Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36, Prešov
Adresa školyPod Kalváriou 36
Telefón+421 517717202
E-mailskola@skolamladost.sk
WWW stránkaskolamladost.edupage.org
ZriaďovateľMladosť n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Ľubica Birošová 0918568021skola@skolamladost.sk
ZRŠ TVMgr. Jozef Hanušin 0915766327skola@skolamladost.sk
ZRŠ EPÚIng. Jozef Šváč 0915766321skola@skolamladost.sk
Hlav.majst. OVYBc. Ján Kolesár 0915766323skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠIMgr. Zita Knapíková 0907979902skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠJMária Talarovičová 0915766326skola@skolamladost.sk

Rada školy

 Titul, Meno, Priezvisko
predsedaŠtefan Mikluš
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária Ďurkáňová
 Mgr. Alena Pulščáková
  
nepedagogický zam.Anna Križalkovičová
  
zástupcovia rodičovMária Jureková
 Petronela Sťastná
 Martina Dvorščáková
  
zástupca zriaďovateľaPhDr. Jozef Kičura
 Alena Kičurová
 Ivan Kopčák
 Štefan Mikluš
  
za žiakovStela Ševcová

Poradné orgány školy

Predmetové komisie:

a) PK všeobecno-vzdelávacie predmety vedúci PK: Mgr. Višňovská Adriana

b) PK odborné predmety vedúci PK: Ing. Kožlejová Danka

c) PK odborný výcvik - stolovanie vedúci PK: Mgr. Pulščáková Alena

d) PK odborný výcvik - technológia vedúci PK: Bc. Kolesár Ján

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 335

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A32 
I.B26 
I.C17 
II.A23 
II.B27 
II.C20 
III.A24 
III.B26 
III.C30 
IV.A15 
IV.B18 
IV.C21 
IV.E17 
V.A31 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Uchádzači boli prijímaní do učebných odborov bez prijímacích skúšok. Pomocným kritériom sú výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ a priemerný prospech zo ZŠ.

Podmienkou prijatia do vzdelávacích programov študijných a učebných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a vyhovujúci zdravotný stav pre zvolený odbor.

Do študijných odborov boli študenti prijímaný na základe prijímacích skúšok konaných v dňoch 14. 5. 2018, 17. 5. 2018 a 19. 6. 2018

Odbor Záujem o štúdium - Počet prijatých prihlášok Počet prijatých žiakov

6489 H hostinský 32 32

6323 K hotelová akadémia 73 57

Prijímacie skúšky boli vykonávané v odbore hotelová akadémia zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. V študijných odboroch kuchár a čašník, servírka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Výsledky prijímacích skúšok boli študentom oznámené osobne, boli zverejnené na stránke školy a na nástenke školy - kód žiaka a výsledok prijímacej skúšky.

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPIBARzBIOBOZPCTOCVMCOŽZDEJDEKDLEKLEKOEKR
I.A 1,65       1,65    3,06
I.B 2,8       2,96    3,72
I.C 3,29            3,57
II.A1,52,04  1,46         3
II.B 2,72  2,04         3,63
II.C 2,72            2,72
III.A 2,13            2,71
III.B 3,09            3,77
III.C 3,16  2,4         3,4
IV.A 2,36            2,93
IV.B 2            2,17
IV.C 3,29            3,9
IV.E 3,14            3,86
V.A 2,84            3,48

TriedaETVETV/NBVFRJGORHOKHDAHPPHVYHSZCHECHZzINFKAJKCJKNJ
I.A1  1,74           
I.B1        3,52 1,8   
I.C         3,79     
II.A         3,17 1,96   
II.B     3,37         
II.C       2,61   2,33   
III.A               
III.B     3,82         
III.C       2,6   2,24   
IV.A     2,93         
IV.B     2,67         
IV.C     3,95     2,9   
IV.E     3,43     2,5   
V.A     3,48     2,19   

TriedaKS1zMMRMVSMKTMATMonSljMonMatNBVNEJOBNPRXODKOVYPPYCPB
I.A    3,16  1,0821,39  1,48  
I.B    3,72  1,11 2,6  1,96 3,96
I.C    3,5  1,93 3,29  2,79 3,79
II.A    2,83   1,712,42  1,75  
II.B    3,07    2,33  1,56 2,89
II.C    2,56    2,22  2,44 3,44
III.A    2,13   2,85   1,71 3,25
III.B    3,09       1,68 3,77
III.C            2,24 3,8
IV.A    3,14   1,38   2 3,07
IV.B    3,17   1   1,61 2,72
IV.C    2,81   3   2,05 3,76
IV.E    2,79   3   1,71 3,64
V.A        2,4   1,772,483,65

TriedaPVYOIPOIP-nepoužívaťPCVPRNPJUPPAPBKPPUPPUREGRUJRUJ 1SJLSRH
I.A       1,23   1,82 2,65 
I.B       1,2     4,04 
I.C       2,36     3,93 
II.A           2,41 3,25 
II.B            3,563,22 
II.C       1,28     3,22 
III.A           2,27 3 
III.B             3,683,14
III.C             3,88 
IV.A           3 3,29 
IV.B           2,71 2,94 
IV.C             3,95 
IV.E            3,53,86 
V.A           3,36 3,74 

TriedaSLKSOMzKMMSVYSPRSPCSTOSTZSURTOBTPYTECEPPTSVTEV
I.A    1,16    1,77  2,391,77 
I.B    1,76     3,64  2,2 
I.C    2    3,5  3,712,69 
II.A    1,58    2,96  2,381,76 
II.B    1,48     2,59  1,71 
II.C    1,89    2,94  2,672,14 
III.A    1,25     2,29  1,35 
III.B    1,55    3,33  2,462,11 
III.C    1,36    3,2  3,882,36 
IV.A    1,43     2,71  2,09 
IV.B    1,11     2,28  1,44 
IV.C    1,67    3,83  3,22  
IV.E    1,21       2,86  
V.A    1,19     2,97  1,55 

TriedaOITTHFUCTUCSUSPVPLzVPEZARZS
I.A         
I.B         
I.C         
II.A         
II.B         
II.C         
III.A         
III.B         
III.C         
IV.A         
IV.B         
IV.C         
IV.E         
V.A         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A31581800310
I.B25031570215
I.C14001130123
II.A24341610123
II.B27112500132
II.C18231300105
III.A24341610002
III.B22001840303
III.C25002320411
IV.A1413910002
IV.B1836810010
IV.C21001830014
IV.E14011300001
V.A31022540002

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A314177134,743965127,902126,84
I.B253838153,523444137,7639415,76
I.C143961282,933238231,2972351,64
II.A244175173,963641151,7153422,25
II.B274785177,224484166,0730111,15
II.C184595255,283937218,7265836,56
III.A245744239,335336222,3340817,00
III.B224849220,414472203,2737717,14
III.C254829193,164449177,9638015,20
IV.A142942210,142688192,0025418,14
IV.B183049169,392987165,94623,44
IV.C214322205,813657174,1466531,67
IV.E142559182,792471176,50886,29
V.A316916223,106343204,6157318,48

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB153(35/18)36,71%4955,92%49811242 2,4445
Nemecký jazykB16(2/4)26,38%650,83%6 24  2,676
Praktická časť odbornej zložky 56(35/21)           
Ruský jazykB12(0/2)63,30%165,00%1 11  2,502
Ruský jazykB16(3/3)39,15%635,83%6 141 3,006
Slovenský jazyk a literatúra 65(39/26)40,58%6353,46%63112379 2,9259
Teoretická časť odbornej zložky 62(38/24)    6122417 2,8859

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 56(35/21)2510154 1,9654

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A6323 K hotelová akadémia 
I.B6445 K kuchár, 6444 K čašník 
I.C6489 H hostinský 
II.A6323 K hotelová akadémia 
II.B6444 K čašník, 6445 K kuchár 
II.C6489 H hostinský 
III.A6323 K hotelová akadémia 
III.B6444 K čašník, 6445 K kuchár 
III.C6445 H kuchár, 6489 H hostinský 
IV.A6323 K hotelová akadémia 
IV.B6323 K hotelová akadémia 
IV.C6445 K kuchár, 6445 K kuchár 
IV.E6445 K kuchár 
V.A6323 K hotelová akadémia 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Zam. spolu
TPP402969
z toho:---
Znížený úväzok4-4
ZPS336
Na dohodu-11

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov + majstri OV33336
vychovávateľov044
    
    
spolu33740

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška02
2.kvalifikačná skúška01
špecializačné inovačné štúdium56
špecializačné kvalifikačné  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aj takto môže vyzerať zoznámenie sa s novými spolužiakmi a triednou učiteľkou

I.A nemala vyučovanie ani 5.9.2017. Žiaci navštívili Ekocentrum Holá Hora v Prešove. V sprievode nadšenej a vtipnej pracovníčky centra pani Dagmar Zuščákovej absolvovali pútavé a veselé ekopátranie, spoznávanie rastlín v Ekoparku, navštívili aquaterárium, kŕmili zver, spoznávali exotické vtáctvo a osviežili si vedomosti o dôvodoch a spôsoboch separácie odpadov. S triednou učiteľkou Adrianou Višňovskou mali icebreaking aktivity, pri ktorých sa navzájom lepšie spoznali. Zdá sa, že po dnešnom dni sa ľady v novom kolektíve prelomili. Prvákom želáme úspešný začiatok školského roka a množstvo nových pekných priateľstiev.

DEŇ POLÍCIE

Dňa 14.9.2017 sme boli súčasťou Dňa polície. Pripravili sme catering pre pozvaných hostí. Naši žiaci sa zúčastnili ako diváci ukážok, ktoré predviedli všetky zložky policajného zboru.

Piknikové čítanie

Veľmi peknú akciu sme zažili v stredu a vo štvrtok 27. a 28. septembra, keď sme sa zúčastnili podujatia , ktoré usporiadala Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. V rámci festivalu Prešov číta rád sme sa zapojili do Piknikového čítania. Našli sme zaujímavé zákutia v okolí nášho mesta, ale aj v priestoroch školy. Stalo za to prísť, zažiť úžasné chvíle nielen s knihou v ruke, aj so šálkou kávy a nejakou tou sladkosťou. Spolu so štvrtákmi sme zašli k historickým pamiatkam v Solivare, do parku Pánska záhrada v Nižnej Šebastovej, ale nemuseli sme ani ďaleko ísť, lebo pekné a zaujímavé miesta nám poskytli aj exteriérové priestory našej školy.

2. ročník Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR

29. septembra žiaci IV.C a II.A triedy navštívili Košice a zúčastnili sa 2. ročníka Dňa otvorených dverí Ústavného súdu SR. S modrými balónikmi si prešli priestory, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti, vypočuli si odborný výklad o postavení, histórii a úlohách tejto štátnej inštitúcie, videli slávnostné otvorenie v zasadacej miestnosti za účasti predsedníčky Ústavného súdu Ivetty Macejkovej. S ošetrovateľmi na nádvorí si vyskúšali, ako sa správne poskytuje prvá pomoc, prispeli do zbierky s názvom „Ústavný súd za záchranu života“ na externý automatizovaný defibrilátor (AED) a prezreli si umelecké diela našich výtvarníkov v priestoroch hlavnej budovy. Program sa žiakom páčil a bol to pre nich určite nevšedný zážitok.

SLOVAK BARISTA CUP junior

Naši baristi nesklamali. V Trnave na "SLOVAK BARISTA CUP junior" získal Šimon Petrík, pod vedením p. majsterky Mikolajovej, krásne 3. miesto.

Vzdelávací program

18. októbra sa žiaci III.B, IV. A a IV. B zúčastnili vzdelávacieho programu orientovaného na zvýšenie povedomia rovnosti, práva na rovnaké zaobchádzanie a práva na rozvoj vlastnej individuality bez ohľadu na rodové stereotypy. Program, organizovaný občianskym združením Mymamy, je výstupom projektu Slovensko bez násilia páchaného na ženách. Jeho súčasťou je aj prevencia a eliminácia domáceho násilia.

Deň zdravej výživy

Svetový deň výživy sa oslavuje každoročne 16. októbra už od roku 1981 na základe rozhodnutia konferencie OSN. V tento deň bola v roku 1945 založená Organizácia OSN pre výživy a poľnohospodárstvo.

Tomuto dňu venujeme v našej škole pozornosť už niekoľko rokov. Usporadúvame rôzne akcie, ktorými sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy, ktorá môže vyzerať lákavo a chutne.

25. októbra pripravili naši žiaci ukážky zeleninových a ovocných jedál, ktoré ulahodili každému oku a presvedčili nás o tom, že zdravá strava je ozaj chutná. Prekvapili aj zaujímavými nápojmi z plodov jesene.

Ďakujeme všetkým , ktorí sa do akcie zapojili. Ukázali svoju tvorivosť, nápaditosť, originalitu a určite nám spríjemnili tento deň.

Deň školských knižníc

Pripomenuli sme si ho s II. A triedou návštevou Knižnice P. O. Hviezdoslava, ktorá sídli v budove Bosákovej banky v Prešove. V rámci prezentácie sme sa dozvedeli niečo o histórii budovy, ale hlavne o histórii knižnice, o jej zakladateľovi, o knižnom fonde a spôsobe požičiavania kníh. Prešli sme aj priestormi študovne a čitárne . Veríme, že mnohí z nás si po tejto návšteve nájdu cestu ku knihe a stanú sa členmi niektorej z knižníc , napríklad práve - Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

DOD je za nami

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili dnešného Dňa otvorených dverí. Výhercom súťaže "Varíme zdravo" gratulujeme. Tešíme sa na Vás aj na budúci rok.

Olympiáda o ľudských právach“ - VÝSLEDKY

1. miesto: Vološin Martin, Sasarák Šimon, 2.A

2. miesto: Balog Ĺubomír, Mazúrová Viktória, 2.B

Berdis Jakub, Fendek Martin Štefan, 2.B

3. miesto: Novický Christián, Dzvonár Richard, 1.A

4. miesto: Jaššová Patrícia, Kundeková Alexandra, 2.C

5. miesto: Piskurová Lenka, Kollárová Judita, 1.A

12. 12. 2017 sa na pôde našej školy uskutočnilo celoškolské kolo vedomostnej súťaže „Olympiáda o ľudských právach“. Súťaž bola organizovaná ako príspevok našej školy k celosvetovému dňu ľudských práv, ktorý si každoročne pripomíname 10. decembra. Zúčastnili sa ho žiaci z prvého, druhého a tretieho ročníka. S potešením môžeme konštatovať, že o tento ročník súťaže prejavili študenti mimoriadny záujem. Z niektorých tried súťažilo nie jedno družstvo, ale tri družstvá. Súťaž prebiehala vo výbornej atmosfére.

Výhercom za obdivuhodné znalosti srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť a záujem o túto problematiku.

Súťaž SLOVAK BARISTA CUP

Šimon Petrík - celkové 2. miesto. Blahoželáme

Novoročná recepcia mesta Prešov

V stredu, 17.01.2018, usporiadala primátorka nášho mesta p. Turčanová novoročnú recepciu v PKO, na ktorú pozvala významné osobnosti Prešova.

Naša SSOŠ Mladosť bola pri tom. Zabezpečovala catering pre túto prestížnu spoločenskú akciu, ktorej sa zúčastnilo viac než 230 hostí. Prítomní si mohli pochutnať na mnohých špecialitách, napr. guláši z diviny, mačanke, filetách z lososa, finger foodoch, jednohubkách, koláčikoch z odpaľovaného či lístkového cesta a rôznych druhoch ovocných či zeleninových šalátov... Popri pošteklení chuťových buniek si hostia mohli nájsť na stromčeku želaní holubice s posolstvom pre rok 2018.

KRÁĽOVSKÝ KRAKOW a TÁBOR OSWIENČIM

Aj tento rok sa na našej škole organizuje 1-dňový výlet do Krakowa a Oswienčimu. Bude sa konať 10.5.2018.

Odchod z Prešova v skorých ranných hodinách. Príchod do Oswienčimu, cca 3hod. prehliadka rozsiahleho koncentračného tábora z obdobia II. svetovej vojny a jeho okolia so sprievodcom. Pokračovanie v ceste do Krakowa /tretie najväčšie poľské mesto/. Prehliadka mesta: zámocký komplex Wawel v renesančnej podobe zo 16. storočia predstavujúceho kultúrny a národný symbol Poľska. Presun do gotickej katedrály /korunovačné miesto kráľov/ zo 14. storočia s hrobkami poľských kráľov a známym zvonom Zygmund. Hlavný rynek /najväčšie námestie v strednej Európe s krásnymi gotickými, renesančnými a barokovými budovami/ s tržnicou Sukienica /postavená v renesančnom štýle/ a Mariánskym kostolom /jeden z najcennejších gotických oltárov v Európe/, Kostol sv. Vojtecha, židovská štvrť Kazimierz /podľa časových možností/, voľný program. Vo večerných hodinách návrat na Slovensko.

Opäť sme žali úspech - DANUBIUS GASTRO 2018

V dňoch 25.2. až 28.2.2018 sa uskutočnil prestížny 25. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie Danubius Gastro. Ide o prezentáciu najnovších gastronomických trendov, potravín, kávy a vína z celého sveta; ukážky kuchárskych, pekárskych, cukrárskych, barmanských a baristických zručností profesionálov i amatérov.

Počas veľtrhu sa konali významné súťaže, na ktorých sa zúčastnili aj naši žiaci pod vedením skúsených majstrov a získali cenné medaily:

10. ročník Danubius GASTRO CUP 2018 - súťaž vo varení a pečení naživo

strieborné pásmo kuchár junior: Hudáková Martina, Zajak Jakub

Dvorščák Jakub , Kundrát Lukáš

bronz kuchár senior: Bc. Kolesár Damián (majster OV)

Finále Skills Slovakia - Gastro Junior - BIDFOOD CUP 2017/2018

3. miesto: Hudáková Martina

SLOVAK BARISTA CUP Junior 2018

1. miesto: Slimák Šimon

3. miesto: Petrík Šimon

13. ročník ST.NICOLAUS - PLATINUM CUP 2018 - Juniorská barmanská súťaž

najlepší nealkoholický soft drink: Matolová Patrícia

strieborné pásmo: Matolová Patrícia, Trebuňáková Blanka

Šikana a kyberšikana

Každý rok sa na našej škole za prítomnosti odborníkov vedú prednášky na tému šikany a kyberšikany. Prednášky sú určené triedam prvých ročníkov. Dňa 15.2.2018 o 8.30 hod. nám o tejto stále aktuálnejšej téme príde viac povedať Mgr. Anton Artim zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, regionálnej kancelárie v Košiciach.

Obezita mládeže - beseda

V rámci programu prevencie obezity sa dňa 14.februára 2018 v našej škole uskutočnila beseda na tému Obezita mládeže, ktorú viedla Mgr. Martina Libová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

Zúčastnili sa na nej žiaci III..IV. a V ročníka. Jej cieľom bola edukácia študentov smerom k zdravému životnému štýlu, zmene postoja k zdraviu. Žiaci by si mali uvedomiť zodpovednosť za svoje zdravie a poznať negatívny dopad zlej životosprávy.

Valentínska imatrikulácia

Dňa 14.2.2018 sa na našej škole konala imatrikulácia prvákov. Bola spojená s oslavou "Dňa zaľúbených". Prváci najprv zložili imatrikulačný sľub a potom sa aktívne zapojili do pripravených súťaží. Až po ich absolvovaní sa stali plnohodnotnými žiakmi našej školy. V súťažiach vyhrala I.B trieda. Dúfame, že sa prvákom imatrikulácia páčila.

Hodnoty života

Dňa 16.2.2018 sa uskutočnila pre žiakov 1.B a 1.C triedy prednáška o hodnotách života. Prednášajúci Mgr. páter Masseo Golha na základe osobných skúseností rozprával o náročnom živote v Južnom Sudáne.

Poukázal na základné hodnoty života.

Prístupové cesty zla - pornografia, závislosti . . .

Šikana a kyberšikana - prednáška

Dňa 15.2.2018 sa uskutočnila na našej škole prednáška na tému „Predchádzanie a prevencia šikanovania a kyberšikanovania“. Prednáška bola určená žiakom prvých ročníkov.

Bolo im vysvetlené, čo znamená šikana a kyberšikana a ako sa s prípadnou šikanou majú vysporiadať. Mgr. Anton Artim zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva im vysvetlil aj trestnoprávnu zodpovednosť páchateľov. Ak už má žiak viac ako 14 rokov, je trestnoprávne zodpovedný a môže byť za svoje činy riešený v medziach zákona.

Jeho prednáška bola veľmi podnetná a plná konkrétnych príkladov z praxe.

Deň materinského jazyka - 21. február

Tento deň sme si pripomenuli na hodinách slovenského jazyka a literatúry krátkou besedou o vzniku, o histórii, ale i súčasnosti nášho jazyka.

Zábavným kvízom „Ako ovládaš svoj jazyk“ si žiaci mohli overiť vedomosti z gramatiky, vetnej stavby, ale i hláskoslovia.

Netradičná hodina sa všetkým páčila. Každý prejavil patričnú hrdosť na svoj materinský jazyk.

SLOVAK BARISTA CUP junior - II. kolo v Bardejove

Opäť sme boli medzi najlepšími. Blahoželáme ...

Šimon Petrík - celkové druhé miesto

Šimon Slimák - najlepšia technika

Inna Kryvyč - špeciálna cena komisárov

Týždeň finančného vzdelávania a gramotnosti

Týždeň finančného vzdelávania a gramotnosti - European Money Week 12. až 18. marec 2018.

Príď si so spolužiakom, spolužiačkou vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti z bežného života Peňazí.

Vo štvrtok 15.3. 2018 o 8:00 v učebni 215.

Prihlás sa u p. Kožlejovej - osobne, správou cez asc agendu.

Európsky týždeň peňazí

Dnes, 15.3.2018, sa aj na našej škole uskutočnila akcia pri príležitosti Európskeho týždňa peňazí. V zábavno-poučnom kvíze si žiaci vyskúšali svoje vedomosti o svete peňazí. Víťazkou sa stala Judita Kollárová z I.A triedy. Na druhom mieste boli študenti III.A triedy - Michal Hrabčák a Marek Soholub. Na treťom mieste skončila Dagmar Mihalíková, taktiež z III.A. Víťazi mali možnosť vybrať si cenu z burzy cien.

Motivačný program

Poznáme už víťazov aj tretieho hodnotiaceho obdobia motivačného programu. Všetkým oceneným blahoželáme. Medzi najúspešnejších patrili a zaujímavú finančnú odmenu si odniesli: František Janíčko z V.A, Šimon Slimák z III.A a Inna Kryvych z I.A. Z tried bola najúspešnejšia IV.B, po nej sa na ocenenom mieste umiestnili triedy III.A a V.A.

Šarišský závin

Každý rok sa v Prešove upečie poriadne dlhý závin. Upiekli sme ho my "Mladosť" v rámci ABC veľtrhu záhradníctva a stavebníctva, ktorý sa konal pri Mestskej hale. Radosť priniesol okrem chute ešte aj tým, ktorí mali pri jeho maškrtení šťastie. V niektorých kusoch totiž boli zapečené aj výhry, celkovo ich bolo 26. Na výber bola pritom okrem makovej aj kakaová príchuť. Na prípravu boli použité desiatky kíl múky aj cukru. A tí, ktorí ste ho náhodou neochutnali, nezúfajte. Vychutnať si ho môžete aspoň v našej fotogalérii.

SLOVAK BARISTA CUP junior v Piešťanoch

Šimon Slimák - najlepšia technika mlynčeka

Inna Kryvyč - tretie miesto

Lyžiarsky kurz - 2018

V mesiaci február sa študenti našej školy zúčastnili lyžiarského kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Prostredníctvom fotodokumentácie si môžete pozrieť ako fajn sa tam mali.

Maturitný banket IV.C triedy

V stredu 11.4.2018 spríjemnili žiaci IV.C prítomným večer záverečnou maturitnou skúškou. Konal sa maturitný banket. Celým večerom sa niesla príjemná atmosféra. Nesmelo chýbať chutné jedlo plné farieb. Svoje umenie predviedli kuchári aj čašníci pod vedením majstrov OV.

Exkurzia a prednáška

V dňoch 13. a 20. apríla sa pre našich žiakov uskutočnili dve zaujímavé akcie - Exkurzia v Exercičnom dome Pod Kalváriou a Prednáška - Bohatstvo mladého človeka. Exercičný dome je priestor pokoja, ticha a vnútornej zmeny. Prednášku viedol Mgr. Vladimír Klešč (Sídlisko III, Prešov). Bohatstvom mladého človeka je: život, vzťahy, čas, mladosť, čistota, láska.

SLOVAK BARISTA CUP junior v Námestove

Inna Kryvyč - 1. miesto

Drogová trestná činnosť - prednáška

Prednášku o drogovej trestnej činnosti, dňa 27.4.2018, pre žiakov 1. ročníkov viedol JUDr. Alexander Čerevka - prokurátor, Okresný súd Prešov.

Poukázal na spoluprácu polície, prokuratúry, súdu a sociálnych úradov. Zdôraznil priestupkovú a trestnú činnosť mladistvých.

Deň športu na našej škole

26.4.2018 sme sa neučili, ale športovali. Uskutočnil sa u nás Deň športu, do ktorého sa zapojili všetky triedy, ktoré mali teoretické vyučovanie. Súťažilo sa vo volejbale, floorbale, stolnom tenise a boli vyhodnotené aj výsledky zo zjazdového lyžovania, ktoré sa realizovalo počas lyžiarskeho výcviku. Študenti podali výborné športové výsledky a dúfame, že si z tohto dňa odniesli len príjemné zážitky a spomienky.

Raut - 5.A

24.4.2018 sa konal maturitný raut 5.A triedy. Ústrednou témou bol "Harley Davidson". Študenti si pripravili vynikajúce teplé a studené pokrmy. Zážitok z rautu obohatili aj kultúrnym programom. Aj keď ste sa tejto udalosti nezúčastnili, prinášame Vám niekoľko fotiek, ktoré Vám priebeh a atmosféru priblížia.

Oswienčim - Krakow

Krakow je kráľovským mestom s množstvom nádherných pamiatok a zákutí. Možnosť pozrieť si toto mesto mali študenti našej školy 10. mája. Ešte predtým navštívili rozsiahly koncentračný tábor z II. svetovej vojny - Oswienčim. V Krakowe absolvovali prehliadku vrchu Wavel s nádherným komplexom hradu, navštívili Hlavný rynek, najväčšie námestie v strednej Európe s krásnymi gotickými, renesančnými a barokovými budovami (Sukienica, Mariánsky kostol, Kostol sv. Vojtecha). V popoludňajších hodinách mali študenti čas na osobné voľno. Počas celého výletu študentov sprevádzala pani sprievodkyňa z cestovnej agentúry Ezotour, ktorá im priblížila históriu mesta a porozprávala mnoho zaujímavýh informácií o miestach, ktoré navštívili. Veríme, že si všetci odniesli z tohto výletu krásne zážitky a budú na neho dlho spomínať.

Dnes sme mali vzácnu návštevu - František Sedlák

Našu školu dnes navštívil František Sedlák z relácie "Moja mama varí lepšie ako tvoja". František je absolventom našej školy.

Šarišská mačanka

V meste Prešov sa konala akcia Šarišská mačanka. Náš žiak Patrik Kostelník (II.B) získal krásne 3. miesto.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19.2.2018-20.2.2018, 22.2.2018

Druh inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY

Teoretické a praktické vyučovanie je realizované v budove školy. Normatív vybavenosti odborných učební a tried je v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre odbor.

PRIESTOROVÉ PODMIENKY:

a) Zabezpečenie prevádzky školy:

Školský manažment:

• kancelária riaditeľa školy,

• kancelária pre zástupcu riaditeľa školy TV,

• kancelária pre hlavného majstra OVY,

• kancelária pre ekonomický úsek

• kabinet pre výchovného poradcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• sociálne zariadenie,

• zasadačka

Pedagogickí zamestnanci školy:

• zborovňa pre učiteľov na teoretickom vyučovaní,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - stolovanie,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - technológia,

• kongresová sála pre rokovania pedagogickej rady,

• kabinety pre učiteľov (SJL,TOB, EPP,CJ,INF),

• sociálne zariadenie.

Nepedagogickí zamestnanci školy:

• kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• archív,

• dielňa,

• kotolňa,

• vzduchotechnika,

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie, šatne,

• sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky,

• priestor pre centrálne ovládanie didaktickej techniky,

• knižnica,

• sklady náradia, strojov a zariadení,

• sklady materiálov, surovín a polotovarov,

• priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť.

b) Makrointeriéry:

• školské budovy,

• školský dvor,

• školská jedáleň.

c) Vyučovacie interiéry

• klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie (14),

• odborné učebne pre jazykové vzdelávanie (3),

• odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov (INF, TOB, EPP, GOR, PRX)

• telocvičňa,

• posilňovňa.

d) Vyučovacie exteriéry

• školské ihrisko.

e) Školský internát (súčasť školy)

• kancelária,

• kabinety,

• zborovňa,

• spoločenská miestnosť,

• miestnosť pre návštevy,

• izby

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov k 31.12.2017:

Výška poskytnutej dotácie na kalendárny rok 2017 bola:

- 854 942 € normatívne prostriedky - boli použité na mzdy, odvody, prevádzku školy a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

- 12 452 € nenormatívne prostriedky - boli použité na odchodné, mimoriadne výsledky žiakov, príspevok na učebnice

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

S SOŠ v školskom roku 2017/2018 nevybrala žiadne príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

V kalendárnom roku 2017 S SOŠ dostala:

na vzdelávacie poukazy 1 549 €. Pridelené prostriedky boli čerpané v plnej výške, a to na nákup materiálu pre potreby zabezpečenia krúžkov.

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

V kalendárnom roku 2017 boli získané dary v čiastke 10 500 €, ktoré boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Súkromná SOŠ v kalendárnom roku 2017 získala iné finančné zdroje, a to:

- Prešovský samosprávny kraj / PSK / 75 900 € finančné prostriedky boli použité pre zabezpečenie chodu SŠI a SŠJ, ktoré sú súčasťou S SOŠ

- príspevok na lyžiarsky výcvik bol 5 400 €

- zdroje získané vlastnou činnosťou školy boli 496 585 €, ktoré boli použité na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Žiaci S SOŠ Prešov v školskom roku 2017/2018 pravidelne dosahujú výborné výsledky na gastronomických súťažiach a výstavách na Slovensku,ako napr. baristická súťaž, barmanská súťaž, Koláč rádia REGINA , májová výstava studených mís a rôzne recepcie a akcie pre mesto. Žiaci sa zúčastňujú aj športových súťaží a rôzných iných akcií ako sú prednášky, kultúrne podujatia a iné.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

1. Neustále zlepšovať výchovnovzdelávací proces pravidelným dopĺňaním ped. a odborných vedomosti všetkých zamestnancov školy.

2. Dôraz klásť na dopĺňanie a skvalitňovanie materiálnotechnického vybavenia školy.

3. Motivovať žiakov k lepším výsledkom svojim vystupovaním a osobným príkladom.

Návrh opatrení:

1. Pravidelne hľadať doplnkové finančné zdroje na umožnenie odstaňovania materiál. nedostatkov.

2. Umožniť všetkým zamestnancom vhodné štúdium na skvalitnenie ich odborného rastu.

3. Dbať na utužovanie medziľudských vzťahov medzi zamestnancami a triednymi kolektívami.

4. Prichádzať s novými kreativnými nápadmi na zlepšenie rôzných aktivít žiakov a zamestnancov.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Barmanský krúžok13 Mgr. Alena Pulščáková
Chutne a zdravo -pečenie a varenie12 Mgr. Katarína Frištyková
Sommeliersky krúžok19 Bc. Anna Kočišková
Varenie a pečenie s láskou15 Mária Očkovičová

Záver

Vypracoval: Mgr. Ľubica Birošová

V Prešove 13. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13.9.2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 31.8.2018

Ing. Miriama Šofranko Minaričová

predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

S C H V Á L E N I E

Zriaďovateľ školy schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 6.9.2018

PhDr. Jozef Kičura