Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
Adresa školyPod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
Telefón+421 517717202
E-mailskola@skolamladost.sk
WWW stránkaskolamladost.edupage.org
ZriaďovateľMladosť n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Ľubica Birošová 0918568021skola@skolamladost.sk
ZRŠ TVMgr. Jozef Hanušin 0915766327skola@skolamladost.sk
ZRŠ EPÚIng. Jozef Šváč 0915766321skola@skolamladost.sk
Hlav.majst. OVYBc. Ján Kolesár 0915766323skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠIMgr. Zita Knapíková 0907979902skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠJMária Talarovičová 0915766326skola@skolamladost.sk

Rada školy

 Titul, Meno, Priezvisko
predsedaIng. Miriama Šofranko Minaričová
pedagogickí zamestnanciBc. František Verešpej
  
  
nepedagogický zam.Mgr. Hedviga Grinčová
  
zástupcovia rodičovMária Jureková
 Monika Uličná
 Mgr. Slavka Prusáková
  
zástupca zriaďovateľaPhDr. Jozef Kičura
 Alena Kičurová
 Jozef Kičura
 Igor Ubersax
  
za žiakovStela Ševcová

Poradné orgány školy

Predmetové komisie:

a) PK všeobecno-vzdelávacie predmety vedúci PK: Mgr. Višňovská Adriana

b) PK odborné predmety vedúci PK: Ing. Šofranko Minaričová Miriama

c) PK odborný výcvik vedúci PK: Mgr. Pulščáková Alena

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 301

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A20 
I.B22 
I.C30 
II.A28 
II.B23 
II.C15 
III.A25 
III.B33 
III.C26 
IV.A24 
IV.B22 
V.A33 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Uchádzači boli prijímaní do učebných odborov bez prijímacích skúšok. Pomocným kritériom sú výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ a priemerný prospech zo ZŠ.

Podmienkou prijatia do vzdelávacích programov študijných a učebných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ a vyhovujúci zdravotný stav pre zvolený odbor.

Do študijných odborov boli študenti prijímaný na základe prijímacích skúšok konaných v dňoch 13. 5. 2019, 16. 5. 2019 a 20. 6. 2019

Odbor / Záujem o štúdium I.kolo/ Počet prijatých žiakov

6489 H hostinský / 32 / 25

6323 K hotelová akadémia / 34 / 20

6444 H čašník, servírka / 23 / 21

6445 K kuchár / 32 / 25

Prijímacie skúšky boli vykonávané v odbore hotelová akadémia zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka. V študijných odboroch kuchár a čašník, servírka zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Výsledky prijímacích skúšok boli študentom oznámené osobne, boli zverejnené na stránke školy a na nástenke školy - kód žiaka a výsledok prijímacej skúšky.

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJBIODEJEKOEKRETVGORHDAHVYHSZCHEINFMATNBV
I.A 2,3 2,55 2,8512,3     2,651
I.B 2,2 2,55 2,1512,15     2,251
I.C 2,44  3,15 1,86   2,33 2,373,331,35
II.A1,741,671,04  2,52     2,851,482,04 
II.B 3,431,24  2,86  3,52    3,19 
II.C 2,33   2,41   2,65  2,313,25 
III.A 2,38   3,33       2,67 
III.B 3   2,83  3,58    2,63 
III.C 2,321,21  2,58   3,16  2,89  
IV.A 2   2,5  2,73    2,55 
IV.B 2,9   3,8      1,62,45 
V.A 2,78   2,94  2,88   1,63  

TriedaNEJOBNOVYPPYCPBPVYPBKRUJSJLSRHKMMSPRSTOTOBTPY
I.A2,361,92,05   1,151,892,4  1,3 2,85 
I.B2,81,551,5   1,052,873,15  1 1,65 
I.C  2,56  3,93  3,63 1,332,113,59  
II.A2,131,741,52    2,552,44  1,04 2,22 
II.B 3,241,76 3,52   3,71  1,57  3,14
II.C 2,882,5 3,76 2,18 3,94  2,41 3,59 
III.A2,71 1,71 3,29  3,123,5  1,46  3
III.B  1,77 3,5  3,433,42,77 1,33 2,67 
III.C  2,42 3,53   3,26  1,95 3,26 
IV.A2,45 1,73 3  2,642,91  1,59  2,27
IV.B  2 3,7   3,95  1,55 2,88 
V.A3,06 1,311,193,09  2,073,53  1,09  2,25

TriedaTECEPPTSV
I.A 2,951,31
I.B 2,91,32
I.C3,96 2,32
II.A 2,261,4
II.B  1,81
II.C 3,652,4
III.A  1,68
III.B 2,431,56
III.C 3,322,19
IV.A  1,55
IV.B 2,67 
V.A  1,39

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A20251120111
I.B20091100000
I.C27012150119
II.A27941310100
II.B21021720004
II.C17001421008
III.A24131910013
III.B30202710212
III.C1943660006
IV.A22181300104
IV.B20021620203
V.A321102100001

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A204706235,304554227,701527,60
I.B20182191,05182191,0500,00
I.C276541242,265276195,41126546,85
II.A273447127,673345123,891023,78
II.B213740178,103250154,7649023,33
II.C173605212,062393140,76121271,29
III.A244558189,924314179,7524410,17
III.B307659255,306833227,7782627,53
III.C194279225,213201168,47107856,74
IV.A225762261,915340242,7342219,18
IV.B203010150,502538126,9047223,60
V.A325757179,915582174,441755,47

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB151(17/34)27,60%4858,44%4811624  2,3241
Praktická časť odbornej zložky 54(20/34)           
Ruský jazykB15(4/1)38,00%548,00%51 31 2,805
Slovenský jazyk a literatúra 55(20/35)36,37%5556,99%5521028412,8245
Teoretická časť odbornej zložky 51(20/31)    81317612,5345

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 54(20/34)241411221,9453

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odbor
I.A6323 K hotelová akadémia
I.B6323 K hotelová akadémia
I.C6489 H hostinský
II.A6323 K hotelová akadémia
II.B6445 K kuchár, 6444 K čašník, servírka
II.C6489 H hostinský
III.A6323 K hotelová akadémia
III.B6445 K kuchár, 6444 K čašník, servírka
III.C6489 H hostinský
IV.A6323 K hotelová akadémia
IV.B6445 K kuchár, 6444 K čašník, servírka
V.A6323 K hotelová akadémia

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Zam. spolu
TPP303161
z toho:---
Znížený úväzok718
ZPS213
Na dohodu-1414

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov + majstri OV2+12427
vychovávateľov022
spolu32629

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška20
2.kvalifikačná skúška04
špecializačné inovačné štúdium53
špecializačné kvalifikačné  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Deň otvorených dverí Ústavného súdu

Dňa 27. 9. 2018 sa prváci a druháci študijného odboru hotelovej akadémie našej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky. Išlo už o tretí ročník mimoriadne populárneho podujatia v Košiciach, pretože po zvyšok roka tieto priestory nie sú prístupné verejnosti. Spolu so stovkami ďalších návštevníkov naši žiaci absolvovali výklad o histórii a funkcii jednotlivých budov a miestností súdu. Prezreli si a vyskúšali pohodlie kresiel v Sieni nezávislosti, v ktorej prebiehajú neverejné zasadnutia pléna ústavného súdu, kanceláriu sudcu a predsedníčky ústavného súdu, videli diela známych umelcov najmä z východného Slovenska. Odniesli si propagačné darčeky a informácie o zložení a úlohách Ústavného súdu, ktoré sa im veľmi zídu počas štúdia.

Medzinárodná konferencia MANAGEMENT 2018

Dňa 26.9.2018 sa študenti štvrtého a piateho ročníka hotelovej akadémie zúčastnili medzinárodnej konferencie MANAGEMENT 2018 v Novom Smokovci. Konferenciu organizovala Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity. Študenti si vypočuli prednášky ekonomických expertov z Talianska, Grécka, Slovenska a Južnej Afriky. Všetky prednášky boli, samozrejme, v anglickom jazyku.

Svetový deň úsmevu

Každoročne pripadá na prvý októbrový piatok "Svetový deň úsmevu". Ľudstvo za Svetový deň úsmevu vďačí umelcovi Harveymu Ballovi. Ten na objednávku istej poisťovacej spoločnosti mal vyhotoviť jasný symbol, ktorý by si ľudia ľahko zapamätali. Harvey Ball nakreslil jednoduchý obrázok - tvár so žltým podkladom v kružnicovej podobe, dve bodky ako oči a jednoduchý oblúčik - úsmev. Žltá usmievavá tvárička sa čoskoro dostala aj na tričká, obálky, pohľadnice, či dokonca na poštovú známku.

Aj my sme si tento deň spríjemnili úsmevom. A to vďaka žiačkam z nášho školského internátu, ktoré pre nás pri príchode do školy pripravili milé prekvapenie - darovali nám úsmev. Veselé tváre študentov a učiteľov a ich úsmevy zvečnili na svojich fotografiách.

Úspešný týždeň je za nami

Minulý týždeň bolo na našej škole rušno. Od pondelka do stredy sa konal Baristický kurz, ktorého sa zúčastnili noví nádejní baristi.

7. novembra sa naši baristi Inna Kryvych a Šimon Petrík zúčasnili Eurocap - barista na Hotelovej akadémii Prešov. Šimon získal krásne 5. miesto a Inna sa stala "absolútnou" víťazkou, k čomu jej blahoželáme.

8. november bol ešte hektickejší. Patrícia Matolová a Bohdan Shevchenko sa zúčasnili Eurocapu 2018. Namiešali krásne a chutné miešané nápoje. V absolútnom poradí skončili v striebornom pásme. Blahoželáme.

V ten istý deň sa v našej škole šírila vôňa kávy. Organizovali sme v spolupráci s Academy of coffe súťaž Barista Cup junior 2018. Našu školu reprezentovali Inna Kryvych, Šimon Petrík a Šimon Slimak. Inna obsadila krásne 3. miesto, k čomu jej blahoželáme.

Nie drogám pre SŠ

V piatok (16.11.2018) organizovalo ABC centrum voľného času Prešov akciu "Nie drogám pre SŠ". Zúčastnili sa jej naši piataci. Súťažili v zaujímavých disciplínach a užili si veľa zábavy. V konečnom poradí obsadili krásne 4. miesto. Blahoželáme!

Hodnoty života - Južný Sudán

V piatok 16.11.2018 v rámci výchovných predmetov pre žiakov 1. ročnikov prednášal páter Masseo Golha. Na základe osobných skúsenosti v Južnom Sudáne poukázal na život tamojších obyvateľov. Rodina a vzťahy sú veľmi dôležité v živote človeka. Zároveň odpovedal na otázky mladých.

Zdravá výživa

V rámci programu zdravej výživy sa dňa 19.novembra 2018 v našej škole uskutočnila prednáške o zdravom životnom štýle, ktorú viedla Mgr. Haľková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

Zúčastnili sa na nej žiaci II.A a III.A triedy hotelovej akadémie. Jej cieľom bolo oboznámiť študentov s rizikovými faktormi vzniku srdcovo- cievnych ochorení a uvedomiť si zodpovednosť za svoje zdravie správnou životosprávou.

SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR METRO CUP

Dňa 4.12.2018 sa náš žiak Dávid Bouška zúčastnil celoštátnej súťaže SKILLS SLOVAKIA GASTRO JUNIOR METRO CUP v Nových Zámkoch. Na súťaž sa pripravoval pod vedením p. majstra Jána Kolesára. Témou súťaže bolo kuracie mäso s kožou, z ktorého mali súťažiaci pripraviť pokrm. Dávid si zo súťaže odniesol cenné skúsenosti.

Deň otvorených dverí 2018

Do priestorov našej školy sme dňa 5.12.2018 pozvali širokú verejnosť nielen z Prešova, alej aj širšieho okolia. Idea tohtoročného decembrového DOD bola vyjadrená slovami - Chceme predstaviť naše študijné odbory a získať žiakov, ktorí majú záujem nielen o gastronomické služby, ale ktorí sú aj tvoriví a vnímaví. Chceli sme ukázať, že „dvere“ sú k nám pre každého otvorené a to najmä pre tých, ktorí majú úprimný záujem o vzdelávanie sa na našej škole. Sme si vedomí, že osobná návšteva našej školy im uľahčí ich rozhodnutie a veríme, že svoje pozitívne dojmy budú šíriť ďalej aj medzi svojimi známymi.

SWEETCUP 2018

SWEETCUP 2018 - blahoželáme Judite Kollárovej pod vedením p. majsterky Frištykovej k umiestneniu v striebornom pásme. Súťažila so slávnostným "lávovým" koláčom ...

Vianočné posedenie

Dnes popoludní sme sa zišli na vianočnom posedení. Naši žiaci si pre nás pripravili pekný programom, ktorým navodili vianočnú atmosféru. Po chutnom jedle sme zotrvali v príjemnom rozhovore.

SLOVAK BARISTA CUP junior

Aj my sa chceme poďakovať Academy of Coffe za spoluprácu a možnosť byť súčasťou takejto vynikajúcej súťaže.

Jedno z kôl SLOVAK BARISTA CUP junior sa konalo aj v našej škole. Súťaž bola podporená mestom Prešov v sume 500 €. Ďakujeme

,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2019

Medzinárodná výstava Danubius Gastro Incheba v Bratislave sa stala aj tento rok miestom opätovných stretnutí a meraní si síl najlepších junior baristov stredných odborných škôl a hotelových akadémií na Slovensku. Už štvrtý ročník súťaže ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior bol 25. januára hlavným lákadlom pre všetkých návštevníkov Kávového mestečka. V súťaži sa predstavilo 36 súťažiacich z 22 škôl zo Slovenska.

Našu školu reprezentovali Šimon Slimak (IV.A), Inna Kryvych (II.A) a Mykhailo Savisko (I.B).

Poézia v gastronómii 2019

Aj tento rok Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v dňoch 24. - 27. januára 2019 zorganizoval už tradičné gastronomické súťaže: 20. ročník súťažnej výstavy POÉZIA V GASTRONÓMII a 11. ročník súťaže DANUBIUS GASTRO CUP - varenie a pečenie naživo.

Tieto súťaže patria medzi najprestížnejšie súťaže pre kategórie juniorských i seniorských gastronomických odborníkov v Slovenskej republike.

Súťaže sa zúčastnili naši dvaja žiaci z II.B triedy - Dávid Bouška a Jakub Lux.

Umenie barmanstva

S našimi žiakmi sme navštívili Základnú školu vo Finticiach. Žiakom sme ukázali umenie barmanstva a miešania nápojov. Do prípravy sa aktívne zapojil aj žiak školy, ktorý pre svojich spolužiakov namiešal chutný nápoj.

Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity

Naši študenti sa zúčastnili v stredu (13.2.2019) Dňa otvorených dverí PREŠOVSKEJ UNIVERZITY. Oboznámili sa s možnosťami štúdia na rôznych fakultách a videli priestory a vybavenie univerzity.

Barmanský kurz 2019

Počas minulého týždňa sa na našej škole konal "barmanský kurz". Študenti sa zoznámili s tajomstvom barmnstva a získali barmanskú zručnosť. Úspešným absolvovaním záverečných skúšok získali certifikát.

Budapešť - Tropicarium

V utorok (19.3.2019) 39 žiakov našej školy navštívilo mesto Budapešť. Odchádzali sme skoro ráno. V meste sme si pozreli najznámejšie pamiatky - Opera, Bazilika sv. Štefana, budova Parlamentu /považuje sa za najväčšiu v celej krajine, predstavuje 100 ročný symbol maďarskej demokracie, má 691 miestností a na jej výzdobe sa podieľali najlepší umelci v krajine/, Reťazový most /najznámejší z 8 mostov, ktoré preklenujú rieku Dunaj a spájajú hornatú Budu a rovinatú Pešť/, Rybárska bašta, odkiaľ je možné uvidieť peknú panorámu mesta, Matyášov Chrám, Kraľovský palác. Po prehliadke sme sa presunuli k jednej z atrakcií mesta - k Tropicariu, ktorého expozície sú situované v modernom obchodnom a zábavnom centre Campona. Absolvovali sme prehliadku podmorského sveta plného žralokov, rôznorodých rýb, koralov, ktorá bola obohatená exponátmi hadov, plazov a dažďového pralesa. V neskorých večerných hodinách sme sa vrátili domov. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet.

Deň učiteľov

„Píšem na nebo písmená,

tomu, kto ma učil dýchať svet,

tomu, kto ma učil písať hlásky viet

pánu učiteľovi z lásky.“

Tieto krásne verše a nádhernú pieseň venovali žiaci našej školy učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov 28. 3., v deň narodenia Jána Amosa Komenského - učiteľa národov. Na rozptýlenie pre nich tiež pripravili zábavný program aj vo forme kvízu. Našťastie žiaci neznámkovali, ale rozdávali odmeny. Aj pani riaditeľka pri tejto príležitosti odmenila štyroch zamestnancov školy z radov pedagogických a nepedagogických pracovníkov za dlhodobé nadštandardné snaženie o rozvoj školy.

CASSOVIA KONIFERUM CUP 2019 KOŠICE

V dňoch 20.03. - 22.03. 2019 sa na Hotelovej akadémii v Košiciach konal 13. ročník barmanskej súťaže. Zúčastnili sa jej naši dvaja žiaci - Bohdan Shevchenko z II.A triedy a Patrícia Matolová z III.A triedy. Obaja sa umiestnili v striebornom pásme. Blahoželáme.

Praktická maturitná skúška - Raut IV.B trieda

Dňa 12.4.2019 sa konala praktická časť maturitnej skúšky z odborných predmetov. Trieda IV.B si pripravila raut s témou "kvety". Výzdobu, jedlá, oblečenie a celé priestory našej reštaurácie prispôsobili tejto téme. Príprava bola ťažká, ale zvládli to. Dúfame, že sa všetkým páčilo a chutilo.

"SLOVAK BARISTA CUP" junior Piešťany

Súťaž "SLOVAK BARISTA CUP" junior pokračovala tentoraz v Piešťanoch. Súťažilo rekordných 42 účastníkov z 24 škôl. Nestratili sa medzi nimi ani naši žiaci.

Inna Kryvych sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Šimon Slimak si odniesol 8. miesto. Medzi prvákmi zahviezdila Klaudia Karafová, ktorá obsadila 2. miesto. Mykhailo Savisko skončil na 11. mieste. Všetkým blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy...

Aj my sme oslávili Deň Zeme

Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Pracovníci ŠOP SR, Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove, pripravili v Ekoparku Holá hora rôzne súťaže, ekohry, zábavné kvízy, poznávačky rastlín, stôp zvierat a prednášky na tému ohrozené druhy našej fauny a flóry. Tejto akcie sa zúčastnili aj naši žiaci z I.A a II.A. Počasie bolo očarujúce, prostredie rozkvitnutej jari a k tomu zaujímavý program. Deň Zeme si užili.

Kubánska noc - maturitný raut V.A triedy

30.4.2019 sa konala praktická časť maturitnej skúšky z odborných predmetov. Žiaci V.A triedy zorganizovali raut na tému "Kubánska noc". Priestorom reštaurácie znela kubánska hudba a rozvoniavalo chutné jedlo.

Prednáška - kariérny rast

Dňa 2.5.2019 sa v našej škole konala prednáška o kariérnom raste. Zúčastnili sa jej žiaci V.A, III.A a II.B triedy. O svoje skúsenosti sa s nimi Milanom Kaplanom, ktorý je absolventom našej školy. Žiaci si z prednášky odniesli zaujímavé poznatky, ktoré budú môcť využiť vo svojom ďalšom živote...

Neformálne vzdelávanie

Vzdelávali sme sa trochu inak. Žiaci V.A sa učili ako odprezentovať svoj podnikateľský plán. Skúsili si skupinovú prácu, prezentáciu pred spolužiakmi, či rolovu hru. Dúfame, že si odniesli skúsenosti, ktoré využijú vo svojom ďalšom živote.

Kurz carvingu

V dňoch 9. a 10. mája sa uskutočnil základný kurz carvingu. Účastníci sa oboznámili s technikou vyrezávania ovocia a zeleniny. Ako môžete vidieť na fotografiách, boli veľmi šikovní a vytvorili naozaj krásne kúsky.

Deň športu 2019

V utorok (14.5.2019) celá naša škola športovala. Všetci sme sa nahodili do športového oblečenia a tímy z jednotlivých tried zápolili vo volejbale, floorballe a stolnom tenise. Základom celého dňa bol princíp "fair play".

Výsledky:

Vo volejbale aj vo floorballe dosiahli triedy rovnaké výsledky: 1. miesto = V.A, 2. miesto = III.B, 3. miesto = IV.A.

V stolnom tenise sa na 1. mieste umiestnil Matej Kudľák z V.A, na 2. mieste skončil Ľubomír Balog z III.B a na 3. mieste sa umiestnil Michael Hrabčák zo IV.A triedy.

Za najaktívnejšieho športovca dňa bol vyhlásený Matej Kudľák z V.A.

"SLOVAK BARISTA CUP" junior Námestovo

9. máj sa stal dňom oslavy správnej prípravy kávy v priestoroch hostiteľskej školy. Profesionálny tím SSŠ EDUCO Námestovo a hlavný organizátor a garant súťaže, akreditované školiace stredisko Academy of Coffee, zabezpečili príjemnú rodinnú atmosféru posledného kola tohto školského roka. Cesta za dosiahnutím kávového sna mladých baristov je tak už v polovici a každý z nich má na svojom konte zopár bodov. Na konci kalendárneho roka sa zrátajú všetky vysúťažené body zo všetkých kôl a víťaz z kategórie starších študentov a aj študentov prvých ročníkov získa okrem hodnotných cien aj neopísateľný kávový zážitok. Obrovskou motiváciou zúčastňovať sa tejto súťaže je okrem hlavnej výhry, fakultatívneho pobytu na kávovníkových plantážach v Brazílii, najmä radosť z opätovných stretnutí s priateľmi a získavanie nových vedomostí a zručností.

Aj v tomto kole sa naši žiaci umiestnili na krásnych miestach:

Šimon Slimak - 1. miesto za najlepšiu techniku mlynčeka a celkové 8. miesto

Mykhailo Savisko - celkové 5. miesto

Klaudia Karafová - celkové 7. miesto

Inna Kryvych - celkové 12. miesto

Olympiáda ľudských práv

Na našej škole sa uskutočnila Olympiáda ľudských práv, ktorej za zúčastnili žiaci z prvého a druhého ročníka. Výsledné poradie bolo takéto: 3. miesto Lucia Čubová a Júlia Zálešová z 2. A, druhé miesto obsadili Tomáš Hrušecký a Dominik Maňkoš z 2. B a suverénne víťazné prvé miesto patrí Lenke Piskurovej a Sofii Prusákovej z 2. A.

Barmanka roka 2018

Najlepšiu Barmanku roka 2018 máme na našej škole. Je to tretiačka Patrícia Matolová, ktorá získala tento titul v kategórii JUNIOR KLASIK.

Mačanka 2019

SÚŤAŽ VO VARENÍ ŠARIŠSKEJ „MAČANKY“ SA KONÁ UŽ TRADIČNE V RÁMCI OSLÁV DNI MESTA PREŠOV. Gastronomické podujatie, ktoré organizuje Prešovský klub kuchárov a cukrárov v spolupráci s mestom Prešov, je súčasťou Dní mesta Prešov už štyri roky.

Úlohou každého súťažiaceho kuchára bolo pripraviť päť litrov mačanky, kde sa hodnotila konzistencia, farba a chuť. Súťaž hodnotila porota zložená z profesionálnych kuchárov a následne aj verejnosť - keď každý hodnotiaci laik dostal tri žetóny, a po ochutnaní všetkých súťažných mačaniek, ich pridelil trom podľa neho najchutnejším mačankam.

V tohtoročnom ročníku bol rekordný počet súťažiacich - až 22, od Michaloviec až po Tatry.

Odborná porota v zložení Marián Pšak, Marián Miščík a Ing. Anton Kubík sa vo svojom hodnotení zhodla na poradí:

p. Paľa Matúš ( Vývarovňa u Šotíka Prešov)

p. Čech Samuel (Stredná odborná škola gastronómie a služieb SDH 3, Prešov)

p. Gáll Ján (Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Prešov)

Exkurzia Tatranská likérka s.r.o.

Lepšie je raz vidieť, ako trikrát počuť. V Kežmarku druháci hotelovej akadémie videli prevádzku úspešnej rodinnej firmy a vypočuli si históriu jej existencie a tajomstvá technológie prípravy svetovo úspešných likérov. Horúci deň zavŕšili na termálnom kúpalisku a vlastnoručne pripravenou večerou. Večierka? Nebola!

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19.2.2018-20.2.2018, 22.2.2018

Druh inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách

V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY

Teoretické a praktické vyučovanie je realizované v budove školy. Normatív vybavenosti odborných učební a tried je v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre odbor.

PRIESTOROVÉ PODMIENKY:

a) Zabezpečenie prevádzky školy:

Školský manažment:

• kancelária riaditeľa školy,

• kancelária pre zástupcu riaditeľa školy TV,

• kancelária pre hlavného majstra OVY,

• kancelária pre ekonomický úsek

• kabinet pre výchovného poradcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• sociálne zariadenie,

• zasadačka

Pedagogickí zamestnanci školy:

• zborovňa pre učiteľov na teoretickom vyučovaní,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - stolovanie,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - technológia,

• kongresová sála pre rokovania pedagogickej rady,

• kabinety pre učiteľov (SJL,TOB, EPP,CJ,INF),

• sociálne zariadenie.

Nepedagogickí zamestnanci školy:

• kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• archív,

• dielňa,

• kotolňa,

• vzduchotechnika,

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie, šatne,

• sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky,

• priestor pre centrálne ovládanie didaktickej techniky,

• knižnica,

• sklady náradia, strojov a zariadení,

• sklady materiálov, surovín a polotovarov,

• priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť.

b) Makrointeriéry:

• školské budovy,

• školský dvor,

• školská jedáleň.

c) Vyučovacie interiéry

• klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie (14),

• odborné učebne pre jazykové vzdelávanie (3),

• odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov (INF, TOB, EPP, GOR, PRX)

• telocvičňa,

• posilňovňa.

d) Vyučovacie exteriéry

• školské ihrisko.

e) Školský internát (súčasť školy)

• kancelária,

• kabinety,

• zborovňa,

• spoločenská miestnosť,

• miestnosť pre návštevy,

• izby

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov k 31.12.2018:

Výška poskytnutej dotácie na kalendárny rok 2018 bola:

- 817 946 € normatívne prostriedky - boli použité na mzdy, odvody, prevádzku školy a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

- 12 377 € nenormatívne prostriedky - boli použité na odchodné 4407 €, mimoriadne výsledky žiakov 200 €, príspevok na učebnice 2370 €, príspevok na lyžiarský kurz 5400 €.

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

S SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť v školskom roku 2018/2019 nevybrala žiadne príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

V kalendárnom roku 2018 S SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť dostala:

na vzdelávacie poukazy 2 317 €. Pridelené prostriedky boli čerpané v plnej výške, a to na nákup materiálu pre potreby zabezpečenia krúžkov.

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

V kalendárnom roku 2018 boli získané dary v čiastke 200 €, ktoré boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť v kalendárnom roku 2018 získala iné finančné zdroje, a to:

- Prešovský samosprávny kraj / PSK / 71 812 € finančné prostriedky boli použité pre zabezpečenie chodu SŠI a SŠJ, ktoré sú súčasťou S SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť.

- zdroje získané vlastnou činnosťou školy boli 591 354 €, ktoré boli použité na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Žiaci S SOŠ HaG Prešov v školskom roku 2018/2019 pravidelne dosahujú výborné výsledky na gastronomických súťažiach a výstavách na Slovensku,ako napr. baristická súťaž, barmanská súťaž, Koláč rádia REGINA , májová výstava studených mís a rôzne recepcie a akcie pre mesto. Žiaci sa zúčastňujú aj športových súťaží a rôzných iných akcií ako sú prednášky, kultúrne podujatia a iné.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

1. Neustále zlepšovať výchovnovzdelávací proces pravidelným dopĺňaním ped. a odborných vedomosti všetkých zamestnancov školy.

2. Dôraz klásť na dopĺňanie a skvalitňovanie materiálnotechnického vybavenia školy.

3. Motivovať žiakov k lepším výsledkom svojim vystupovaním a osobným príkladom.

Návrh opatrení:

1. Pravidelne hľadať doplnkové finančné zdroje na umožnenie odstaňovania materiál. nedostatkov.

2. Umožniť všetkým zamestnancom vhodné štúdium na skvalitnenie ich odborného rastu.

3. Dbať na utužovanie medziľudských vzťahov medzi zamestnancami a triednymi kolektívami.

4. Prichádzať s novými kreativnými nápadmi na zlepšenie rôzných aktivít žiakov a zamestnancov.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Florbalový krúžok15 Mgr. Marcela Zákutná
Gastronomický - príprava jedál10 Bc. František Verešpej
Gazdinka6 Mgr. Katarína Frištyková
Kreatívne stolovanie11 Bc. Mária Horovská
Krúžok miešaných nápojov11 Bc. Alena Krasnayová
Krúžok stolovania 111 Mgr. Mária Mikolajová
Slávnostné stolovanie7 Ing. Mária Strojná
Slovenčina pre život11 Mgr. Mária Semanová

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Hanušin

V Prešove 13. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13.septembra 2019

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 20.8.2019

Ing. Miriama Šofranko Minaričová

predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

S C H V Á L E N I E

Zriaďovateľ školy schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 13.9.2019

PhDr. Jozef Kičura