Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
Adresa školyPod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
Telefón0911498908
E-mailskola@skolamladost.sk
WWW stránkaskolamladost.edupage.org
ZriaďovateľMladosť n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Hanušin 0918568021skola@skolamladost.sk
ZRŠ TVMgr. Ľubica Birošová 0915766327skola@skolamladost.sk
ZRŠ EPÚIng. Jozef Šváč 0915766321skola@skolamladost.sk
Hlav.majst. OVYBc. Ján Kolesár 0915766323skola@skolamladost.sk
Hlav.majst. OVYMgr. Alena Pulščáková 0915766328skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠIMgr. Zita Knapíková 0907979902skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠJMária Talarovičová 0915766326skola@skolamladost.sk

Rada školy

 Titul, Meno, Priezvisko
predsedaIng. Miriama Šofranko Minaričová
pedagogickí zamestnanciBc. František Verešpej
  
  
nepedagogický zam.Mgr. Hedviga Grinčová
  
zástupcovia rodičovMária Jureková
 Monika Uličná
 Mgr. Slavka Prusáková
  
zástupca zriaďovateľaPhDr. Jozef Kičura
 Alena Kičurová
 Jozef Kičura
 Igor Ubersax
  
za žiakovĽudmila Ridilová

Poradné orgány školy

Predmetové komisie:

a) PK všeobecno-vzdelávacie predmety vedúci PK: Mgr. Višňovská Adriana

b) PK odborné predmety vedúci PK: Mgr. Šoltésová Irena

c) PK odborný výcvik vedúci PK: Mgr. Pulščáková Alena

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 318

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A22 
I.B24 
I.C25 
I.D22 
II.A20 
II.B19 
II.C26 
III.A27 
III.B28 
III.C16 
IV.A23 
IV.B30 
V.A21 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Uchádzači boli prijímaní do učebných odborov bez prijímacích skúšok. Pomocným kritériom sú výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ a priemerný prospech zo ZŠ.

Podmienkou prijatia do vzdelávacích programov študijných a učebných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a vyhovujúci zdravotný stav pre zvolený odbor.

Do odborov boli študenti prijímaný na základe prijímacieho konania podľa usmernenia MŠ administratívnym spôsobom

Odbor / Záujem o štúdium I.kolo/ Počet prijatých žiakov

6489 H hostinský / 55 / 50

6323 K hotelová akadémia / 37 / 31

6445 K kuchár / 38 / 31

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPIBAKzBARzBIOBOZPCTOCVMCOŽZDEJDEKDLEKLEKO
I.A 1,91   1,59    2,14    
I.B 2,71             
I.C 2,44   2,12         
I.D 2,64   2,05         
II.A2,52,85   1,7         
II.B22,53   1,74         
II.C 3,42            3,08
III.A 1,74             
III.B 2,71             
III.C 3,25   2,38         
IV.A 2,74             
IV.B 3,13             
V.A 2,19             

TriedaEKRETVETV/NBVFRJGAHzGAKzGAZzGEGGORHOKHDAHPPHVYHSZCHE
I.A2,77       1,68     2,64
I.B2,51,57     1,67       
I.C2,681,54             
I.D2,23              
II.A3,25             3,15
II.B2,58             2,89
II.C            3,04 3,38
III.A2,37              
III.B2,82         3,21    
III.C3,13           2,5  
IV.A2,74         2,3    
IV.B3,53              
V.A2,81         2,1    

TriedaCHZzINFKAJKCJKNJKRUzKRCzKECzKSJzKSTzMMRMVSMKTMATMonSlj
I.A 1,32           1,91 
I.B             2,38 
I.C 2,56           2,64 
I.D 2,68           2,45 
II.A 2,5           2,55 
II.B 2,21           2,63 
II.C             3,69 
III.A             1,74 
III.B             2,29 
III.C 2,5             
IV.A             1,91 
IV.B 2,37           2,3 
V.A 1,57             

TriedaMonMatNBVNEJOBNPRXODKOVYPPYPSZSCPBPVYOIPOIPPPRZSPCV
I.A 11,56   1,86        
I.B 1,41 2,17  2,04  3,33     
I.C 1,08 2,4  2,2  2,6     
I.D 1,36 2,36  2,27  3,09     
II.A  2,082,2  2,45        
II.B  22  1,79        
II.C   2,88  2,69   3,65    
III.A  1,8   1,15  2,26     
III.B      1,64  3,14     
III.C      2,31  2,88     
IV.A  2,14   1,87  3,04     
IV.B      2  3,37     
V.A  1,45   1,671,29 2,86     

TriedaPRNPJUPPAPBKPPUPPUREGRUJRUJ 1SLSzSJLSRHSLKSOMzKMM
I.A   1   1,77  2,14    
I.B   1      3,54    
I.C   1      3,24    
I.D   1      2,64    
II.A       2,38  2,5    
II.B       2,47  3,11    
II.C          3,46    
III.A       2,33  1,89    
III.B          3,362,54   
III.C          3,31    
IV.A       2,88  3,04    
IV.B       3,14  2,63    
V.A       1  2,9    

TriedaSVYSPRSPCSTOSTZSURTOBTPYTECEPPTSVTEVOITTHFUCT
I.A 1    1,77  1,951,09    
I.B 1,17     2,58  1,74    
I.C 1,08    2,72  2,041,48    
I.D 1    2,59  31,71    
II.A 1,35    2,95  2,71,77    
II.B 1    2,11  1,951,05    
II.C 1,65 3,58    3,42 2,62    
III.A 1,04     1,7  1,22    
III.B 1,04    2,22  2,581,56    
III.C 1,31    3,38  3,131,2    
IV.A 1     2,65  1,35    
IV.B 1,13    2  2,6     
V.A 1,29     2,29  1    

TriedaUCSUSZSUSPVPLzVPEZARZS
I.A       
I.B       
I.C       
I.D       
II.A       
II.B       
II.C       
III.A       
III.B       
III.C       
IV.A       
IV.B       
V.A       

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A2259800000
I.B24212100101
I.C25371500200
I.D22431500000
II.A20241310102
II.B19431200000
II.C26122120015
III.A271071000100
III.B28232300100
III.C16021400201
IV.A23431600000
IV.B30132600101
V.A21212700002

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A22217198,68213396,95381,73
I.B243043126,79215389,7189037,08
I.C25236994,76223489,361355,40
I.D22182082,73180281,91180,82
II.A204048202,403634181,7041420,70
II.B192502131,682474130,21281,47
II.C264914189,003675141,35123947,65
III.A273206118,743141116,33652,41
III.B283858137,793744133,711144,07
III.C162403150,191824114,0057936,19
IV.A232984129,742959128,65251,09
IV.B305496183,205099169,9739713,23
V.A213160150,483006143,141547,33

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB143(27/16)    1111129 2,4443
Praktická časť odbornej zložky 51(32/19)           
Ruský jazykB18(5/3)     152 3,138
Slovenský jazyk a literatúra 51(32/19)    111309 2,9251
Teoretická časť odbornej zložky 51(32/19)    211317 2,8451

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 51(32/19)29175  1,5351

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A6323 K hotelová akadémia 
I.B6445 K kuchár 
I.C6489 H hostinský 
I.D6444 H čašník 
II.A6323 K hotelová akadémia 
II.B6323 K hotelová akadémia 
II.C6489 H hostinský 
III.A6323 K hotelová akadémia 
III.B6445 K kuchár, 6444 K čašník, servírka 
III.C6489 H hostinský 
IV.A6323 K hotelová akadémia 
IV.B6445 K kuchár, 6444 K čašník, servírka 
V.A6323 K hotelová akadémia 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Zam. spolu
TPP282957
z toho:   
Znížený úväzok448
ZPS101
Na dohodu02424

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovaných
učiteľov3
vychovávateľov 
asistentov učiteľa 
  
spolu3

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  
aktualizačné vzdelávanie 2824
Inovačné vzdelávanie3 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

,World Cleanup Day

Do iniciatívy “World Cleanup Day” (Svetový čistiaci deň) sa 21. septembra zapojIlo 150 krajín s ambíciou zapojiť 5 % ich populácie a upratať si okolie. Predstavte si 300 miliónov ľudí, ktorí zbierajú odpad a zanechávajú za sebou čistú prírodu a mestá. Teraz si predstavte ten skvelý pocit, keď priložíte ruku k dielu aj vy.

Aj naša škola našla dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do upratovania. Cez aplikáciu TrashOut našli lokalizovanú nelegálnu skládku a čiastočne ju vypratali. Tiež upratali okolie Torysy pri našej škole.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.

"SLOVAK BARISTA CUP" Žilina 2019

Prvýkrát v tomto školskom roku a prvýkrát na Hotelovej akadémii v Žiline sa konala ďalšia súťaž zo série "SLOVAK BARISTA CUP". Skvelá atmosféra aj skvelá kávička sprevádzala účastníkov celým dňom.

Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí získali pekné umiestnenie v rámci mladších účastníkov: 5. miesto - Klaudia Karafová, 9. miesto - Mykhailo Savisko, 11. miesto - Kristína Kačmareková.

Koláč Rádia Regina Východ 2019

Žiačky našej školy Judita Kollárová a Blanka Trebuňáková spolu s p. majsterkou Frištykovou sa zúčastnili súťaže Koláč Rádia Regina Východ. Tento 8. ročník bol s podtitulom "Štyri lady čokolády..." Dievčatá mohli súťažiť vďaka podpore Nadácie EPH. Upiekli sladké čokoládové koláče, ktorých krásu si môžete pozrieť aspoň na nasledujúcich fotografiách.

Svetový deň úsmevu

Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

Nám priniesli v tento deň úsmev žiaci ubytovaní na internáte. Ako? Pozrite si fotografie a uvidíte...

FGC tour 2019

Študenti medicíny Lekárskej fakulty UK v rámci projektu "Medici za zdravie žien", ktorý organizuje Liga proti rakovine, robia počas októbra prednášky pre mladé dievčatá - študentky o dôležitosti prvej gynekologickej prehliadky.

Navštívili aj našu školu. Cieľom prednášky spojenej s besedou bolo priblížiť študentkám problematiku prvej prehliadky, pomôcť prekonať strach z nej. Poukázali tiež na dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré môžu odhaliť rakovinu v počiatočnom štádiu.

Imatrikulácia prvákov na školskom internáte

Imatrikulácia prvákov na školskom internáte sa konala 9.10.2019. Študenti sa stretli v kongrésovej sále a matrikulaciu začali spoločnou večerou. Celú akciu pripravili J.Zálešova, L.Čubová, P.Hurtuk a B.Hovancová. Ďakujeme im za nápadité súťaže a disciplíny a prvákom za ich statočné zvládnutie. Tešime sa na ďalši rok.

"SLOVAK BARISTA CUP" junior Prešov

Opäť sme boli spoluorganizátorom jedného z kôl "SLOVAK BARISTA CUP" junior, a to aj vďaka podpore Nadácie EPH. 29. októbra sa na pôde našej školy stretlo 12 stredných odborných škôl a hotelových akadémií zo Slovenska. 25 súťažiacich predviedlo dych vyrážajúce výkony a dokázalo, že pre nich baristika nie je iba povolanie.

Našu školu reprezetnovali: Kristína Kačmareková, Mykhailo Savisko a Klaudia Karafová.

Súťažiaci sa predstavili v dvoch hlavných bodovacích disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, ktorého základom bola káva. Všetci súťažiaci museli absolvovať novú, zatiaľ len vzdelávaciu disciplínu, alternatívnu prípravu kávy. V každom kole tohto ročníka súťaže sa predstavuje jedna z najviac používaných alternatívnych príprav na Slovensku i vo svete. Po príprave kávy cez Chemex, Aeropress, Walküre, V60 či v Džezve sa baristi vrhli na jednu z najobľúbenejších príprav kávy v našich domácnostiach French Press. Okrem netradičnej chuti kávy sa súťažiaci sústredili na odborný výklad komisárov, vďaka ktorému pochopili dôležitosť všetkých postupov pri príprave zdravej zalievanej kávy. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov, to boli hlavné body záujmu komisárov vo všetkých disciplínach.

Baristický kurz 2019

Popri iných aktivitách sa žiaci našej školy priúčali baristickému umeniu. Účasťou na baristickom kurze získali cenné znalosti a praktické zručnosti z oblasti prípravy kávy. Kurz sa realizoval v spolupráci s Academy of coffee a s podporou Nadácie EPH.

EUROCUP 2019

V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnil 27. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov EUROCUP. Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT - Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja.

Obohatením podujatia bol 3. ročník súťaže „EUROCUP - BARISTICKÁ SÚŤAŽ“, ktorá bola do formátu EUROCUP zaradená v jubilejnom 25.ročníku v roku 2017.

Baristickej súťaže sa zúčastnil náš žiak Mykhailo Savisko.

V rámci barmanstva súťažili Bohdan Shevchenko a Blanka Trebuňáková. V celkovom hodnotení skončil Bohdan na krásnom 11. mieste a Blanka na 20. Bohdan sa stal aj najúspešnejším reprezentantom PSK. Ako škola sme skončili na 6. mieste.

Žiaci sa na súťaž mohli pripravovať aj vďaka podpore Nadácie EPH. Ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu školy.

ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT

Dnešná doba kladie dôraz na nové znalosti barmana, barovú mixológiu, servis nápojov a prívetivé správanie k hosťom. V rámci projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT lektor Tomáš Gyén - majster sveta v miešaní nápojov v kategórii nealkoholických koktailov z roku 2018 realizoval na našej škole dňa 25.09.2019 workshop.

V rámci workshopu odovzdal účastníkom veľmi cenné vedomosti o nápojovej gastronómii, priblížil históriu a výrobu špičkových značkových liehovín, vín a sirupov. Na základe získaných vedomostí žiaci písali odborný test. Po vyhodnotení testu boli vybraní dvaja žiaci, ktorí postúpili do finále projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT, ktoré sa bude konať v Bratislave.

Za našu školu sa finále zúčastnia Erika Ptašinská a Patrícia Matolová. Budeme im vo finále držať prsty.

Deň otvorených dverí 2019 a vyhodnotenie súťaže "Zdravá výživa"

Dňa 29.10.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia možnosť prehliadnuť si priestory školy, oboznámiť sa s odbormi, ktoré škola ponúka, vypočuť si zážitky a skúsenosti žiakov z praxe v zahraničí, či na súťažiach. Rovnako pre návštevníkov boli pripravené hravé aktivity v anglickom jazyku a praktické ukážky zručností našich žiakov, ktoré si zdokonaľujú aj vďaka podpore Nadácie EPH. Návštevníci sa mohli osviežiť pri ukážke barmanského umenia, kedy im žiaci školy, ktorí absolvovali kurz barmanstva, ukázali kúzla miešania nápojov.

Žiaci základných škôl sa mohli zapojiť do súťaže "Zdravá výživa". Pripravili a priniesli naozaj zaujímavé a hlavne zdravé jedlá.

Odovzdávanie odmien za súťaž "Zdravá výživa"

V rámci Dňa otvorených dverí sa mohli žiaci základných škôl zapojiť do súťaže "Zdravá výživa". Pripravili a priniesli zaujímavé a hlavne zdravé jedlá. A my sme ich odmenili. Do školy sme im priniesli chutnú desiatu a vecné ceny. Sme radi, že sa témy zdravia a výživy tak úspešne zhostili.

Poznáme finalistov súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2019/2020

Koniec roka je tradične stretnutím budúcich mladých kuchárov. Do 9. ročníka súťaže v školskom roku 2019/2020 sa prihlásili 20 žiaci hotelových akadémií a stredných odborných škôl. Splnili súťažné podmienky a 16 z nich prišlo 26. novembra prezentovať svoje umenie v gastronómii na Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Finále 6 najlepších sa uskutoční na medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO v bratislavskej Inchebe 23. januára 2020.

Našu školu na tejto súťaži reprezentoval PATRIK KOSTELNÍK (IV.B) pod vedením p. majstra Damiána Kolesára. Patrik sa umiestnil na krásnom 8. mieste a stal sa druhým náhradníkom. Srdečne mu blahoželáme.

Sweetcup 2019

Dňa 28. novembra 2019 sme sa zúčastnili súťaže Sweetcup 2019. Bol to už 18. ročník medzinárodnej súťaže mladých talentov, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja.

Do medzinárodnej súťaže sa prihlásilo 20 škôl zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Gruzínska a Česka. Témou súťaže v tomto ročníku bolo „Medové pokušenie“. Súťaž prebiehala v šiestich kategóriách, sprevádzaná mnohými sprievodnými akciami.

Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

Kategória "barista" - Šimon Slimak získal v zlatom pásme 2. miesto a Mykhailo Savisko v striebornom pásme 5. miesto

Kategória "čašník - slávnostná tabuľa" - Lenka Piskurová a Sofia Prusáková získali v zlatom pásme 1. miesto

Kategória "kuchár" - Judita Kollárová získala v bronzovom pásme 14.miesto

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

"Barista Cup" junior - Nitra

Na Strednej odbornej škole gastronómie a cestovného ruchu v Nitre sa konalo posledné kolo súťaže "Barista Cup" junior.

Našu školu reprezentovali Bohdan Shevchenko a Mykhailo Savisko, ktorí skončili na 8. a 9. mieste.

Finále vzdelávaco - súťažného projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT 2019

V tomto školskom roku sa konal 1. ročník vzdelávaco - súťažného projektu ST.NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT, ktorý je určený pre študentov SOŠ a Hotelových akadémií. Projekt pozostával z workshopov - súťažných kôl organizovaných spoločnosťou ST. NICOLAUS v spolupráci so slovenskou barmanskou asociáciou - SkBA na domácej pôde zapojených škôl. Na základe výsledkov testov, pozornosti a aktivity boli na každej škole vybraní 2 študenti, ktorí postupili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v Bratislave.

Tohto finále sa za našu školu zúčastnili Šimon Sasarák a Bohdan Shevchenko.

Maratón písania listov

Minulý týždeň sa žiaci prvého a druhého ročníka na hodinách OBN zapojili do celosvetovej akcie pod záštitou Amnesty International zameranej na ochranu ľudských práv. Písali listy štátnym predstaviteľom napr. Bieloruska, Mexika či Iránu, kde sú mnohí nevinní nespravodlivo väznení, podrobení neľudskému správaniu alebo čakajú na vykonanie trestu smrti. Veríme, že im aj naše listy pomôžu dosiahnuť spravodlivosť.

Kurz carvingu

Naši žiaci sa opäť naučili niečo nové. Absolvovaním kurzu carvingu získali cenné skúsenosti.

Získali sme zlato a striebro - 27. ročník VEĽTRHU GASTRONÓMIE DANUBIUS GASTRO 2020 INCHEBA EXPO BRATISLAVA

V dňoch 23. až 26. januára 2020, v spoločnej Expozícii SZKC a generálneho partnera SZKC METRO Cash & Carry, aj tento rok prebiehala už tradičná gastronomická súťaž organizované SZKC - 21. ročník súťažnej výstavy POÉZIA V GASTRONÓMII.

V kategórii KUCHÁR JUNIOR nás reprezentovali naši dvaja žiaci - Jakub Lux a Dávid Bouška, ktorí získali krásnu striebornú medialu.

24. január sa na veľtrhu stal dňom ukážok najlepších baristických zručností študentov z 13 slovenských škôl. V rámci 6. kola súťaže "BARISTA CUP" junior, ktoré sa konalo v kávovom mestečku, súťažili aj naši žiaci Bohdan Shevchenko a Mykhailo Savisko.

Bohdan Shevchenko skončil na 1. miesto v kategórii starších študentov. K umiestneniu mu srdečne blahoželáme.

Sv. Valentín

Láska a dobré jedlo patria k sebe. Pod týmto heslom si pre nás žiaci v piatok pripravili valentínsky obed.

Kávová konferencia

Dňa 21.2.2020 sa v Trnave konala "Kávová konferencia", ktorú zorganizoval Medzinárodný kávový inštitút. Účastníkom konferencie bol aj náš úspešný žiak Bohdan Shevchenko spolu s majsterkami odborného výcviku p. Pulščákovou a p. Horovskou.

Dozvedeli sa mnoho nových a zaujímavých informácií, ktoré Bohdan určite využije pri účasti na baristických súťažiach.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19.2.2018-20.2.2018, 22.2.2018

Druh inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY

Teoretické a praktické vyučovanie je realizované v budove školy. Normatív vybavenosti odborných učební a tried je v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre odbor.

PRIESTOROVÉ PODMIENKY:

a) Zabezpečenie prevádzky školy:

Školský manažment:

• kancelária riaditeľa školy,

• kancelária pre zástupcu riaditeľa školy TV,

• kancelária pre hlavného majstra OVY,

• kancelária pre ekonomický úsek

• kabinet pre výchovného poradcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• sociálne zariadenie,

• zasadačka

Pedagogickí zamestnanci školy:

• zborovňa pre učiteľov na teoretickom vyučovaní,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - stolovanie,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - technológia,

• kongresová sála pre rokovania pedagogickej rady,

• kabinety pre učiteľov (SJL,TOB, EPP,CJ,INF),

• sociálne zariadenie.

Nepedagogickí zamestnanci školy:

• kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• archív,

• dielňa,

• kotolňa,

• vzduchotechnika,

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie, šatne,

• sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky,

• priestor pre centrálne ovládanie didaktickej techniky,

• knižnica,

• sklady náradia, strojov a zariadení,

• sklady materiálov, surovín a polotovarov,

• priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť.

b) Makrointeriéry:

• školské budovy,

• školský dvor,

• školská jedáleň.

c) Vyučovacie interiéry

• klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie (14),

• odborné učebne pre jazykové vzdelávanie (3),

• odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov (INF, TOB, EPP, GOR, PRX)

• telocvičňa,

• posilňovňa.

d) Vyučovacie exteriéry

• školské ihrisko.

e) Školský internát (súčasť školy)

• kancelária,

• kabinety,

• zborovňa,

• spoločenská miestnosť,

• miestnosť pre návštevy,

• izby

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov k 31.12.2019:

Výška poskytnutej dotácie na kalendárny rok 2019 bola:

- 901 226 € normatívne prostriedky - boli použité na mzdy, odvody, prevádzku školy a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

- 7 301 € nenormatívne prostriedky - boli použité na: príspevok na lyžiarský kurz 4 050 € a na vzdelávacie poukazy 3 251 €.

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

S SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť v školskom roku 2019/2020 nevybrala žiadne príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

V kalendárnom roku 2019 S SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť dostala:

na vzdelávacie poukazy 3 251 €. Pridelené prostriedky boli čerpané v plnej výške, a to na nákup materiálu pre potreby zabezpečenia krúžkov.

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

V kalendárnom roku 2019 boli získané dary v čiastke 380 €, ktoré boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť v kalendárnom roku 2019 získala iné finančné zdroje, a to:

- Prešovský samosprávny kraj / PSK / 74 628 € finančné prostriedky boli použité pre zabezpečenie chodu SŠI a SŠJ, ktoré sú súčasťou S SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť.

- zdroje získané vlastnou činnosťou školy boli 600 585 €, ktoré boli použité na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

- príspevok z UPSVaRu Prešov bol za kalendárny rok 1 495,77 €.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Žiaci S SOŠ HaG Prešov v školskom roku 2019/2020 pravidelne dosahujú výborné výsledky na gastronomických súťažiach a výstavách na Slovensku,ako napr. baristická súťaž, barmanská súťaž, Koláč rádia REGINA , májová výstava studených mís a rôzne recepcie a akcie pre mesto. Žiaci sa zúčastňujú aj športových súťaží a rôzných iných akcií ako sú prednášky, kultúrne podujatia a iné.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

1. Neustále zlepšovať výchovnovzdelávací proces pravidelným dopĺňaním ped. a odborných vedomosti všetkých zamestnancov školy.

2. Dôraz klásť na dopĺňanie a skvalitňovanie materiálnotechnického vybavenia školy.

3. Motivovať žiakov k lepším výsledkom svojim vystupovaním a osobným príkladom.

Návrh opatrení:

1. Pravidelne hľadať doplnkové finančné zdroje na umožnenie odstaňovania materiál. nedostatkov.

2. Umožniť všetkým zamestnancom vhodné štúdium na skvalitnenie ich odborného rastu.

3. Dbať na utužovanie medziľudských vzťahov medzi zamestnancami a triednymi kolektívami.

4. Prichádzať s novými kreativnými nápadmi na zlepšenie rôzných aktivít žiakov a zamestnancov.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Baristický krúžok12 Mgr. Mária Mikolajová
Barmanský krúžok8 Bc. Alena Krasnayová
Gastronómia hrou8 Bc. Ján Kolesár
Gastronomický krúžok14 Bc. František Verešpej
Gazdinka11 Mgr. Katarína Frištyková
Krúžok carvingu10 Bc. Damián Kolesár
Krúžok estetického cítenia25 PhDr. Jana Šváčová
Krúžok slovenského jazyka26 Mgr. Zita Knapíková
Krúžok stolovania9 Bc. Mária Horovská
Slávnostné stolovanie10 Ing. Mária Strojná

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Členovia predmetovej komisie (PK) pracovali v období dištančného vzdelávania podľa modifikovaného plánu práce zo dňa 27.03.2020 schváleného per rollam.

Členovia PK v čase mimoriadnej situácie pokračovali vo vyučovaní podľa učebných osnov schválených PK v rozsahu, ako to stanovuje rámcový plán pre jednotlivé odbory podľa denného harmonogramu, na ktorý mali žiaci vytvorený návyk z obdobia prezenčnej výučby. Vyučujúci naďalej sledovali ciele stanovené ŠkVP.

Odôvodnenie: ŠkVP obsahuje záväzné všeobecné ciele, všeobecné a kľúčové kompetencie vychádzajúce z ŠVP. ŠVP zohľadňuje aj špecifické podmienky (napr. mimoriadna situácia) a potreby regiónu (napr. technické zabezpečenie vyučovacieho procesu a možnosti žiakov v čase mimoriadnej situácie).

Vzhľadom na špecifické podmienky bola práca členov predmetovej komisie modifikovaná na potreby dištančného vzdelávania tak, aby boli plnené všeobecné a kľúčové kompetencie formou online vzdelávania, pri zredukovanom a modifikovanom obsahu vzdelávania, a prispôsobené e-learningu podľa odporúčaní a usmernení https://www.minedu.sk/ prostredníctvom portálu https://ucimenadialku.sk/.

Členovia PK odsúhlasili a riadili nasledovným:

- Zabezpečili a vyžiadali si elektronické hardvérové a softvérové vybavenie potrebné na online vzdelávanie.

- V súlade s nariadeniami krízového štábu a Usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 si zabezpečili prístup k potrebným printovým podkladom - učebnice a pracovné zošity - na dištančné vzdelávanie.

- Sledovali usmernenia a odporúčania https://ucimenadialku.sk/.

- Sledovali a využívali odporúčané zdroje a webináre elektronickej podpory https://ucimenadialku.sk/odporucania/zdroje a portál https://www.zborovna.sk.

- Využívali portfólio elektronických príprav na vyučovanie, ktoré priebežne vytvárali v programe aSc Agenda Edupage od šk. roka 2012, tiež v rámci projektov ESF, vlastné elektronické materiály, materiály vytvorené a/alebo uložené v aSc Agende na stránke https://skolamladost.edupage.org/?.

- Využívali interaktívne učebnice vytvorené pre potreby interaktívneho vzdelávania pre učebné a študijné odbory školy dostupné na http://skola2.skolamladost.sk:81/ stránke školy.

- Taktiež využívali ďalšie internetové zdroje - pracovné listy, študijné podklady, PP prezentácie, videá a iné nahrávky vhodné pre nadobudnutie konkrétnych kľúčových kompetencií.

Cieľom práce vyučujúcich bolo:

- Z pohľadu psychohygieny a výchovy k zdravému životnému štýlu zachovať pre žiakov stereotyp prezenčného vzdelávania.

- Odbremeniť rodičov od spoluúčasti na dištančnom vzdelávaní.

- Monitorovať situáciu rodiny pozorovaním kvality výstupov, komunikáciou via Edupage notifikácie - správy a chat, messenger, email, Viber, WhatsApp a iné.

- Rešpektovať spoločenské, sociálno-ekonomické a technické zázemie žiakov.

- Zadávať dištančné úlohy v súlade s cieľovými požiadavkami na všeobecné a kľúčové kompetencie pre daný odbor, ročník a predmet.

- Vytvárať a prideľovať materiály v aSc Agende Edupage.

- Využívať motivačné, v minimálnej nutnej miere expozičné, ale predovšetkým aplikačné a fixačné vyučovacie metódy.

- Cyklicky opakovať, precvičovať a primerane zvyšovať náročnosť úloh paralelne so zvládnutím IKT a formou vyučovania v e-learningu žiakmi.

- Zadávať problémové, komplexné praktické úlohy a sústrediť sa na oceňovanie aktivity, pochvaly, reliabilnú, validnú, aktivizujúcu, povzbudivú a motivačnú spätnú väzbu.

- Nové učivo, dištančne zvládnuteľné žiakmi, preberať adekvátnou formou - pri splnení zásad vekuprimeranosti, aktívnosti, uvedomelosti a názornosti s využívaním prístupných zdrojov, heuristickej a zážitkovej metódy.

- V hodnotení a klasifikácii využívať v maximálnej miere slovné hodnotenie pre spätnú väzbu žiaka, následne známku, vytvoriť udalosti v aSc Agende Edupage pre potreby dištančného vzdelávania, váhu známky nastaviť podľa náročnosti úloh, využívať vážený priemer.

Metódy a formy práce:

- Dištančné vzdelávanie (DV) formou e-learningu modulmi integrovaného systému webovej stránky Edupage.

- Alternatívne zadávanie dištančných úloh (DÚ) a prijímanie výstupov (textový dokument, fotky) via messenger, email, Viber, WhatsApp a iné.

- Využitie modulov Office 368 https://www.office.com/?auth=2.

- Na konferenčné video hodiny MS Teams tamtiež https://teams.microsoft.com/_#/?lm=deeplink&lmsrc=officeWaffle.

- Zadávanie a zverejňovanie učiva v elektronickej triednej knihe.

- Využitie maxima nástrojov aSc agendy Edupage.

- V časti domáca úloha presná formulácia cieľa dištančnej úlohy, čo konkrétne mali žiaci s prideleným materiálom urobiť, akú kompetenciu mali rozvíjať a nadobudnúť, aký výstup mali odovzdať a ako bol výstup hodnotený.

- Komunikácia s triednymi učiteľmi o technickom a sociálnoekonomickom zabezpečení žiaka, prípadné iné ťažkosti a dôvody neaktivity.

- Redukcia množstvo učiva na 1/3 oproti prezenčnému vyučovaniu z dôvodu absencie okamžitej spätnej väzby a hrozby nadobudnutia nesprávnych návykov.

- Modifikácia dištančných úloh so zachovaním kľúčových a všeobecných kompetencií.

- Sledovanie charakteru a náročnosti úloh zadávaných ostatnými učiteľmi v elektronickej triednej knihe danej triedy v konkrétny deň a prispôsobenie DÚ požiadavky na svoj predmet, aby žiaci neboli preťažení a zároveň, aby boli zamestnaní.

- Vyučujúci striedali aktivity, aby boli pestré a aby sa vyhli častému využitiu jednej kompetencie na úkor ďalších.

- V aSc agende sprostredkúvali doplnkové študijné materiály.

- Minimalizovali prácu pri monitore.

- Uprednostňovali produktívne činnosti.

- Zachovávali didaktické zásady primeranosti, názornosti, postupnosti, systematickosti, uvedomelosti a aktivity.

- Motivovali žiakov iniciovaním zvedavosti formou zadávania problémových úloh, tvorbou možných vlastných riešení a zážitkového učenia.

- Modifikovali online testy na potreby fixácie učiva a diagnostiky, nie na preverovanie vedomostí.

- Neohraničovali pridelené testy na konkrétnu hodinu a časový limit.

- Umožnili viacnásobné otvorenie online testov pre prípad zlyhania siete.

- Umožnili opravu nedostatočne vypracovanej úlohy a zmenu hodnotenia DÚ.

- Motivovali nástrojom „na prepracovanie“, resp. „neodovzdal“, emotikonmi a notifikáciami.

- Vytvorili žiakom dostatočný časový priestor na prístup k elektronickému vybaveniu a do siete.

- Postupne sústredili zadávanie DÚ a zber výstupov na stránku školy Edupage.

- Archivovali zadania, materiály, prílohy v a výstupy.

- Konzultovali ťažkosti s DÚ, individuálne sociálne a technické problémy cez dostupné kanály so žiakmi.

- Video-konferenčné vyučovanie a aj konzultácie, kritériá hodnotenia a slovné hodnotenie realizovali preferenčne via MS Teams.

- Pripravovali podklady pre online hodiny.

- Eliminovali stresové a konfliktné situácie, povzbudzovali, motivovali a monitorovali vyťaženosť a námety žiakov.

- Pružne reagovali na námety, pripomienky a otázky žiakov.

- Viedli výkaz vyučovacej činnosti.

Hodnotenie a klasifikácia:

- Vyučujúci sa riadili odporúčaniami https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie-v-zs-a-ss.

- Zriadili udalosti a váhu známok pre potreby DV.

- Hodnotili validne, reliabilne a spravodlivo.

- Oboznamovali žiakov s kritériami hodnotenia a klasifikácie a taktiež váhou známky.

- Vyučujúci využívali vážený priemer.

- Za splnenie dištančných úloh poskytovali spätnú väzbu vo forme slovného hodnotenia, emotikona, emotikona s poznámkou alebo známky.

- Hodnotenie zverejňovali v elektronickej žiackej knižke, vo forme známky, správy, slovného hodnotenia, emotikona, emotikona s poznámkou tak, aby plnilo didaktický charakter spätnej väzby.

- Prioritným cieľom hodnotenia bola pochvala, povzbudenie, namotivovanie.

- Ďalším cieľom hodnotenia bolo získať podklady pre záverečné hodnotenie a klasifikáciu.

- Pri záverečnom hodnotení vyučujúci brali do úvahy vážený priemer známok prezenčného a dištančného vzdelávania, percento účasti na DV a aktivitu v období DV.

- U žiakov s technickými alebo sociálno-ekonomickými ťažkosťami zohľadňovali tieto skutočnosti.

Psychoprofylaxia a ochrana pri neprimeranej pracovnej záťaži:

- DÚ zadávali prevažne ráno, aby si žiaci vedeli rozvrhnúť činnosť dištančného vzdelávania, uprednostniť náročnejšie úlohy a vymedziť a rozvrhnúť čas na časovo náročnejšie činnosti, a aby vedeli, kedy už majú priestor na voľný čas.

- Vyučujúci včas, primerane a vhodne poskytovali spätnú väzbu.

- Známky, hodnotenie a správy zverejňovali cez pracovné dni.

- Nezadávali DÚ, nezverejňovali známky, neprideľovali materiály, neposielali správy počas víkendov, prázdnin a sviatkov s výnimkou osobných správ, v prípade, že žiakov niečo trápilo.

- Minimalizovali potrebu žiakov tráviť čas pri monitore alebo displeji.

Záverečné hodnotenie

Otvorená elektronická triedna kniha zamedzila chaosu, ktorý vznikol v začiatkoch dištančného vzdelávania, pedagógovia mali prehľad o práci kolegov, triedna kniha plnila úlohu interkomu, žiaci aj rodičia mali k dispozícii denný harmonogram činnosti, vedeli, ako deti namotivovať či zamestnať inými činnosťami. Žiaci nepotrebovali sledovať deadliny a odovzdávali výstupy prevažne načas. Spolupráca rodiny a školy bola na veľmi dobrej úrovni. Na základe spätnej väzby pri konferenčných hovoroch žiaci konštatovali, že rozsah a forma sú primerané a nie sú preťažení.

Vzhľadom na to, že škola a všetci pedagógovia pracujú s aSc Agendou a využívajú nástroje Edupage od roku 2012 a žiaci SSOŠ Mladosť sú skúsení používatelia stránky a aplikácie Edupage - učitelia využívajú denne e-learning ako elektronickú podporu prezenčného vzdelávania na prípravy a zber výstupov na vyučovaní na mnohých hodinách prezenčného vzdelávania, prechod z prezenčného na dištančné vzdelávanie bol bezproblémový a spontánny.

Ťažkosti sa vyskytli prevažne v materiálno-technickom zabezpečení žiakov, kompatibilitou softvéru a operačných systémov mobilných operátorov. Taktiež mali žiaci problémy s dostupnosťou dát alebo prístupom k internetu.

Napriek tomu, po prvom mesiaci dištančného vzdelávania, podarilo sa nám zastrešiť približne 95% výstupov a takmer 100% pridelení materiálov a DÚ programom aSc Agenda. Program poskytuje komplexnú sadu nástrojov na dištančné vzdelávanie (okrem konferenčných hovorov) a tím tvorcov a programátorov vynikajúco a flexibilne reaguje na otázky, pripomienky a novovzniknuté požiadavky administrácie v programe.

Taktiež po záverečnej PG rade môžeme konštatovať, že žiaci veľmi dobre spolupracovali a nepotrebovali sme možnosť využiť hodnotenie absolvoval. V malom množstve pri extrémnej neúčasti neklasifikovaní žiaci budú preskúšaní v náhradnom termíne.

Opatrenia

V prípade potreby ďalšieho dištančného vzdelávania sa členovia ešte viac sústredia na:

- Zadávanie úloh a priloženie materiálov hneď ráno o 8.00.

- Presné definovanie cieľa DÚ, informáciu, čo žiak získa naplnením cieľa, detailnú charakteristiku výstupu, formu odovzdávania a spôsob hodnotenia.

- Striedanie aktivít na precvičovanie rôznych kompetencií.

- Zadávanie produktívnych úloh.

- Využívanie aplikačných a fixačných vyučovacích metód.

- Výchovu príkladom k zdvorilej, aj v neformálnej, komunikácii - pozdraviť, poprosiť, poďakovať, neprikazovať v neurčitkoch.

- Poskytovanie spätnej väzby včas ku každému výstupu.

- Absolvovať aktualizačné vzdelávanie na tvorbu a využitie materiálov a hodnotenie výstupov v aSc Agende Edupage.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Hanušin

V Prešove , 31. augusta 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 09. 09. 2020

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 28.8.2020

Ing. Miriama Šofranko Minaričová

predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

S C H V Á L E N I E

Zriaďovateľ školy schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 13.9.2020

PhDr. Jozef Kičura