2013-2014 6323 K hotelová akadémia

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.5.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 33333 15
Prvý cudzí jazyk 34435 19
Druhý cudzí jazyk 33222 12
Človek a príroda
Biológia 1 1
Chémia 2 2
Človek a spoločnosť
Dejepis 2 2
Občianska náuka 12 3
Človek a hodnoty
Etická výchova/Náboženská výchova 2 2
Matematika a práca s informáciami
Matematika 21,521,5 7
Informatika 22 4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 22222 10
Teoretické odborné vzdelávanie
Administratíva a korešpondencia 2 2
Ekonomika a riadenie 21,533,54 14
Geografia cestovného ruchu 2 2
Hospodárske písomnosti a účtovníctvo 23 5
Pedagogika a psychológia 1 1
Potraviny a chémia vo výžive 222 6
Psychológia a komunikácia 1 1
Technika obsluhy 21,5 3,5
Technika prevádzky 222 6
Technológia prípravy pokrmov 21,5 3,5
Praktická príprava
Odborný výcvik 6613127 44


© aScAgenda 2023.0.1418 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.06.2023