• Správy

    • Správy o projekte

     Záverečné správy podávajú realizátori projektu

     Mgr.Gonda Lucián, Mgr.Lučanská Monika, Mgr.Tkačíková Anna

      

     Názov projektu:         Buďme v spojení aj vo svete

     Termín realizácie:     11/2006

     Miesto realizácie:     Prešov budova SOU SD Jednota Prešov

     Vedúci kurzu:            Lucián Gonda

      

     V rámci projektu Buďme v spojení vo svete sa v školskom roku 2006/2007 konal kurz elektronickej komunikácie pre seniorov.

     Cieľ kurzu: Odovzdať vedomosti z oblasti elektronickej komunikácie seniorom, čím im bude umožnené komunikovať v elektronickej podobe so svojimi príbuznými v zahraničí.

     Cieľová skupina:                      seniori z okolia Prešova v počte 10 ľudí

     Pomôcky:                                počítačová miestnosť školy SOU SD Jednota, základná PC zostava pre každého účastníka, internet, tlačiareň, scanner a spotrebný materiál (atrament, papier,...)

     Náplň kurzov:                          naplnenosť kurzu je 10 frekventantov

     Program kurzu:                   1.         Oboznámenie účastníkov so základnou štruktúrou počítača

                                                 2.         Oboznámenie účastníkov s programom Microsoft Word

                                                 3.         Oboznámenie účastníkov so základmi práce s internetom

                                                 4.         Oboznámen ie účastníkov s obsahom internetovej stránky www.post.sk

                                                5.         Oboznámenie účastníkov so základmi elektronickej komunikácie vo forme e-mailu

      

     Hodnotenie kurzu:   Cieľové požiadavky kurzu boli splnené. Účastníci zvládli základné kroky elektronickej komunikácie vo forme e-mailu.

     Príloha:                                    Prezenčná listina účastníkov kurzu.

     Správu zostavil: Mgr. Lucián Gonda

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     Názov projektu:  Buďme spojení aj vo svete

      Termín realizácie:  10/ 2006

      Miesto realizácie: SOU SD JEDNOTA

      Cieľová skupina: študenti končiaci školskú dochádzku, absolventi školy

      Predmet školenia: vyplňovanie formulárov potrebných k zamestnaniu sa v EU

      Lektor nemeckej časti projektu: Mgr. Monika Lučanská

     Realizácia projektu:

              Do projektu sa v dvoch kurzoch zapojilo 20 študentov 4. ročníka študijného odboru kuchár – čašník, aby sa  naučili vyhľadať na internete potrebné informácie k zamestnaniu sa v zahraničí, napísať  v nemeckom jazyku svoj profesijný curriculum vitae, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, či iné formuláre a dotazníky pre účely zamestnania či brigády v nemecky hovoriacich krajinách.

     Dátum konania  kurzov:

     1.kurz:   2.10.2006

                   4.10.2006

     2. kurz:  3.10.2006

                   5.10.2006

     Vyhodnotenie projektu:

     Absolventi jednotlivých kurzov samostatne zvládli vyhľadávanie potrebných formulárov na internete, ich vypĺňanie a boli podrobne zaškolení o podmienkach pracovného trhu v nemecky hovoriacich krajinách.

     Správu zostavila: Mgr. Monika Lučanská

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

     Názov projektu: BUĎME SPOJENÍ AJ VO SVETE

      Termín realizácie: 05/2006 –11/2006

      Miesto realizácie : Prešov, Budova SOU SD Jednota

      Vedúci kurzu: Mgr. Anna Tkačíková         

       Cieľ kurzu: Podať študentom končiacich ročníkov vedomosti a zručnosti súvisiace s vypĺňaním dokumentov, s ktorými sa stretnú pred a po vycestovaní do anglicky hovoriacej krajiny a vypracovať vlastný štruktúrovaný životopis.

     Cieľová skupina:

     Kurzu sa zúčastnili študenti z ročníkov 3.D, 3.F., a 3.A, školy SOU SD Jednota. 

     Náplň kurzov:

     V rámci projektu Buďme spojení vo svete sa v školskom roku 2006/2007 konali 2 kurzy rozdelené na 2 časti, v rámci ktorých:

     - študenti boli oboznámení s rôznymi typmi formulárov (s ich obsahom aj formou), s ktorými sa môžu stretnúť pred vycestovaním do zahraničia a na území anglicky hovoriacej krajiny

     - študentom boli distribuované vzorové formuláre, s ktorými sa stretnú v zahraničí

     - študenti boli oboznámení s najčastejšie sa objavujúcou a opakujúcou slovnou zásobou pri vypĺňaní formulárov

     - študentom bolo vysvetlené ktoré najdôležitejšie body má ich predchádzajúci zamestnávateľ zahrnúť do zostavenia ich referencií, aby tento dokument bol čo najefektívnejší.

     - študenti si pod vedením lektora zostavili vlastný štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku

     Dátum konania kurzov:

     1. kurz: 2. 10. 2006

                  9. 10. 2006

     2. kurz:19. 10 2006

                  26. 10 2006

     Hodnotenie kurzu:

     Cieľové požiadavky kurzu boli splnené. Študenti boli oboznámení s krokmi, ktoré je  potrebné podniknúť pred vycestovaním do anglicky hovoriacej krajiny. Študenti nadobudli zručnosti pri vypĺňaní formulárov, s ktorými sa stretnú pred a po vycestovaní do anglicky hovoriacej krajiny a naučili sa vypracovať si štruktúrovaný životopis.

     Správu zostavila: Mgr. Anna Tkačíková