Informácie o štúdiu v školskom roku 2019/2020

Súkromná stredná odborná škola

hotelierstva a gastronómie Mladosť,

Pod Kalváriou 36, Prešov

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                     

 

Informácie o štúdiu v školskom roku 2019/2020

 

V zmysle § 31 zákona NR SR č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov je našej škole  v školskom roku 2019/2020 povolené otvoriť nasledovné odbory:

 

4-ročný študijný odbor

6445 K kuchár           (aj duálne vzdelávanie)

Absolventi získajú výučný list aj maturitné vysvedčenie v odbore kuchár.

Študenti poznajú organizáciu práce vo svojom odbore, sú pripravení vykonávať prácu a riadenie pracovníkov v strediskách spoločného stravovania, hoteloch, garni hoteloch, baroch, reštauráciách, penziónoch, v oblasti cestovného ruchu a taktiež môžu podnikať vo sfére  gastronomických služieb.

Ovládajú rôzne práce súvisiace s prípravou a podávaním aj  technologicky náročných jedál. Na dobrej úrovni ovládajú cudzí jazyk.

Môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole akéhokoľvek zamerania (najmä cestovného ruchu, ekonomického a učiteľského zamerania a pod.).

Študenti majú získaným vzdelaním a skúsenosťami predpoklad pracovať ako stredný manažment v podnikoch spoločného stravovania.

 

 

3-ročné učebné odbory: (po absolvovaní môžu pokračovať na nadstavbové štúdium)

6444 H  čašník, servírka    (aj duálne vzdelávanie)  

Absolvent odboru čašník  získa výučný list vo svojom odbore, vie podávať informácie o jedlách a nápojoch, servírovať pokrmy a nápoje, flambovať a tranšírovať pokrmy, inkasovať tržby a ovláda základy vedenia administratívy v prevádzke. Uplatní sa ako čašník, barman, letuška, stevard, recepčný a pod. Pokračovanie v nadstavbovom štúdiu – po ukončení môže pokračovať v nadstavbovom dennom štúdiu   6403 L  podnikanie v remeslách a službách – blok cestovný ruch a získať maturitné vysvedčenie.

 

6489 H   hostinský               (aj duálne vzdelávanie)    

Odbor kuchár -  čašník (64 902 03) sa  po úprave a rozšírení o služby hotelierstva a ubytovacích služieb premenoval na odbor hostinský.

Absolventi odboru hostinský sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe a príprave jedál v reštauráciách, kaviarňach, baroch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach a ďalších zariadeniach spoločného stravovania a môžu v tejto sfére hospodárstva aj podnikať. Študenti sa naučia prácam kuchára aj čašníka a budú plne kvalifikovaní na túto činnosť. Hostinský je odborník, ktorý hosťa privíta, ubytuje, navarí a obslúži.

Pokračovanie v nadstavbovom štúdiu – po ukončení môžu pokračovať v nadstavbovom dennom štúdiu   6403 L  podnikanie v remeslách a službách – blok cestovný ruch a získať maturitné vysvedčenie.

Duálne vzdelávanie

Študenti vo všetkých odboroch môžu študovať aj v systéme duálneho vzdelávania, kde  podstatnú časť odborného výcviku absolvujú priamo u zamestnávateľov.  Zamestnávateľ študentom poskytuje zdarma pracovné oblečenie, stravu a poskytuje motivačné štipendium vo výške 400 – 1000 € ročne.

Študenti, ktorí uzatvoria duálnu zmluvu so zamestnávateľom pred prijímacím konaním, získavajú body navyše a majú väčšiu pravdepodobnosť prijatia na štúdium na našu školu. Na našej web stránke  budú priebežne pridávané hotely, reštaurácie a firmy, s ktorými už  naša škola spolupracuje v duálnom vzdelávaní.

 

Ďalšie informácie o škole

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov s vyše 55-ročnou tradíciou patrí k najlepším školám tohto zamerania na Slovensku.

 

V ponúkaných odboroch máme výborné skúsenosti a výsledky, dôkazom čoho sú aj popredné umiestnenia našich študentov v rôznych celoslovenských i medzinárodných súťažiach, dobré umiestňovanie na trhu práce a vysokých školách,  ako aj pochvalné  referencie od  mnohých zamestnávateľov.

 

V areáli školy ponúkame ubytovanie v školskom internáte s  možnosťou celodenného stravovania. Škola má vlastnú reštauráciu a hotelovú ubytovňu, kde študenti vykonávajú odbornú prax.

Ponúkame absolvovanie barmanského kurzu v spolupráci s barmanskou asociáciou.  Baristický  kurz je zameraný na prípravu a podávanie káv. Po ukončení kurzov dostanú študenti medzinárodne platný certifikát.

 

Prax v zahraničí:

Škola umožňuje po splnení podmienok aj prax v zahraničí.

Škola je úspešne  zapojená do rôznych slovenských a  európskych projektov.

V rámci projektov ESF škola inovovala svoje vybavenie, uskutočnila sa napríklad modernizácia  cvičnej kuchyne, počítačových učební, vybavenie každej triedy bolo doplnené interaktívnymi tabuľami a pod.

Veríme, že budeme pre Vás tou najlepšou voľbou pri Vašom rozhodovaní sa o  výbere strednej školy aj vzhľadom na to, že sféry služieb, stravovania a obchodu majú v súčasnosti i v budúcnosti veľmi dobré možnosti zamestnania sa  u nás a v zahraničí.

 

 

V prípade ďalších otázok volajte na tel. číslo 0915 766 327