• História školy

    1963

    VZNIK NAŠEJ ŠKOLY

    Na týchto a ďalších formách a tradíciách, aj v snahe skvalitniť tradičnú slovenskú pohostinnosť a kulinárske umenie, vzniklo v r.1963 Stredné odborné učilište Slovenského zväzu spotrebných družstiev v Prešove. Táto vzdelávacia inštitúcia za roky svojej existencie nemalou mierou prispela k tomu, že východné Slovensko získalo postupne odborníkov pre zariadenia obchodu a služieb, ktorí robia dobré meno nielen v škole, ale celému systému spotrebných družstiev.

     

    História SOU sa začína písať v šesťdesiatych rokoch, keď sa v mestách a na dedinách východného Slovenska buduje sieť predajní, pohostinstiev a reštauračných zariadení Jednoty. Výchovou kvalifikovaných pracovníkov bolo poverené novozaložené Odborné učilište KZSD, ktoré začalo svoju činnosť v roku 1963 v obci Svinia v okrese Prešov. Po krátkom čase bolo učilište premiestnené do provizórnych priestorov v kúpeľoch Gánovce v okrese Poprad.

    1972

    PROFILOVALI SME SA

    Ešte pred dokončením novej budovy školy v Prešove, Pod Kalváriou  36, začalo sa v septembri 1971 vyučovanie v deviatich triedach odboru kuchár - čašník. V roku 1972 okrem trojročných učebných odborov boli otvorené aj triedy päťročného súvislého štúdia s možnosťou ukončiť úplné stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou v strednej škole pre pracujúcich.

    1989

    VYPROFILOVALI SME SA

    V roku 1989 sa popri trojročnom štúdiu v učebných odboroch začalo s vyučovaním v študijných odboroch  kuchár - kuchárka ačašník - servírka. Okrem profilujúceho odborukuchár - čašník boli v jednotlivých obdobiach histórie školy zriadené aj ďalšie samostatné odbory kuchár, čašník, cukrár, hostinský, predavač rozličného a potravinárskeho tovaru.

    Po r. 1989

    ZMENY  PRICHÁDZAJÚ

    Po novembri 1989, kedy dochádza k radikálnym zmenám v živote našej spoločnosti, reaguje aj SOU SZSD na požiadavky praxe novou kvalitou svojej činnosti, hľadaním novej modernej a perspektívnej identity družstevníctva na Slovensku.

    2002

    SZSD sa mení na SD Jednota

    Novým zakladateľom je COOP  JEDNOTA Slovensko Spotrebné družstvo Bratislava, a naša škola dostáva názov SOU  SD Jednota Prešov.

    40 rokov

    RETROSPEKTÍVA

    V priebehu uplynulých 40 rokov sa neustále zlepšovalo materiálno - technické vybavenie školy. Boli vybudované prístavby žiackej jedálne, internát, parkovisko, športový areál s telocvičňou, budova na teoretické vyučovanie, salóniky a prístavba kuchyne.

    V súlade so zvyšovaním nárokov na vzdelanie bolo SOU vybavené počítačovou technikou, ktorá sa neustále dopĺňa a modernizuje.

    2006

    POZERÁME SA DO BUDÚCNOSTI

    SOU SDJ v Prešove pri prekročení horizontu roku 2000 spolieha sa nielen na svoj odborný potenciál, ale oceňuje aj všestrannú pomoc COOP  JEDNOTA Slovensko Spotrebné družstvo Bratislava, ktorý významnou mierou prispieva k stále zlepšujúcim sa materiálno - technickým podmienkam našej školy.

    Vstupom Slovenska do EU sa škola  zapája do školských projektov dotovaných EU.

    2008

    ZMENA ZRIAĎOVATEĽA

    Od 1. marca 2008  sa stala novým zriaďovateľom KBR sanita, s.r.o. Zároveň sa zmenil názov školy na Súkromné SOU. 

    Od 1. septembra 2008 podľa zákona 245/2008 Z.z. názov školy sa zmenil na Súkromná stredná odborná škola.