Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školySúkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
Adresa školyPod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
Telefón0911498908
E-mailskola@skolamladost.sk
WWW stránkawww.skolamladost.edupage.org www.skolamladost.sk
ZriaďovateľMladosť n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Hanušin 0915766327skola@skolamladost.sk
ZRŠ TVMgr. Ľubica Birošová 0918568021skola@skolamladost.sk
ZRŠ EPÚIng. Jozef Šváč 0915766321skola@skolamladost.sk
ZRŠ OVYMgr. Alena Pulščáková 0915766328skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠIMgr. Zita Knapíková 0907979902skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠJMária Talarovičová 0915766326skola@skolamladost.sk

Rada školy

 Titul, Meno, Priezvisko
predsedaIng. Miriama Šofranko Minaričová
pedagogickí zamestnanciBc. František Verešpej
  
  
nepedagogický zam.Mgr. Hedviga Grinčová
  
zástupcovia rodičovRNDr. Gladys Čekanová
 Monika Uličná
 Mgr. Slavka Prusáková
  
zástupca zriaďovateľaPhDr. Jozef Kičura
 Alena Kičurová
 Jozef Kičura
 Radka Übersax
  
za žiakovĽudmila Ridilová

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMladosť n.o.
SídloPod Kalváriou 36 Prešov
Telefón0911 498 908
E-mailskola@skolamaldost.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Rada školy

Zasadnutie per rollam - 26.10.2021. Uznesenie zo dňa 26.10.2021

Zasadnutie per rollam - 3.3.2022. Uznesenie zo dňa 3.3.2022

Zasadnutie per rollam - 13.6.2022. Uznesenie zo dňa 13.6.2022

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 346

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakov
I.A20
I.B25
I.C31
I.PM9
I.NA26
II.A18
II.B20
II.C25
II.PM9
II.NA13
III.A19
III.B22
III.C26
IV.A16
IV.B17
V.A29

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP2722
Znížený úväzok33
Na dohodu22

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početkvalifikovanýchnekvalifikovaných
učiteľov171
vychovávateľov4 
majstrov OVY11 
   
spolu321

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19.2.2018-20.2.2018, 22.2.2018

Druh inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách

V školskom roku 2022/2023 nebola vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY

Teoretické a praktické vyučovanie je realizované v budove školy. Normatív vybavenosti odborných učební a tried je v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre odbor.

PRIESTOROVÉ PODMIENKY:

a) Zabezpečenie prevádzky školy:

Školský manažment:

• kancelária riaditeľa školy,

• kancelária pre zástupcu riaditeľa školy TV,

• kancelária pre hlavného majstra OVY,

• kancelária pre ekonomický úsek

• kabinet pre výchovného poradcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• sociálne zariadenie,

• zasadačka

Pedagogickí zamestnanci školy:

• zborovňa pre učiteľov na teoretickom vyučovaní,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - stolovanie,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - technológia,

• kongresová sála pre rokovania pedagogickej rady,

• kabinety pre učiteľov (SJL,TOB, EPP,CJ,INF),

• sociálne zariadenie.

Nepedagogickí zamestnanci školy:

• kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• archív,

• dielňa,

• kotolňa,

• vzduchotechnika,

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie, šatne,

• sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky,

• priestor pre centrálne ovládanie didaktickej techniky,

• knižnica,

• sklady náradia, strojov a zariadení,

• sklady materiálov, surovín a polotovarov,

• priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť.

b) Makrointeriéry:

• školské budovy,

• školský dvor,

• školská jedáleň.

c) Vyučovacie interiéry

• klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie (14),

• odborné učebne pre jazykové vzdelávanie (3),

• odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov (INF, TOB, EPP, GOR, PRX)

• telocvičňa,

• posilňovňa.

d) Vyučovacie exteriéry

• školské ihrisko.

e) Školský internát (súčasť školy)

• kancelária,

• kabinety,

• zborovňa,

• spoločenská miestnosť,

• miestnosť pre návštevy,

• izby

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

· vytváranie tradície školy s priaznivou odozvou odbornej verejnosti

- spolupráca so zamestnávateľmi v oblasti duálneho vzdelávania a participovaní na výchove a vzdelávaní

· úspešná reprezentácia žiakov v odborných súťažiach

· nadväznosť, prepojenosť odbornej teoretickej a praktickej časti vyučovania

· vybavenosť školy, vybavenosť odborných učební a obnova materiálno technickej vybavenosti školy v spolupráci so zriaďovateľom školy

- dobrá klíma študentov a zamestnancov školy

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- inováciu foriem a metód výchovy a vzdelávania zameranú na komplexnosť v myslení a práci študentov

- oblasť verbálnej odbornej komunikáciu žiakov v jednotlivých predmetoch a odbornom výcviku

- úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov v cudzích jazykoch

Návrh opatrení:

- preškoliť pedagogických zamestnancov v oblastiach potrebných na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania

- zavádzať nové inovatívne formy, metódy do výchovy a vzdelávania

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 21

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prijatých a zapísaných žiakov do prvého ročníka: 110

§ 2. ods. 4 c SŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole

Prihlášky na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 198

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku: 196

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A6323 K hotelová akadémia 
I.B6445 K kuchár 
I.C6489 H hostinský, 64444 H čašník, servírka 
I.PM6468 F pomocník v kuchyni 
I.NA6421 L spoločné stravovanie 
II.A6323 K hotelová akadémia 
II.B6445 K kuchár 
II.C6489 H hostinský, 64444 H čašník, servírka 
II.PM6468 F pomocník v kuchyni 
II.NA6421 L spoločné stravovanie 
III.A6323 K hotelová akadémia 
III.B6445 K kuchár 
III.C6489 H hostinský 
IV.A6323 K hotelová akadémia 
IV.B6445 K kuchár 
V.A6323 K hotelová akadémia 
   
Vo všetkých odboroch je možnosť prípravy a vzdelávanie v SDV  

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJANJ NSVAPIBAKkBARkBIOBIO NSVBOZPCTOCVMCOŽZDEJDEJ NSVDEK
I.A1,51,68    1,1     2,11  
I.B 2             
I.C 2,13    1,77        
I.PM               
I.NA 2,95    1,8     2,41  
II.A 1,94             
II.B 1,95    1,2        
II.C 1,41             
II.PM               
II.NA 3,27             
III.A 2,18             
III.B 2          2  
III.C 1,96             
IV.A 1,85             
IV.B 2,82             
V.A 2,69             
PS               

TriedaDLEKLEKOEKRETVETV/NBVFRJFYZ NSVGAHzGEGGORGEG NSVHOKHDAHPP
I.A   2,421    1,53     
I.B   2,831    2,09     
I.C   1,971,22          
I.PM    1          
I.NA   3      1,72    
II.A   2,751     1,75    
II.B   2,61          
II.C   1,95           
II.PM  3,38            
II.NA   3,18         3,18 
III.A   2,29           
III.B   2,58         2,63 
III.C   1,83           
IV.A   2,85         2,62 
IV.B   3,06           
V.A   3         2,9 
PS               

TriedaHVYHSZCHECHE NSVCHZzINFINF NSVKSJKAJKNJCARkESTkGASkGZSkGAZk
I.A     1,37         
I.B               
I.C     1,3         
I.PM               
I.NA               
II.A               
II.B               
II.C1,95              
II.PM               
II.NA     2,09         
III.A               
III.B               
III.C2,26    2,13         
IV.A               
IV.B     1,47         
V.A     2,03         
PS               

TriedaHAGkHASkSJ1kSJ2kKSTzMMRMVSMKTMATMAT NSVMonSljMonMatNBVNEJOBN
I.A        1,89   11,9 
I.B        2   1 1,81
I.C        2,27   1,17 1,9
I.PM        3     2
I.NA        2,25     2,2
II.A        1,94   11,38 
II.B        2,35   1  
II.C        2,14     1,91
II.PM               
II.NA        2,64      
III.A        1,94    1,731,18
III.B        1,74      
III.C               
IV.A        1,85    1,5 
IV.B        2,65      
V.A             1,9 
PS               

TriedaOBN NSVPRXODKOVYPPYPSZSCPBPVYPUYOIPOIPPPRZSPCVPRNPS
I.A   1,35           
I.B   1,7  2,96        
I.C   1,57  3,1        
I.PM   2,57    2,57      
I.NA 1,72             
II.A   1,13           
II.B   1,6  3        
II.C   1,52  2,09        
II.PM   2,38           
II.NA 2             
III.A   1,18  2,53        
III.B   1,32  2,58        
III.C   2,18  2,63        
IV.A   1,23  2,38        
IV.B   1,47  3,06        
V.A   1,621,76 3,03        
PS               

TriedaPJUPPAPBKPPUPPUREGRUJRUJ 1SJLSJL NSVSRHSLKSOMzKMMSVY
I.A  1     2,21      
I.B  1,18     3      
I.C  1,57     2,97      
I.PM        3,17      
I.NA        3,21      
II.A      2,5 2      
II.B        2,4      
II.C        2,5      
II.PM               
II.NA        3,64      
III.A      2,67 2,41      
III.B        2,89      
III.C  1,71     2,5      
IV.A      2,14 2,46      
IV.B        3,06      
V.A      2,16 3,14      
PS               

TriedaSPRSPCSTOSTZSURTOBTPYTECEPPTSVTEVOITTHFUCTUCS
I.A1    1,84  2,471,11     
I.B1,13     2,35  1,52     
I.C1,2    2,6  2,971,5     
I.PM2,43     3  1,67     
I.NA      2,33  1,71     
II.A1,06    2,44  2,131,36     
II.B1,15     2,45  1,5     
II.C1,5    2,52  2,51,25     
II.PM1,75     3,25        
II.NA      3,64        
III.A1     2,24  1,18     
III.B1,15       2,371,16     
III.C1,75    2,48  2,521,71     
IV.A1,23     2,08  1,38     
IV.B1,24       2,711,25     
V.A1,07     2,97  1,41     
PS               

TriedaUSZSUSPVPLzVPEZARZS
I.A      
I.B      
I.C      
I.PM      
I.NA      
II.A      
II.B      
II.C      
II.PM      
II.NA      
III.A      
III.B      
III.C      
IV.A      
IV.B      
V.A      
PS      

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A20314210000
I.B23371120110
I.C30581610410
I.PM702410103
I.NA20051230000
II.A1645700100
II.B20451100001
II.C22711310122
II.PM801700301
II.NA11011000000
III.A1745800000
III.B2036920001
III.C24451320006
IV.A1354400001
IV.B17241100020
V.A29152300010
PS000000000

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Baristický krúžok15 Daniel Kropuch
Barmanský krúžok10 Bc. Mária Horovská
Carvingový - vyrezávania z ovocia8 Bc. Damián Kolesár
Gastronómie8 Bc. František Verešpej
Gastronómie a prípravy na ZS7 Bc. Dominik Sopko
Gazdinka14 Bc. Slavomíra Talpašová
Hotelierstva a gastronóme29 Mgr. Katarína Frištyková
Hotelierstva a stolovania11 Ing. Mária Strojná
Ktúžok estetického cítenia27 PhDr. Jana Šváčová
Kurz slovenského jazyka 126 Ing. Vlasta Timková
Kurz slovenského jazyka 231 Mgr. Marián Iľko

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Hanušin

V Prešove , 27. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 19.9.2023

Ing. Miriama Šofranko Minaričová

predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

S C H V Á L E N I E

Zriaďovateľ školy schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 19.9.2023

Alena Kičurová