Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školySúkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
Adresa školyPod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
Telefón0911498908
E-mailskola@skolamladost.sk
WWW stránkawww.skolamladost.edupage.org www.skolamladost.sk
ZriaďovateľMladosť n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Hanušin 0918568021skola@skolamladost.sk
ZRŠ TVMgr. Ľubica Birošová 0915766327skola@skolamladost.sk
ZRŠ EPÚIng. Jozef Šváč 0915766321skola@skolamladost.sk
ZRŠ OVYMgr. Alena Pulščáková 0915766328skola@skolamladost.sk
Hl. majsterBc. Ján Kolesár 0915766323skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠIMgr. Zita Knapíková 0907979902skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠJMária Talarovičová 0915766326skola@skolamladost.sk

Rada školy

 Titul, Meno, Priezvisko
predsedaIng. Miriama Šofranko Minaričová
pedagogickí zamestnanciBc. František Verešpej
  
  
nepedagogický zam.Mgr. Hedviga Grinčová
  
zástupcovia rodičovRNDr. Gladys Čekanová
 Monika Uličná
 Mgr. Slavka Prusáková
  
zástupca zriaďovateľaPhDr. Jozef Kičura
 Alena Kičurová
 Jozef Kičura
 Radka Übersax
  
za žiakovĽudmila Ridilová

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMladosť n.o.
SídloPod Kalváriou 36 Prešov
Telefón0911 498 908
E-mailskola@skolamaldost.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Rada školy

Zasadnutie per rollam - 26.10.2021. Uznesenie zo dňa 26.10.2021

Zasadnutie per rollam - 3.3.2022. Uznesenie zo dňa 3.3.2022

Zasadnutie per rollam - 13.6.2022. Uznesenie zo dňa 13.6.2022

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 327

Počet tried: 15


TriedaPočet žiakov
I.A19
I.B23
I.C30
I.PM12
I.NA23
II.A23
II.B23
II.C30
III.A19
III.B24
III.C24
III.D23
IV.A22
IV.B19
V.A27

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP2721
Znížený úväzok33
Na dohodu33

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početkvalifikovanýchnekvalifikovaných
učiteľov171
vychovávateľov4 
majstrov OVY11 
   
spolu321

Aktivity a prezentácia na verejnosti

9.september - Deň obetí holokaustu a rasového násilia

Návšteva vzácne dochovanej prešovskej synagógy po uvoľnení epidemiologických opatrní pripomenulo našim žiakom pamätný deň obetí holokaustu. 9. septembra uplynulo 80 rokov, odkedy vláda vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) vydala nariadenie o právnom postavení Židov - takzvaný Židovský kódex. Práve preto sa 9. september stal pamätným dňom, kedy si slovenská verejnosť pripomína Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Aj my sme sa touto cestou snažili našim žiakom priblížiť tento pamätný deň.

Biela pastelka

Milí kolegovia, milí žiaci!

V dňoch 23. a 24. septembra sa v našich priestoroch uskutočnila verejná zbierka Biela pastelka 2021. Každodenné spletitosti života sú náročné pre všetkých ľudí. Oveľa ťažšie to majú ľudia so zdravotným znevýhodnením. O pomoc verejnej zbierky Biela pastelka sa opierajú nevidiaci a slabozrakí. Zbierka významne napomáha nevidiacim a slabozrakým aktívne sa zapájať do bežného života. Tento školský rok sa nesie v znamení solidarity a podpory komunity. Dovoľte nám, aby sme sa Vám poďakovali za podporu vo forme finančného príspevku do verejnej zbierky Biela pastelka. Hovorí sa, že to nie je pomoc, ak nás to nič nestojí, o to viac je pomocou, ak niečo oželieme a podelíme sa. Dobrovoľníkom z našej školy sa podarilo vyzbierať krásnych 109,78 €.

Odovzdávanie notebookov žiakom duálneho vzdelávania

Ďakujeme zamestnáveteľom duálného vzdelávania, ktorí sa v spolupráci s našou školou zapojili do projektu. Aj vďaka nim sme dňa 8.6. 2021 odovzdali v kongresovej sále 34 žiakom (súčasným druhákom) notebooky, ktoré môžu využiť na ďalšie vzdelávanie a odborný rast.

Kvetinová výzdoba

Jesenná príroda je pokojná a krásne pestrá a nám záleží na tom, aby vám aj kvetinová výzdoba našej školy navodzovala takéto pocity. Jednoducho, aby sme sa tu všetci cítili dobre. Preto sme sa postarali o naše rastlinky. Vymenili sme im zeminu, nasadili aj nové kvietky a ozdobili kvetináče. Dúfame, že sa vám to bude páčiť a spríjemní vám to dni strávené v našej škole. Žiaci III.C triedy a p. uč. Tomková a Šoltésová.

Ponožkový október

Milí spolužiaci a učitelia!

V mene žiackej školskej rady by sme vás chceli informovať, že v našej škole prebieha počas mesiaca október zbierka s názvom PONOŽKOVÝ OKTÓBER. Cieľom tejto zbierky je vyzbierať čo najviac NOVÝCH PONOŽIEK ľubovoľných farieb a veľkostí pre ľudí v núdzi. Aj jediným párom dokážete vyčariť úsmev či ochrániť. Iba 30 minút trvá, kým pri teplote 0 °C vzniknú na nechránených nohách omrzliny. Pri teplote -15 °C sa tento čas skracuje na 5 -10 minút. Nebuďme ľahostajní k nášmu okoliu. Pomôžme, keď môžeme a spravme dobrý skutok, ktorý nás nestojí vôbec veľa námahy. Ak sa rozhodnete do tejto zbierky zapojiť, prineste nové ponožky do školy a odovzdajte do krabice pri zborovni. Všetky ponožky na konci októbra odovzdáme OZ Podaj ďalej, ktoré ich venuje ľuďom v núdzi.

Deň zdravej výživy

16. október je Svetový deň výživy už od roku 1981. Oslavuje sa na základe rozhodnutia konferencie OSN. Je to výročný deň, keď bola v roku 1945 založená Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Jej cieľom je spojiť svet v aktivitách, ktoré podporujú celosvetové povedomie o význame potravy pre človeka, ako aj vytváraní a podporovaní opatrení, ktoré zabezpečia potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom zdravotnom stave jedinca. My sme si tento deň pripomenuli zdravou ovocnou desiatou, ktorú naša škola pripravila pre svojich študentov, za čo jej ďakujeme.

Daruj knihu škole

22. október je Medzinárodným dňom školských knižníc, ktorý sa pripomína od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní mládeže. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pri tejto príležitosti naša škola vyhlasuje aktivitu DARUJ KNIHU ŠKOLE. Milovníci kníh si budujú svoje vlastné knižnice, ktoré im prinášajú potešenie a radosť. Niekedy sa stane, že sa vo vašej knižnici objaví kniha, ktorú už poznáte naspamäť a nepotrebujete ju, alebo sa nedopatrením v knižnici nájdu dva rovnaké exempláre. V takom prípade neváhajte a prineste ich do školy. V novozrekonštruovanej čitárni si nájdu svoje miesto a určite aj vďačných čitateľov. Knihy, ktoré chcete darovať, prineste Mgr. Antónii Jadušovej. „Daruješ knihu - daruješ lásku, úsmev, nádej, poznanie a príjemne strávený čas!“

Všetkým darcom už teraz ďakujem a teším sa na spoločné čitateľské zážitky.

Mgr. Antónia Jadušová, PhD

Workshop stredných škôl

Začiatkom mesiaca sa žiačky našej školy zúčastnili Workshopu stredných škôl, ktorý zorganizovala Súkromná základná škola DSA Prešov. Žiakom sme predstavili našu školu a ukázali sme budúcim stredoškolákom kúzlo nášho umenia. Pevne veríme, že niektorí z nich sa stanú aj našou súčasťou a prežijú s nami úžasnú MLADOSŤ.

9.11. - Medzinárodný deň proti fašizmu a antisemitizmu

Tento deň je spomienkou na obete Krištáľovej noci v Nemecku. Počas nej v roku 1938 bolo desivým besnením príslušníkov SS a SA zavraždených viac ako 90 Židov a stovky ťažko ranených. Ulice boli zaplnené sklenými črepinami z výkladov, okien židovských domov, bytov, obchodov a synagóg. Následne bolo 30 000 Židov zatknutých a deportovaných do koncentračných táborov. Pri tejto príležitosti sa konajú podujatia na pripomenutie týchto hrôz s cieľom varovať pred ich opakovaním a na protest proti súčasnej forme fašizmu a antisemitizmu. Aj žiaci našej školy navštívili krásne dochovanú prešovskú synagógu, zo záujmom si vypočuli sprievodné slovo a zapálili sviece pri tamojšom pamätníku obetiam holokaustu. Tento deň je zároveň Svetový deň slobody - tento sviatok vyhlásil bývalý americký prezident George Bush v roku 2002. V tento deň roku 1989 bol zbúraný Berlínsky múr a ukončený komunistický útlak. Deň je oslavou víťazstva nad komunizmom, oslavou sily slobody a demokracie, oslavou ľudských práv, slobôd a ľudskej dôstojnosti.

Deň židovskej kuchyne

edlá pripravené podľa receptov židovskej kuchyne obohatili jedálny lístok našej školy. Žiaci dosiahli autenticitu pokrmov aj vďaka pravej macesovej múke, ktorú našej škole podarovala Židovská náboženská obec Prešov. Chutné macesové knedličky do polievky, kuracie stehná na víne po židovsky, či tradičné chanukové šišky pripravovali žiaci V.A triedy pod vedením majsteriek Frištykovej a Strojnej. Atmosféru posilnili aj vkusnou dekoráciou reštaurácie. Pripojili sa aj prváci z I.C triedy s pani majsterkou Horovskou, ktorí s výzdobou miestnosti pomáhali.

Baristický kurz

Keď sa povie slovo barista, ľudia si hneď predstavia človeka, ktorý vám nakreslí do cappuccina labuť, či váš portrét. Avšak barista je v prvom rade človek, vďaka ktorému máte vo vašej šálke príjemnú chuť, ktorá vám spraví deň krajším. Baristom sa môže stať každý. Stačí len chcieť. A naši žiaci chceli. Zúčastnili sa Základného baristického kurzu a získali cenné odborné vedomosti a zručnosti, ktoré budú môcť využiť vo svojej praxi.

Mikuláš

Šiesty december je deň, kedy sa deti ale aj dospelí tešia na bradatého pána s veľkým bruchom v červenom plášti s obrovským vrecom plným sladkých dobrôt. Ani naša škola nebola výnimkou. Mikuláš prišiel na našu školu aj so svojimi pomocníkmi čertmi a anjelom. A takto spríjemnili deň žiakom ako aj učiteľom našej školy. Toto veselé dopoludnie pre našu školu pripravili členovia ŽŠR.

Otvorenie čitárne

Hotovo, je to tu!

Po úspešnej rekonštrukcii jednej málo využívanej učebne vznikla na našej škole nová ČITÁREŇ. Ďakujeme všetkým, ktorí neváhali a prispeli darovanými knihami. Tie už sedia v novej knižnici a sú vám k dispozícii. Môžete si čítať v škole, alebo si knihu požičať domov. Nezabudnite ju však po prečítaní vrátiť! Darovať knihu škole môžete kedykoľvek a rozšíriť tak našu knižnú ponuku. Ešte raz ďakujeme všetkým darcom a želáme príjemne strávené chvíle s knihou v ruke.

„Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

Ekonomická olympiáda

Dňa 9.12.2021 sa žiaci V.A triedy zúčastnili školského kola Ekonomickej olympiády. Je to celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v ekonómii. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, či vyhrať vecné ceny, ako notebook, mobilný telefón, čítačku elektronických kníh, ekonomickú literatúru a ďalšie.

Najúspešnejšími súťažiacimi v našom školskom kole boli dvaja žiaci, ktorí postupujú na krajské kolo. Blahoželáme Judite Kollárovej a Bohdanovi Shevchenkovi.

Zostaňte láskaví aj vtedy, keď sa vám zdá, že svet je úplne iný

Aj žiaci našej školy sa chceli malou sladkosťou POĎAKOVAŤ tým, ktorí obetavo pomáhajú v rôznych ťažkých životných situáciách.

Sladké koláčiky sme odniesli na covidové oddelenie FNsP Prešov. Obetavým záchranárom a hasičom sme pribalili k sladkostiam aj mini hamburgery.

Máme postup do dinále celoštátneho kola Skills Slovakia

Postarala sa oň Marianna Blanáriková z III.B. Žiaci hotelových akadémií a stredných odborných škôl Slovenska v odbore kuchár a cukrár sa koncom januára predstavili v semifinálových kolách celoslovenskej súťaže SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR METRO CUP 2022, pričom šiesti najlepší postúpili do celoštátneho finále. Naša Marianna skončila na krásnom 4. mieste. Finále Skills Slovakia sa na jar uskutoční na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO v bratislavskej Inchebe.

Ďakujeme Marianne za reprezentáciu.

Deň sv. Valentína u nás

Deň sv. Valentína je dňom zaľúbených, kedy dávame najavo svoje city a obdarúvame sa maličkosťami, ktoré nám vyčaria úsmev na tvári. Týždeň pred Valentínom sa nachádzala vo vestibule školy krabica, kam mohli žiaci vhadzovať valentínky - pozdravy a lístočky s odkazmi pre svojich priateľov, kamarátov a učiteľov. Dňa 14.2 celá škola dýchala valentínskou náladou tak, ako sa patrí. Naše „živé“ Valentínky roznášali odkazy po celej škole svojim majiteľom. Valentínsku náladu navodili aj žiaci na odbornom výcviku. Pre žiakov a učiteľov pripravili sladké prekvapenie, ktoré všetkým chutilo.

Zbierka pre Ukrajinu

Milí priatelia,

ani nám nie je ľahostajná situácia na Ukrajine. Na našej škole študujú žiaci priamo z Ukrajiny a nás sa situácia u nich doma veľmi dotýka. Preto sme sa rozhodli pomôcť. OZ Podaj ďalej v Prešove organizuje zbierku na pomoc utečencom z Ukrajiny.

Preto, ak máte požadované veci, ktoré sú v zozname, prineste ich V PONDELOK do školy a my to potom zanesieme ďalej, aby sa pomoc dostalo k ľuďom, ktorí to potrebujú.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí už pomohli a ďalej pomáhajú. Zbierka v našej škole ďalej trvá. Nižšie uvádzame aktuálny zoznam vecí, ktoré sú teraz najpotrebnejšie.

Gastro Cup 2022

Pred týždňom sa pod organizačnou taktovkou Banskobystrického klubu kuchárov a cukrárov SZCK konala celoslovenská sútaž Gastro Cup 2022. V kategórii kuchár-senior sa predstavil aj náš majster odborného výcviku Bc. Damián Kolesár. Súťažný pokrm bol náročný na prípravu, pričom ho bolo potrebné pripraviť v priebehu 60 minút. Výsledok vyzeral úžasne a veríme, že aj výborne chutil.

Barmanský kurz

Nikdy nie je neskoro naučiť sa niečo nové. Naši žiaci využili jednu z možností a zúčastnili sa BARMANSKÉHO KURZU, ktorý je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú zdokonaliť v tejto nádhernej práci a taktiež by radi získali certifikát SkBA, platný aj v zahraničí, vo všetkých krajinách, ktoré sú členmi Medzinárodnej barmanskej asociácie - IBA. Pevne veríme, že získali cenné skúsenosti, ktoré využijú v pracovnom živote.

Šialený apríl - fajnový deň č. 1

Pozývame všetkých žiakov a učiteľov, aby s nami zažili šialený apríl. Naša ŽŠR a žiaci V.A si pre nás pripravili zaujímavú súťaž. Niektoré aprílové dni budú bláznivé. Stačí, ak si na seba oblečiete niečo zaujímavé alebo splníte úlohu podľa zadania na konkrétny deň. Takže čakajú nás 4 bláznivé dni. Najzaujímavejšie outfity odmeníme.

POZOR!!!!!

Začíname už tento piatok 8.4. Vašou úlohou je prísť pohodlne oblečení do školy - tepláky, mikiny, papuče, domáce oblečenie. Tešíme sa na bláznivý apríl a vaše odvážne outfity. Vaša ŽŠR a koordinátor ŽŠR Mgr. Miroslava Šimková

Šialený apríl - fajnový deň č. 1

Užite si "Fajnový deň č. 2" a zbaľte si školské veci do niečoho iného ako obyčajne. Skúste prísť s niečím zaujímavým. Fantázii sa medze nekladú...

Veľkonočná výstava

Dňa 11.4.2022 sa uskutočnila školská výstava pod názvom "Veľká noc a tradície našich predkov". Zapojiť sa mohli všetky triedy. Úlohou bolo prezentovať gastronomické špeciality a jarné dekorácie. Výsledok všetkých prítomných potešil a inšpiroval.

Vyhodnotenie najkrajších prác dopadlo takto:

1. miesto I.NA

2. miesto IV.B

3. miesto IV.A a I.A

Ďakujeme za váš čas, vaše krásne práce a prajeme prijemné prežitie veľkonočných sviatkov.

Ekonomická olympiáda

V dňoch 24.2. - 2.3.2022 prebehli krajské kolá 5. ročníka Ekonomickej olympiády na Slovensku, prostredníctvom 12 online podujatí s 540 študentmi. Do krajského kola Prešovského kraja postúpili aj naši dvaja maturanti - Judita Kollárová a Bohdan Shevchenko z V.A triedy. Obom sa darilo a umiestnili sa medzi prvými 50 úspešnými riešiteľmi. Táto celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií svojím poňatím prispela k ich ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí v odbore ekonómie.

Deň zeme

V piatok 22. apríla sa uskutoční oslava našej modrej planéty - Deň Zeme, ktorá je pre ľudstvo životodarným, fascinujúcim a nenahraditeľným domovom. V tento deň je zároveň ideálna možnosť upozorniť na náš ničivý spôsob života a aspoň malým prispením k jej ochrane jej pomôcť k lepším zajtrajškom. Jednou z možností je aj zníženie uhlíkovej stopy. Uhlíková stopa je množstvo emisií plynov uvoľnených do atmosféry s priamym dopadom na podnebie Zeme, pričom tieto emisie vznikajú činnosťou človeka. Produkujeme ich pri väčšine našich aktivít. Svojou spotrebou a aktivitami prispieva každý jeden z nás k produkcii a vypúšťaniu emisií. K našej uhlíkovej stope prispievajú aj prekúrené domácnosti, nadmerná spotreba elektrickej energie a masívne využívanie moderných technológií. Našu uhlíkovú stopu môže výrazne znížiť obmedzenie konzumácie mäsa, prestup z auta do autobusu, či bicykel, nakupovanie z lokálnych zdrojov a striedme nakupovanie, recyklácia či upgrade oblečenia a separácia odpadov. Skúste si aj vy vypočítať vašu uhlíkovú stopu.

Fajnový deň č. 3 - Black and white

Užite si "Fajnový deň číslo 3" Black and white. Úlohou tohto dňa je obliecť si čierno-biele oblečenie tak, aby bolo v dokonalom súlade. Tešíme sa na vaše outfity. Vaša ŽŠR

Naša ekohliadka v akcii

Počas celého roka mávame ekohliadky, ktoré upratujú okolie školy a reštaurácie a starajú sa o vytriedený odpad. Dnes je 22.apríl - Deň Zeme, tak sme to urobili dôslednejšie. Zapojili sa piataci a prváci. Ďakujeme

Barman roka 2021

dňoch 20.4. - 21.4. 2022 sa konala Juniorská eliminačná barmanská súťaž o titul BARMANA ROKA 2021 v Tatranských Matliaroch. Súťaž organizovala SkBA Junior Cup 2022 Vysoké Tatry a z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili 2 súťažiaci: SHEVCHENKO BOHDAN z V.A a KNIEZNER RICHARD z II.B za podpory spolužiačok Drobňákovej B. z II.B a Mekkovej V. z III.A. Chlapci pripravovali Soft drink a After dinner drink. Súťaže sa zúčastnilo 26 súťažiacich z ostatných škôl podobného gastronomického zamerania z celého Slovenska. Naši chlapci sa umiestnili v ZLATOM PÁSME, a to na 5. mieste - Shevchenko Bohdan a na 7. mieste Kniezner Richard.

Chlapcom gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.

Maturitný raut V.A triedy

Včerajší maturitný raut V.A triedy vyšiel na jednotku. Téma Harryho Pottera zaujala prítomných hostí. Študenti sa trochu obávali nepriazne počasia, ale aj to im prialo. Pripravené bolo pre nás výborné jedlo, ktoré lákalo nielen chuťou, ale aj pohľadom. Prišla sa ukázať aj sovička Ema. Záver rautu nám ozvláštnila ohňová šou.

Fajnový deň č. 3

Fajnový deň č. 3 sa niesol v duchu "Black and white". Úlohou bolo obliecť si niečo biele a čierne. Ako môžete vidieť na fotografiách, naši študenti a učitelia sa tejto úlohy zhostili bez veľkých problémov.

JUNIOR GASTRO METRO CUP

Budúci kuchári a cukrári sa na potešenie všetkých predstavili na celoštátnom finále v bratislavskej Inchebe 28.-29. apríla počas Medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius GASTRO 2022. Celoslovenské finále súťaže Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP opäť poukázalo na výnimočnosť, nadanie a talent žiakov. Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré právom patria dnes už medzi gastronomické umenie. Úloha pripraviť moderný teplý pokrm a vychádzať pritom z kulinárskych tradícií svojho regiónu je pre mladých kuchárov výzvou ukázať šikovnosť a vedomosti získané pri štúdiu pred odbornou verejnosťou. Našu školu na tomto finále reprezentovala MARIANA BLANÁRIKOVÁ z III.B triedy, ktorá pripravila chutný a oku lahodiaci pokrm. Veríme, že získala cenné skúsenosti, ktoré bude môcť využiť vo svojom profesionálnom živote.

Soľ nad zlato alebo more na území Prešovského kraja?

Aj takto môžeme vystihnúť históriu ťažby soli v Prešove. Žiaci II.B a II.C sa zúčastnili na exkurzii v Solivare Prešov a mali možnosť poznať celý technologický postup ťažby, výroby, spracovania a využívania tohto „bieleho zlata“, ktoré sa v minulosti ťažilo na tomto území. Múzeum Solivar v Prešove je národná kultúrna pamiatka a patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky, ktorý pochádza zo 17. storočia. Súčasťou múzea Solivar je aj budova gápľa, ktorý je najväčší a najstarší v celej strednej Európe! Mechanizmus pochádza zo 17. storočia a je stále funkčný! Prehliadka bola spojená s príjemným odborným výkladom a naši žiaci sa obohatili o nové poznatky.

Oáza ticha a pokoja

V rámci výchovného predmetu sme navštívili „Oázu ticha a pokoja“. Exercičný dom neďaleko našej školy je skutočne miestom ticha, pokoja, lásky a odpočinku. Každý z nás by sa mal občas zastaviť a prehodnotiť svoje správanie a konanie.

Hodiny slovenského jazyka trochu inak

Hodiny slovenčiny nemusia byť vždy tradičné. Aj my sme v tomto školskom roku také mali. Využili sme našu čitáreň, ale aj pekné počasie. Vaši slovenčinári vám želajú pekné leto a pri oddychu s knihou v ruke veľa čitateľských zážitkov.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19.2.2018-20.2.2018, 22.2.2018

Druh inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách

V školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY

Teoretické a praktické vyučovanie je realizované v budove školy. Normatív vybavenosti odborných učební a tried je v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre odbor.

PRIESTOROVÉ PODMIENKY:

a) Zabezpečenie prevádzky školy:

Školský manažment:

• kancelária riaditeľa školy,

• kancelária pre zástupcu riaditeľa školy TV,

• kancelária pre hlavného majstra OVY,

• kancelária pre ekonomický úsek

• kabinet pre výchovného poradcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• sociálne zariadenie,

• zasadačka

Pedagogickí zamestnanci školy:

• zborovňa pre učiteľov na teoretickom vyučovaní,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - stolovanie,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - technológia,

• kongresová sála pre rokovania pedagogickej rady,

• kabinety pre učiteľov (SJL,TOB, EPP,CJ,INF),

• sociálne zariadenie.

Nepedagogickí zamestnanci školy:

• kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• archív,

• dielňa,

• kotolňa,

• vzduchotechnika,

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie, šatne,

• sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky,

• priestor pre centrálne ovládanie didaktickej techniky,

• knižnica,

• sklady náradia, strojov a zariadení,

• sklady materiálov, surovín a polotovarov,

• priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť.

b) Makrointeriéry:

• školské budovy,

• školský dvor,

• školská jedáleň.

c) Vyučovacie interiéry

• klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie (14),

• odborné učebne pre jazykové vzdelávanie (3),

• odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov (INF, TOB, EPP, GOR, PRX)

• telocvičňa,

• posilňovňa.

d) Vyučovacie exteriéry

• školské ihrisko.

e) Školský internát (súčasť školy)

• kancelária,

• kabinety,

• zborovňa,

• spoločenská miestnosť,

• miestnosť pre návštevy,

• izby

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

· vytváranie tradície školy s priaznivou odozvou odbornej verejnosti

- spolupráca so zamestnávateľmi v oblasti duálneho vzdelávania a participovaní na výchove a vzdelávaní

· úspešná reprezentácia žiakov v odborných súťažiach

· nadväznosť, prepojenosť odbornej teoretickej a praktickej časti vyučovania

· vybavenosť školy, vybavenosť odborných učební a obnova materiálno technickej vybavenosti školy v spolupráci so zriaďovateľom školy

- dobrá klíma študentov a zamestnancov školy

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- inováciu foriem a metód výchovy a vzdelávania zameranú na komplexnosť v myslení a práci študentov

- oblasť verbálnej odbornej komunikáciu žiakov v jednotlivých predmetoch a odbornom výcviku

- úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov v cudzích jazykoch

Návrh opatrení:

- preškoliť pedagogických zamestnancov v oblastiach potrebných na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania

- zavádzať nové inovatívne formy, metódy do výchovy a vzdelávania

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 23

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prijatých a zapísaných žiakov do prvého ročníka: 102

§ 2. ods. 4 c SŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole

Prihlášky na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 175

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku: 168

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A6323 K hotelová akadémia 
I.B6445 K kuchár 
I.C6489 H hostinský, hostinská, 6444 H čašník, servírka 
I.PM6468 F pomocník v kuchyni 
I.NA6421 L spoločné stravovanie 
II.A6323 K hotelová akadémia 
II.B6445 K kuchár 
II.C6489 H hostinský 
III.A6323 K hotelová akadémia 
III.B6445 K kuchár 
III.C6489 H hostinský 
III.D6444 H čašník 
IV.A6323 K hotelová akadémia 
IV.B6323 K hotelová akadémia 
V.A6323 K hotelová akadémia 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPIBAKzBARzBIOBOZPCTOCVMCOŽZDEJDEKDLEKLEKO
I.A1,321,79   1,26    1,37    
I.B 1,88             
I.C 1,96   1,58         
I.PM               
I.NA 3,56   2,44    2,63    
II.A1,431,86             
II.B 2,1   1,25         
II.C 1,82             
III.A 1,93             
III.B 2,75        2,5    
III.C 2,25             
III.D 2,75             
IV.A 2,76             
IV.B 2,44             
V.A 1,96             

TriedaEKRETVETV/NBVFRJGAHzGAKzGAZzGEGGORHOKHDAHPPHVYHSZCHE
I.A2,531     1,47       
I.B2,391     1,96       
I.C2,351,25             
I.PM               
I.NA3,63       3,5      
II.A2,521             
II.B2,11             
II.C2,07           2,32  
III.A2,2              
III.B3         3,15    
III.C1,57           1,83  
III.D2,8           2  
IV.A3,06         2,12    
IV.B3,06         2,35    
V.A2,42         2,58    

TriedaCHZzINFKSJKAJKNJKRUzKRCzKECzKSJzKSTzMMRMVSMKTMATMonSlj
I.A 1,37           1,95 
I.B             2,39 
I.C 1,74           2,27 
I.PM             3,44 
I.NA             3,31 
II.A             1,67 
II.B             2,19 
II.C             2,57 
III.A             2 
III.B             3,05 
III.C 1,96             
III.D 2,44             
IV.A             2,53 
IV.B             2,65 
V.A 2,38             

TriedaMonMatNBVNEJOBNPRXODKOVYPPYPSZSCPBPVYPUYOIPOIPPPRZS
I.A 11,25   1,47        
I.B 1 1,58  1,46  2,83     
I.C 1,2 1,84  1,68  2,76     
I.PM 1,4 1,78  2,44    2,89   
I.NA   1,942,4          
II.A 11,47   1,1        
II.B 1    1,55  2,8     
II.C   1,59  1,81  3,12     
III.A  1,51,93  1,43  2,73     
III.B      1,73  3,11     
III.C      1,61  2,61     
III.D      2,35  3     
IV.A  1,7   1,93  3,19     
IV.B  2   1,81  3,11     
V.A  1,14   1,311,19 2,54     

TriedaPCVPRNPSPJUPPAPBKPPUPPUREGRUJRUJ 1SLSzSJLSRHSLK
I.A     1,74   2,27  2,39  
I.B     1,61      2,39  
I.C     1,69      2,74  
I.PM            3,11  
I.NA            3,5  
II.A         2,83  2  
II.B            2,35  
II.C            2,96  
III.A         2,22  2,8  
III.B            2,95  
III.C     1,57      2,79  
III.D     1,82      3,15  
IV.A         2,86  2,88  
IV.B         2,38  2,67  
V.A         2,17  2,38  

TriedaSOMzKMMSVYSPRSPCSTOSTZSURTOBTPYTECEPPTSVTEVOIT
I.A   1    1,95  2,111,18  
I.B   1,38     2,61  1,63  
I.C   1,37    2,64  2,841,92  
I.PM   1,8     3,33  1,11  
I.NA         3,31  2,38  
II.A   1    1,76  2,521,1  
II.B   1,05     2,6  1,2  
II.C   2,07    2,85  3,041,79  
III.A   1,6     2,53  1,53  
III.B   2,15       2,831,94  
III.C   1,33    2,7  2,261,95  
III.D   1,3    2,95  2,671,54  
IV.A   1,71     3,31  1,43  
IV.B   1,61     2,83  1,28  
V.A   1,12     1,81  1,27  

TriedaTHFUCTUCSUSZSUSPVPLzVPEZARZS
I.A         
I.B         
I.C         
I.PM         
I.NA         
II.A         
II.B         
II.C         
III.A         
III.B         
III.C         
III.D         
IV.A         
IV.B         
V.A         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNehodnoteníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A1965710000
I.B243101010140
I.C26661230103
I.PM1002710501
I.NA16111130000
II.A2179500000
II.B2057800100
II.C28322030337
III.A1543710112
III.B20231050126
III.C24841110311
III.D2035660111
IV.A17041030303
IV.B1824930203
V.A26851210001

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Baristický krúžok7 Daniel Kropuch
Barmanský krúžok7 Bc. Alena Krasnayová
Carving - vyrezávanie z ovocia a zeleniny12 Bc. Damián Kolesár
Gazdinka9 Bc. Slavomíra Talpašová
Hotelierstva a gastronómie19 Mgr. Katarína Frištyková
Hotelierstva a stolovania114 Ing. Mária Strojná
Hotelierstva a stolovania27 Ing. Mária Strojná
Krúžok estetického cítenia23 Ing. Vlasta Timková
Kurz slovenského jazyka 128 Mgr. Zita Knapíková
Kurz slovenského jazyka 228 Mgr. Marián Iľko

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Hanušin

V Prešove 12. 9. 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14.9.2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 20.9.202

Ing. Miriama Šofranko Minaričová

predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

S C H V Á L E N I E

Zriaďovateľ školy schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 20.9.2022

Alena Kičurová