tel. číslo 0915 766 327