Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
Adresa školyPod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
Telefón+421 517717202
E-mailskola@skolamladost.sk
WWW stránkaskolamladost.edupage.org
ZriaďovateľMladosť n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Hanušin 0918568021skola@skolamladost.sk
ZRŠ TVMgr. Ľubica Birošová 0915766327skola@skolamladost.sk
ZRŠ EPÚIng. Jozef Šváč 0915766321skola@skolamladost.sk
Hlav.majst. OVYBc. Ján Kolesár 0915766323skola@skolamladost.sk
Hlav.majst. OVYMgr. Alena Pulščáková 0915766328skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠIMgr. Zita Knapíková 0907979902skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠJMária Talarovičová 0915766326skola@skolamladost.sk

Rada školy

 Titul, Meno, Priezvisko
predsedaIng. Miriama Šofranko Minaričová
pedagogickí zamestnanciBc. František Verešpej
  
  
nepedagogický zam.Mgr. Hedviga Grinčová
  
zástupcovia rodičovMária Jureková
 Monika Uličná
 Mgr. Slavka Prusáková
  
zástupca zriaďovateľaPhDr. Jozef Kičura
 Alena Kičurová
 Jozef Kičura
 Igor Ubersax
  
za žiakovĽudmila Ridilová

Poradné orgány školy

Predmetové komisie:

a) PK všeobecno-vzdelávacie predmety vedúci PK: Mgr. Višňovská Adriana

b) PK odborné predmety vedúci PK: Mgr. Šoltésová Irena

c) PK odborný výcvik vedúci PK: Mgr. Pulščáková Alena

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 319

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:
TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A22 
I.B24 
I.C25 
I.D22 
II.A20 
II.B19 
II.C26 
III.A27 
III.B28 
III.C16 
IV.A23 
IV.B30 
V.A21 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat
 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPIBAKzBARzBIOBOZPCTOCVMCOŽZDEJDEKDLEKLEKO
I.A 1,91   1,59    2,1    
I.B 2,71             
I.C 2,44   2,12         
I.D 2,64   1,95         
II.A2,282,85   1,7         
II.B22,53   1,74         
II.C 3,29            2,92
III.A 1,74             
III.B 2,71             
III.C 3,25   2,38         
IV.A 2,74             
IV.B 3,13             
V.A 2,19             

TriedaEKRETVETV/NBVFRJGAHzGAKzGAZzGEGGORHOKHDAHPPHVYHSZCHE
I.A2,77       1,68     2,64
I.B2,451,57     1,55       
I.C2,681,54             
I.D2,14              
II.A3,11             3,05
II.B2,58             2,89
II.C            2,88 3,25
III.A2,37              
III.B2,82         3,21    
III.C3,13           2,5  
IV.A2,74         2,3    
IV.B3,53              
V.A2,81         2,1    

TriedaCHZzINFKAJKCJKNJKRUzKRCzKECzKSJzKSTzMMRMVSMKTMATMonSlj
I.A 1,32           1,91 
I.B             2,3 
I.C 2,56           2,64 
I.D 2,68           2,45 
II.A 2,24           2,33 
II.B 2,21           2,63 
II.C             3,58 
III.A             1,74 
III.B             2,29 
III.C 2,5             
IV.A             1,91 
IV.B 2,37           2,3 
V.A 1,57             

TriedaMonMatNBVNEJOBNPRXODKOVYPPYPSZSCPBPVYOIPOIPPPRZSPCV
I.A 11,56   1,86        
I.B 1,41 2,17  2  3,27     
I.C 1,08 2,4  2,2  2,6     
I.D 1,36 2,36  2,27  3,05     
II.A  2,082,06  2,45        
II.B  22  1,79        
II.C   2,71  2,5   3,54    
III.A  1,71   1,15  2,26     
III.B      1,64  3,14     
III.C      2,31  2,88     
IV.A  2,14   1,87  3,04     
IV.B      2  3,37     
V.A  1,45   1,671,29 2,86     

TriedaPRNPJUPPAPBKPPUPPUREGRUJRUJ 1SLSzSJLSRHSLKSOMzKMM
I.A   1   1,77  2,14    
I.B   1      3,5    
I.C   1      3,24    
I.D   1      2,64    
II.A       2,14  2,31    
II.B       2,47  3,06    
II.C          3,33    
III.A       2,33  1,89    
III.B          3,362,54   
III.C          3,31    
IV.A       2,88  3,04    
IV.B       3,14  2,63    
V.A       1  2,9    

TriedaSVYSPRSPCSTOSTZSURTOBTPYTECEPPTSVTEVOITTHFUCT
I.A 1    1,77  1,951,09    
I.B 1,17     2,57  1,77    
I.C 1,08    2,72  2,041,48    
I.D 1    2,59  2,711,65    
II.A 1,35    2,83  2,51,5    
II.B 1    2,11  1,941,06    
II.C 1,58 3,46    3,29 2,42    
III.A 1,04     1,7  1,22    
III.B 1,04    2,22  2,581,56    
III.C 1,31    3,38  3,131,2    
IV.A 1     2,65  1,35    
IV.B 1,13    2  2,6     
V.A 1,29     2,29  1    

TriedaUCSUSZSUSPVPLzVPEZARZS
I.A       
I.B       
I.C       
I.D       
II.A       
II.B       
II.C       
III.A       
III.B       
III.C       
IV.A       
IV.B       
V.A       

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A2259701000
I.B24211902101
I.C25371500200
I.D22431005000
II.A20241004102
II.B19431101000
II.C26122102014
III.A27107901100
III.B28232300100
III.C16021400201
IV.A23431600000
IV.B30132600101
V.A21212700002

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A22217198,68213396,95381,73
I.B243043126,79215389,7189037,08
I.C25236994,76223489,361355,40
I.D22182082,73180281,91180,82
II.A204048202,403634181,7041420,70
II.B192502131,682474130,21281,47
II.C264914189,003675141,35123947,65
III.A273206118,743141116,33652,41
III.B283858137,793744133,711144,07
III.C162403150,191824114,0057936,19
IV.A232984129,742959128,65251,09
IV.B305496183,205099169,9739713,23
V.A213160150,483006143,141547,33

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB143(27/16)    1111129 2,4443
Praktická časť odbornej zložky 51(32/19)           
Ruský jazykB18(5/3)     152 3,138
Slovenský jazyk a literatúra 51(32/19)    111309 2,9251
Teoretická časť odbornej zložky 51(32/19)    211317 2,8451

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 51(32/19)29175  1,5351

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A6323 K hotelová akadémia 
I.B6445 K kuchár 
I.C6489 H hostinský 
I.D6444 H čašník 
II.A6323 K hotelová akadémia 
II.B6323 K hotelová akadémia 
II.C6489 H hostinský 
III.A6323 K hotelová akadémia 
III.B  
III.C6489 H hostinský 
IV.A6323 K hotelová akadémia 
IV.B  
V.A6323 K hotelová akadémia 

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

World Cleanup Day

Do iniciatívy “World Cleanup Day” (Svetový čistiaci deň) sa 21. septembra zapojIlo 150 krajín s ambíciou zapojiť 5 % ich populácie a upratať si okolie. Predstavte si 300 miliónov ľudí, ktorí zbierajú odpad a zanechávajú za sebou čistú prírodu a mestá. Teraz si predstavte ten skvelý pocit, keď priložíte ruku k dielu aj vy.

Aj naša škola našla dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do upratovania. Cez aplikáciu TrashOut našli lokalizovanú nelegálnu skládku a čiastočne ju vypratali. Tiež upratali okolie Torysy pri našej škole.

Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným.

"SLOVAK BARISTA CUP" Žilina 2019

Prvýkrát v tomto školskom roku a prvýkrát na Hotelovej akadémii v Žiline sa konala ďalšia súťaž zo série "SLOVAK BARISTA CUP". Skvelá atmosféra aj skvelá kávička sprevádzala účastníkov celým dňom.

Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci, ktorí získali pekné umiestnenie v rámci mladších účastníkov: 5. miesto - Klaudia Karafová, 9. miesto - Mykhailo Savisko, 11. miesto - Kristína Kačmareková.

Koláč Rádia Regina Východ 2019

Žiačky našej školy Judita Kollárová a Blanka Trebuňáková spolu s p. majsterkou Frištykovou sa zúčastnili súťaže Koláč Rádia Regina Východ. Tento 8. ročník bol s podtitulom "Štyri lady čokolády..." Dievčatá mohli súťažiť vďaka podpore Nadácie EPH. Upiekli sladké čokoládové koláče, ktorých krásu si môžete pozrieť aspoň na nasledujúcich fotografiách.

Svetový deň úsmevu

Svetový deň úsmevu sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý v roku 1963 vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

Nám priniesli v tento deň úsmev žiaci ubytovaní na internáte. Ako? Pozrite si fotografie a uvidíte...

FGC tour 2019

Študenti medicíny Lekárskej fakulty UK v rámci projektu "Medici za zdravie žien", ktorý organizuje Liga proti rakovine, robia počas októbra prednášky pre mladé dievčatá - študentky o dôležitosti prvej gynekologickej prehliadky.

Navštívili aj našu školu. Cieľom prednášky spojenej s besedou bolo priblížiť študentkám problematiku prvej prehliadky, pomôcť prekonať strach z nej. Poukázali tiež na dôležitosť preventívnych prehliadok, ktoré môžu odhaliť rakovinu v počiatočnom štádiu.

Imatrikulácia prvákov na školskom internáte

Imatrikulácia prvákov na školskom internáte sa konala 9.10.2019. Študenti sa stretli v kongrésovej sále a matrikulaciu začali spoločnou večerou. Celú akciu pripravili J.Zálešova, L.Čubová, P.Hurtuk a B.Hovancová. Ďakujeme im za nápadité súťaže a disciplíny a prvákom za ich statočné zvládnutie. Tešime sa na ďalši rok.

"SLOVAK BARISTA CUP" junior Prešov

Opäť sme boli spoluorganizátorom jedného z kôl "SLOVAK BARISTA CUP" junior, a to aj vďaka podpore Nadácie EPH. 29. októbra sa na pôde našej školy stretlo 12 stredných odborných škôl a hotelových akadémií zo Slovenska. 25 súťažiacich predviedlo dych vyrážajúce výkony a dokázalo, že pre nich baristika nie je iba povolanie.

Našu školu reprezetnovali: Kristína Kačmareková, Mykhailo Savisko a Klaudia Karafová.

Súťažiaci sa predstavili v dvoch hlavných bodovacích disciplínach. Nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, ktorého základom bola káva. Všetci súťažiaci museli absolvovať novú, zatiaľ len vzdelávaciu disciplínu, alternatívnu prípravu kávy. V každom kole tohto ročníka súťaže sa predstavuje jedna z najviac používaných alternatívnych príprav na Slovensku i vo svete. Po príprave kávy cez Chemex, Aeropress, Walküre, V60 či v Džezve sa baristi vrhli na jednu z najobľúbenejších príprav kávy v našich domácnostiach French Press. Okrem netradičnej chuti kávy sa súťažiaci sústredili na odborný výklad komisárov, vďaka ktorému pochopili dôležitosť všetkých postupov pri príprave zdravej zalievanej kávy. Presnosť, rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov, to boli hlavné body záujmu komisárov vo všetkých disciplínach.

Baristický kurz 2019

Popri iných aktivitách sa žiaci našej školy priúčali baristickému umeniu. Účasťou na baristickom kurze získali cenné znalosti a praktické zručnosti z oblasti prípravy kávy. Kurz sa realizoval v spolupráci s Academy of coffee a s podporou Nadácie EPH.

EUROCUP 2019

V dňoch 23. a 24. októbra 2019 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnil 27. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov EUROCUP. Podujatie sa realizovalo pod záštitou AEHT - Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja.

Obohatením podujatia bol 3. ročník súťaže „EUROCUP - BARISTICKÁ SÚŤAŽ“, ktorá bola do formátu EUROCUP zaradená v jubilejnom 25.ročníku v roku 2017.

Baristickej súťaže sa zúčastnil náš žiak Mykhailo Savisko.

V rámci barmanstva súťažili Bohdan Shevchenko a Blanka Trebuňáková. V celkovom hodnotení skončil Bohdan na krásnom 11. mieste a Blanka na 20. Bohdan sa stal aj najúspešnejším reprezentantom PSK. Ako škola sme skončili na 6. mieste.

Žiaci sa na súťaž mohli pripravovať aj vďaka podpore Nadácie EPH. Ďakujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu školy.

ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT

Dnešná doba kladie dôraz na nové znalosti barmana, barovú mixológiu, servis nápojov a prívetivé správanie k hosťom. V rámci projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT lektor Tomáš Gyén - majster sveta v miešaní nápojov v kategórii nealkoholických koktailov z roku 2018 realizoval na našej škole dňa 25.09.2019 workshop.

V rámci workshopu odovzdal účastníkom veľmi cenné vedomosti o nápojovej gastronómii, priblížil históriu a výrobu špičkových značkových liehovín, vín a sirupov. Na základe získaných vedomostí žiaci písali odborný test. Po vyhodnotení testu boli vybraní dvaja žiaci, ktorí postúpili do finále projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT, ktoré sa bude konať v Bratislave.

Za našu školu sa finále zúčastnia Erika Ptašinská a Patrícia Matolová. Budeme im vo finále držať prsty.

Deň otvorených dverí 2019 a vyhodnotenie súťaže "Zdravá výživa"

Dňa 29.10.2019 sa na pôde našej školy uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia možnosť prehliadnuť si priestory školy, oboznámiť sa s odbormi, ktoré škola ponúka, vypočuť si zážitky a skúsenosti žiakov z praxe v zahraničí, či na súťažiach. Rovnako pre návštevníkov boli pripravené hravé aktivity v anglickom jazyku a praktické ukážky zručností našich žiakov, ktoré si zdokonaľujú aj vďaka podpore Nadácie EPH. Návštevníci sa mohli osviežiť pri ukážke barmanského umenia, kedy im žiaci školy, ktorí absolvovali kurz barmanstva, ukázali kúzla miešania nápojov.

Žiaci základných škôl sa mohli zapojiť do súťaže "Zdravá výživa". Pripravili a priniesli naozaj zaujímavé a hlavne zdravé jedlá.

Odovzdávanie odmien za súťaž "Zdravá výživa"

V rámci Dňa otvorených dverí sa mohli žiaci základných škôl zapojiť do súťaže "Zdravá výživa". Pripravili a priniesli zaujímavé a hlavne zdravé jedlá. A my sme ich odmenili. Do školy sme im priniesli chutnú desiatu a vecné ceny. Sme radi, že sa témy zdravia a výživy tak úspešne zhostili.

Poznáme finalistov súťaže Skills Slovakia Junior GASTRO METRO CUP 2019/2020

Koniec roka je tradične stretnutím budúcich mladých kuchárov. Do 9. ročníka súťaže v školskom roku 2019/2020 sa prihlásili 20 žiaci hotelových akadémií a stredných odborných škôl. Splnili súťažné podmienky a 16 z nich prišlo 26. novembra prezentovať svoje umenie v gastronómii na Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Finále 6 najlepších sa uskutoční na medzinárodnom veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO v bratislavskej Inchebe 23. januára 2020.

Našu školu na tejto súťaži reprezentoval PATRIK KOSTELNÍK (IV.B) pod vedením p. majstra Damiána Kolesára. Patrik sa umiestnil na krásnom 8. mieste a stal sa druhým náhradníkom. Srdečne mu blahoželáme.

Sweetcup 2019

Dňa 28. novembra 2019 sme sa zúčastnili súťaže Sweetcup 2019. Bol to už 18. ročník medzinárodnej súťaže mladých talentov, ktorá sa konala na Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja.

Do medzinárodnej súťaže sa prihlásilo 20 škôl zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Gruzínska a Česka. Témou súťaže v tomto ročníku bolo „Medové pokušenie“. Súťaž prebiehala v šiestich kategóriách, sprevádzaná mnohými sprievodnými akciami.

Našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:

Kategória "barista" - Šimon Slimak získal v zlatom pásme 2. miesto a Mykhailo Savisko v striebornom pásme 5. miesto

Kategória "čašník - slávnostná tabuľa" - Lenka Piskurová a Sofia Prusáková získali v zlatom pásme 1. miesto

Kategória "kuchár" - Judita Kollárová získala v bronzovom pásme 14.miesto

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy.

"Barista Cup" junior - Nitra

Na Strednej odbornej škole gastronómie a cestovného ruchu v Nitre sa konalo posledné kolo súťaže "Barista Cup" junior.

Našu školu reprezentovali Bohdan Shevchenko a Mykhailo Savisko, ktorí skončili na 8. a 9. mieste.

Finále vzdelávaco - súťažného projektu ST. NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT 2019

V tomto školskom roku sa konal 1. ročník vzdelávaco - súťažného projektu ST.NICOLAUS YOUNG BARTENDERS TALENT, ktorý je určený pre študentov SOŠ a Hotelových akadémií. Projekt pozostával z workshopov - súťažných kôl organizovaných spoločnosťou ST. NICOLAUS v spolupráci so slovenskou barmanskou asociáciou - SkBA na domácej pôde zapojených škôl. Na základe výsledkov testov, pozornosti a aktivity boli na každej škole vybraní 2 študenti, ktorí postupili do celoslovenského finále, ktoré sa konalo v Bratislave.

Tohto finále sa za našu školu zúčastnili Šimon Sasarák a Bohdan Shevchenko.

Maratón písania listov

Minulý týždeň sa žiaci prvého a druhého ročníka na hodinách OBN zapojili do celosvetovej akcie pod záštitou Amnesty International zameranej na ochranu ľudských práv. Písali listy štátnym predstaviteľom napr. Bieloruska, Mexika či Iránu, kde sú mnohí nevinní nespravodlivo väznení, podrobení neľudskému správaniu alebo čakajú na vykonanie trestu smrti. Veríme, že im aj naše listy pomôžu dosiahnuť spravodlivosť.

Kurz carvingu

Naši žiaci sa opäť naučili niečo nové. Absolvovaním kurzu carvingu získali cenné skúsenosti.

Získali sme zlato a striebro - 27. ročník VEĽTRHU GASTRONÓMIE DANUBIUS GASTRO 2020 INCHEBA EXPO BRATISLAVA

V dňoch 23. až 26. januára 2020, v spoločnej Expozícii SZKC a generálneho partnera SZKC METRO Cash & Carry, aj tento rok prebiehala už tradičná gastronomická súťaž organizované SZKC - 21. ročník súťažnej výstavy POÉZIA V GASTRONÓMII.

V kategórii KUCHÁR JUNIOR nás reprezentovali naši dvaja žiaci - Jakub Lux a Dávid Bouška, ktorí získali krásnu striebornú medialu.

24. január sa na veľtrhu stal dňom ukážok najlepších baristických zručností študentov z 13 slovenských škôl. V rámci 6. kola súťaže "BARISTA CUP" junior, ktoré sa konalo v kávovom mestečku, súťažili aj naši žiaci Bohdan Shevchenko a Mykhailo Savisko.

Bohdan Shevchenko skončil na 1. miesto v kategórii starších študentov. K umiestneniu mu srdečne blahoželáme.

Sv. Valentín

Láska a dobré jedlo patria k sebe. Pod týmto heslom si pre nás žiaci v piatok pripravili valentínsky obed.

Kávová konferencia

Dňa 21.2.2020 sa v Trnave konala "Kávová konferencia", ktorú zorganizoval Medzinárodný kávový inštitút. Účastníkom konferencie bol aj náš úspešný žiak Bohdan Shevchenko spolu s majsterkami odborného výcviku p. Pulščákovou a p. Horovskou.

Dozvedeli sa mnoho nových a zaujímavých informácií, ktoré Bohdan určite využije pri účasti na baristických súťažiach.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Baristický krúžok12 Mgr. Mária Mikolajová
Barmanský krúžok8 Bc. Alena Krasnayová
Gastronómia hrou8 Bc. Ján Kolesár
Gastronomický krúžok14 Bc. František Verešpej
Gazdinka11 Mgr. Katarína Frištyková
Krúžok carvingu10 Bc. Damián Kolesár
Krúžok estetického cítenia25 PhDr. Jana Šváčová
Krúžok slovenského jazyka26 Mgr. Zita Knapíková
Krúžok stolovania9 Bc. Mária Horovská
Slávnostné stolovanie10 Ing. Mária Strojná

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Hanušin

V Prešove , 3. júla 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: