Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školySúkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
Adresa školy 
Telefón+421 911 498 908
E-mailskolamladost.info@gmail.com
WWW stránkaskolamladost.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Jozef Hanušin  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 343

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A19
I.B23
I.C30
I.PM12
I.NA23
II.A23
II.B23
II.C30
III.A19
III.B24
III.C24
III.D23
IV.A22
IV.B19
V.A27

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A6323 K hotelová akadémia 
I.B6445 K kuchár 
I.C  
I.PM6468 F pomocník v kuchyni 
I.NA6421 L spoločné stravovanie 
II.A6323 K hotelová akadémia 
II.B6445 K kuchár 
II.C6489 H hostinský 
III.A6323 K hotelová akadémia 
III.B6445 K kuchár 
III.C6489 H hostinský 
III.D6444 H čašník 
IV.A6323 K hotelová akadémia 
IV.B6323 K hotelová akadémia 
V.A6323 K hotelová akadémia 
PSHA  
PSHoČ  
PSK  
PSNS  
PSPM  

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPIBAKzBARzBIOBOZPCTOCVMCOŽZDEJDEKDLEKLEKO
I.A1,321,79   1,26    1,37    
I.B 1,88             
I.C 1,88   1,6         
I.PM               
I.NA 3,56   2,44    2,63    
II.A1,431,86             
II.B 2,1   1,25         
II.C 1,82             
III.A 1,93             
III.B 2,75        2,5    
III.C 2,25             
III.D 2,75             
IV.A 2,76             
IV.B 2,44             
V.A 1,96             
PSHA               
PSHoČ               
PSK               
PSNS               
PSPM               

TriedaEKRETVETV/NBVFRJGAHzGAKzGAZzGEGGORHOKHDAHPPHVYHSZCHE
I.A2,531     1,47       
I.B2,321     1,91       
I.C2,281,25             
I.PM               
I.NA3,69       3,56      
II.A2,521             
II.B2,11             
II.C2,07           2,26  
III.A2,2              
III.B3         3,15    
III.C1,57           1,83  
III.D2,8           2  
IV.A3,07         2,06    
IV.B3,06         2,35    
V.A2,42         2,58    
PSHA               
PSHoČ               
PSK               
PSNS               
PSPM               

TriedaCHZzINFKSJKAJKNJKRUzKRCzKECzKSJzKSTzMMRMVSMKTMATMonSlj
I.A 1,37           1,95 
I.B             2,36 
I.C 1,69           2,2 
I.PM             3,38 
I.NA             3,31 
II.A             1,67 
II.B             2,15 
II.C             2,52 
III.A             2 
III.B             3,05 
III.C 1,96             
III.D 2,44             
IV.A             2,38 
IV.B             2,65 
V.A 2,38             
PSHA               
PSHoČ               
PSK               
PSNS               
PSPM               

TriedaMonMatNBVNEJOBNPRXODKOVYPPYPSZSCPBPVYPUYOIPOIPPPRZS
I.A 11,25   1,35        
I.B 1 1,52  1,48  2,83     
I.C 1,11 1,79  1,58  2,83     
I.PM 1,4 1,78  2,44    2,89   
I.NA   1,942,6          
II.A 11,47   1        
II.B 1       2,8     
II.C   1,54  1,71  3,08     
III.A  1,51,93  2  2,73     
III.B         3     
III.C      1,61  2,61     
III.D      2,35  3     
IV.A  1,7      3,13     
IV.B  2      3,11     
V.A  1,14   1,311,19 2,54     
PSHA               
PSHoČ               
PSK               
PSNS               
PSPM               

TriedaPCVPRNPSPJUPPAPBKPPUPPUREGRUJRUJ 1SLSzSJLSRHSLK
I.A     1,74   2,27  2,39  
I.B     1,61      2,29  
I.C     1,68      2,69  
I.PM            3,11  
I.NA            3,56  
II.A         2,83  2  
II.B            2,35  
II.C            2,96  
III.A         2,22  2,8  
III.B            2,95  
III.C     1,57      2,79  
III.D     1,82      3,15  
IV.A         2,86  2,88  
IV.B         2,38  2,67  
V.A         2,17  2,38  
PSHA               
PSHoČ               
PSK               
PSNS               
PSPM               

TriedaSOMzKMMSVYSPRSPCSTOSTZSURTOBTPYTECEPPTSVTEVOIT
I.A   1    1,95  2,111,18  
I.B   1,38     2,61  1,63  
I.C   1,37    2,58  2,791,92  
I.PM   1,8     3,33  1,11  
I.NA         3,31  2,38  
II.A   1    1,76  2,521,1  
II.B   1,05     2,6  1,2  
II.C   2,07    2,8  31,79  
III.A   1,6     2,53  1,53  
III.B   2,15       2,711,94  
III.C   1,33    2,74  2,31,95  
III.D   1,3    2,95  2,671,54  
IV.A   1,71     3,33  1,43  
IV.B   1,61     2,83  1,28  
V.A   1,12     1,81  1,27  
PSHA               
PSHoČ               
PSK               
PSNS               
PSPM               

TriedaTHFUCTUCSUSZSUSPVPLzVPEZARZS
I.A         
I.B         
I.C         
I.PM         
I.NA         
II.A         
II.B         
II.C         
III.A         
III.B         
III.C         
III.D         
IV.A         
IV.B         
V.A         
PSHA         
PSHoČ         
PSK         
PSNS         
PSPM         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A1954730000
I.B2438940140
I.C26661052103
I.PM1002621501
I.NA16003131000
II.A21411150000
II.B20000200100
II.C28115210337
III.A15022110112
III.B20000201126
III.C24841021311
III.D2035661111
IV.A17000170303
IV.B18000180203
V.A26851210001
PSHA21000021000
PSHoČ30000030000
PSK26000026000
PSNS29000029000
PSPM500005000

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Baristický krúžok7 Daniel Kropuch
Barmanský krúžok7 Bc. Alena Krasnayová
Carving - vyrezávanie z ovocia a zeleniny12 Bc. Damián Kolesár
Gazdinka9 Bc. Slavomíra Talpašová
Hotelierstva a gastronómie19 Mgr. Katarína Frištyková
Hotelierstva a stolovania114 Ing. Mária Strojná
Hotelierstva a stolovania27 Ing. Mária Strojná
Krúžok estetického cítenia23 Ing. Vlasta Timková
Kurz slovenského jazyka 128 Mgr. Zita Knapíková
Kurz slovenského jazyka 228 Mgr. Marián Iľko

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Hanušin

V Prešove , 5. júla 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: