Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školySúkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov
Adresa školyPod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
Telefón0911498908
E-mailskola@skolamladost.sk
WWW stránkaskolamladost.edupage.org
ZriaďovateľMladosť n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Hanušin 0918568021skola@skolamladost.sk
ZRŠ TVMgr. Ľubica Birošová 0915766327skola@skolamladost.sk
ZRŠ EPÚIng. Jozef Šváč 0915766321skola@skolamladost.sk
Hl. majsterBc. Ján Kolesár 0915766323skola@skolamladost.sk
Hl. majsterkaMgr. Alena Pulščáková 0915766328skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠIMgr. Zita Knapíková 0907979902skola@skolamladost.sk
Vedúca ŠJMária Talarovičová 0915766326skola@skolamladost.sk

Rada školy

 Titul, Meno, Priezvisko
predsedaIng. Miriama Šofranko Minaričová
pedagogickí zamestnanciBc. František Verešpej
  
  
nepedagogický zam.Mgr. Hedviga Grinčová
  
zástupcovia rodičovMária Jureková
 Monika Uličná
 Mgr. Slavka Prusáková
  
zástupca zriaďovateľaPhDr. Jozef Kičura
 Alena Kičurová
 Jozef Kičura
 Igor Ubersax
  
za žiakovĽudmila Ridilová

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovMladosť n.o.
SídloPod Kalváriou 36 Prešov
Telefón0911 498 908
E-mailskola@skolamaldost.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Počet zasadnutí v školskom roku: 2 konané per rollam

Zasadnutie konané dňa 2.11.2020

Uznesenie:

1. Členovia Rady školy berú na vedomie a súhlasia so Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2019/2020.

Zasadnutie konané dňa 15.3.2021

Uznesenie:

1. Členovia Rady školy berú na vedomie a súhlasia s Kritériami prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 .

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 318

Počet tried: 13


TriedaPočet žiakov
I.A23 
I.B24 
I.C30 
II.A20 
II.B24 
II.C25 
II.D22 
III.A22 
III.B19 
III.C25 
IV.A27 
IV.B27 
V.A24 
Celkový počet žiakov k 15.9.2020 318

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Zam. spolu
TPP312960
z toho:   
Znížený úväzok145
ZPS213
Na dohodu61016

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početkvalifikovanýchnekvalifikovaných
učiteľov123
vychovávateľov7 
majstrov OVY10 
   
spolu33

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Zbierka Biela pastelka

Aj tento rok sme sa zapojili do projektu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, jednej z najväčších zbierok na Slovensku. Pomohli sme zlepšiť život znevýhodnených občanov, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Zbierka prebiehala 18.09.2020 a prispieť bolo možné aj pomocou SMS s ľubovoľným textom na číslo 820 v hodnote 2€.

Dni Nezábudiek 2020

Aj my sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky "DNI NEZÁBUDIEK", organizovanej Ligou za duševné zdravie. Nežné modré kvietky nezábudiek ako symboly krehkosti duše upozorňujú na dôležitosť ochrany duševného zdravia a pomáhajú šíriť destigmatizáciu duševných porúch. Každý rok má zbierka aj svoju ústrednú kampaňovú tému, ktorá kopíruje tému vyhlásenú World Federation For Mental Health.

10. ročník súťaže Skills Slovakia - Gastro Junior METRO CUP

Aj tohto roku sa konala súťaž Skills Slovakia - Gastro Junior, aj keď len dištančnou formou. 10. ročníka (semifinálového kola) sa zúčastnili aj naši žiaci - Dávid Bouška a Jakub Lux (pod vedením p. majstra Damiána Kolesára). Cieľom súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvoj tvorivých kompetencií žiakov, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností. Súťažnou úlohou bola príprava moderného teplého pokrmu s prílohami v duchu kulinárskych tradícií regiónu. Súčasťou kritérií bolo hodnotenie procesu technológie spracovania povinnej suroviny a kvalita tepelnej úpravy.

A náš šikovný maturant Dávid Bouška postúpil do finále. Blahoželáme a budeme mu držať prsty.

Pripravované jedlá uričte chutili tak výborne ako krásne vyzerajú na fotografiách.

Dnes je Deň Zeme, je to príležitosť na zmenu vášho života

Týmto VYZÝVAME všetkých, ktorým záleží na ekológii, aby počas prechádzok v prírode dnes vyzbierali odpad a nechali ho na určených stanovištiach.

Kto ešte nezačal triediť doma odpad, tak dnes vás vyzývame, začnite to robiť, naučte to svojich blízkych.

Rozmýšľajte nad tým, koľko odpadkov produkuje vaša domácnosť a začnite si nosiť na nákup plátenne tašky a na ovocie a zeleninu svoju sieťku.

Recyklujte: nevyhadzujte veci, ak ešte vedia poslúžiť. Nekupujte si veci, ktoré skutočne nepotrebujete. Kúpte si 1 poriadny kus, 100 nekvalitných, ktoré skončia na skládkach, nepotrebujete.

Darujte to, čo môže iným ešte poslúžiť.

Auto používajte len keď je to nevyhnutné, ak viete ísť pešo choďte. Vyberte bicykle, začnite ich používať.

Šetrite vodu a energie.

10. máj - Svetový deň "Pohybom ku zdraviu"

V roku 2002 na základe Svetovej správy o zdraví WHO upozornila na to, že fyzická pasivita je jednou zo základných príčin mnohých civilizačných ochorení, končiacich smrťou. Podľa štúdie v odbornej britskej revue Lancet nedostatok cvičenia a telesného pohybu spôsobuje svetovo rovnaký počet predčasných úmrtí ako fajčenie. Je predpoklad, že 15 - 20% kardiovaskulárnych, onkologických, respiračných chorôb, chorôb pohybového aparátu či cukrovky sú následkami nedostatku pohybu. Preto Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za svetový deň - Pohybom ku zdraviu. Má nám pripomenúť, že pohyb nám spríjemňuje, skvalitňuje a predlžuje život.

Odborníci vravia, že len 30 minút fyzickej aktivity strednej intenzity počas 5 dní v týždni významne redukuje riziko najviac sa vyskytujúcich chronických ochorení. Celosvetovo sa odhaduje, že viac ako 60% dospelých nemá žiadny zdraviu prospešný pohyb.

Gratulujeme tým, ktorí sa hýbu veľa a radi. A ak to tak nie je, dobrá správa je, že v žiadnom veku nie je neskoro začať s pohybom.

Anketa o dištančnom vzdelávaní

Vážení rodičia, dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za materiálnu a morálnu podporu a aktívnu spoluprácu so školou počas dištančného vzdelávania.

Milí žiaci, ešte raz ďakujeme, že ste sa s nami podelili o vaše dojmy a skúsenosti z dištančného vzdelávania v ankete na EduPage. Určite ste už zaznamenali, že výsledky ankety sú zverejnené a sami uznáte, že sú zaujímavé a optimistické. Vyplynulo z nich, že väčšina žiakov má dobré technické zázemie alebo ho plánuje zlepšiť, že štúdium prostredníctvom portálu Edupage a MS Teams je prehľadné a efektívne a že je vo vašich možnostiach nájsť si pokojný priestor na prácu dištančnou formou. Tiež sme sa dozvedeli, že v rozmanitosti úloh si každý našiel tie, ktoré mu vyhovovali, že boli pre väčšinu z vás jasné a zrozumiteľné, nebolo ich priveľa a mali ste na ne dosť času. Radi berieme na vedomie, že nielen známka, ale aj pochvala sú pre vás dôležité a že vás napĺňa aj pocit z dobre vykonanej práce. Záver ankety je „spytovanie svedomia“ - tešíme sa, že v prípadnom ďalšom dištančnom vzdelávaní by ste pracovali minimálne tak isto, ale väčšina viac. Počas dištančného vzdelávania sme sa všetci naučili veľa nového aj v oblasti e-learningu. Výsledky ankety majú pre nás veľkú výpovednú hodnotu a aj vďaka nim nás ďalšie prípadné dištančné vzdelávanie neprekvapí.

Skills Slovakia - Gastro Junior, METRO CUP

V pondelok 7.6.2021 sa náš maturant Dávid Bouška zúčastnil 10. ročníka celoštátnej súťaže hotelových akadémií a stredných odborných škôl - Skills Slovakia - Gastro Junior, METRO CUP - KUCHÁR. Dávid získal krásny bronz. Prípravu a výsledok jeho práce si môžete pozrieť vo fotoalbume.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19.2.2018-20.2.2018, 22.2.2018

Druh inšpekcie: Vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v stredných školách

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE VÝUČBY

Teoretické a praktické vyučovanie je realizované v budove školy. Normatív vybavenosti odborných učební a tried je v súlade s Normatívom základného vybavenia pracovísk praktického vyučovania pre odbor.

PRIESTOROVÉ PODMIENKY:

a) Zabezpečenie prevádzky školy:

Školský manažment:

• kancelária riaditeľa školy,

• kancelária pre zástupcu riaditeľa školy TV,

• kancelária pre hlavného majstra OVY,

• kancelária pre ekonomický úsek

• kabinet pre výchovného poradcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• sociálne zariadenie,

• zasadačka

Pedagogickí zamestnanci školy:

• zborovňa pre učiteľov na teoretickom vyučovaní,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - stolovanie,

• zborovňa pre majstrov odborného výcviku - technológia,

• kongresová sála pre rokovania pedagogickej rady,

• kabinety pre učiteľov (SJL,TOB, EPP,CJ,INF),

• sociálne zariadenie.

Nepedagogickí zamestnanci školy:

• kancelárie pre sekretariát, ekonómov a správcu,

• príručný sklady s odkladacím priestorom,

• archív,

• dielňa,

• kotolňa,

• vzduchotechnika,

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie, šatne,

• sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky,

• priestor pre centrálne ovládanie didaktickej techniky,

• knižnica,

• sklady náradia, strojov a zariadení,

• sklady materiálov, surovín a polotovarov,

• priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť žiakov a zamestnancov školy, spoločenská miestnosť.

b) Makrointeriéry:

• školské budovy,

• školský dvor,

• školská jedáleň.

c) Vyučovacie interiéry

• klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie (14),

• odborné učebne pre jazykové vzdelávanie (3),

• odborné triedy - učebne pre vyučovanie odborných predmetov (INF, TOB, EPP, GOR, PRX)

• telocvičňa,

• posilňovňa.

d) Vyučovacie exteriéry

• školské ihrisko.

e) Školský internát (súčasť školy)

• kancelária,

• kabinety,

• zborovňa,

• spoločenská miestnosť,

• miestnosť pre návštevy,

• izby

• hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenie.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Žiaci S SOŠ HaG Prešov v školskom roku 2020/2021 pravidelne dosahujú výborné výsledky na gastronomických súťažiach a výstavách na Slovensku,ako napr. baristická súťaž, barmanská súťaž, Koláč rádia REGINA , májová výstava studených mís a rôzne recepcie a akcie pre mesto. Žiaci sa zúčastňujú aj športových súťaží a rôzných iných akcií ako sú prednášky, kultúrne podujatia a iné.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

1. Neustále zlepšovať výchovnovzdelávací proces pravidelným dopĺňaním ped. a odborných vedomosti všetkých zamestnancov školy.

2. Dôraz klásť na dopĺňanie a skvalitňovanie materiálnotechnického vybavenia školy.

3. Motivovať žiakov k lepším výsledkom svojim vystupovaním a osobným príkladom.

Návrh opatrení:

1. Pravidelne hľadať doplnkové finančné zdroje na umožnenie odstaňovania materiál. nedostatkov.

2. Umožniť všetkým zamestnancom vhodné štúdium na skvalitnenie ich odborného rastu.

3. Dbať na utužovanie medziľudských vzťahov medzi zamestnancami a triednymi kolektívami.

4. Prichádzať s novými kreativnými nápadmi na zlepšenie rôzných aktivít žiakov a zamestnancov.

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 27

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prijatých a zapísaných žiakov do prvého ročníka: 84.

§ 2. ods. 4 c SŠ: Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole

Prihlášky na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 130

§ 2. ods. 4 d SŠ: Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku

Prijímacie skúšky

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku:126

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

Študijný (učebný) odborpríprava v systréme duálneho vzdelávania
6445 K kucháráno
6489 H hostinskýáno
6444 H čašníkáno
6323 K hotelová akadémiaáno

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKANJAPIBAKzBARzBIOBOZPCTOCVMCOŽZDEJDEKDLEKLEKO
I.A 2   1,32    1,61    
I.B 2,29             
I.C 2,48   2,7         
II.A2,051,95             
II.B 2,96             
II.C 2,52             
II.D 2,64             
III.A 3,05             
III.B 1,95             
III.C 3   2,92        3,04
IV.A 1,78             
IV.B 2,93             
V.A 2,42             

TriedaEKRETVETV/NBVFRJGAHzGAKzGAZzGEGGORHOKHDAHPPHVYHSZCHE
I.A2,521,73      1,59     1,91
I.B2,671,67     1,79       
I.C2,761,2             
II.A2,42              
II.B2,962,29            2,63
II.C2,08           2,48 2,32
II.D2,23           2,32 2,68
III.A3,05              
III.B2,47              
III.C            2,92  
IV.A2,04         2,11    
IV.B2,96              
V.A2,54         2,04    

TriedaCHZzINFKSJKAJKNJKRUzKRCzKECzKSJzKSTzMMRMVSMKTMATMonSlj
I.A 1,3           1,68 
I.B             2,08 
I.C 1,62           2,37 
II.A             1,85 
II.B             2,46 
II.C             2,44 
II.D             2,45 
III.A             2,86 
III.B             2 
III.C             2,44 
IV.A             1,63 
IV.B 3           2,41 
V.A 2,67             

TriedaMonMatNBVNEJOBNPRXODKOVYPPYPSZSCPBPVYPUYOIPOIPPPRZS
I.A 11,65   1,48        
I.B 1,06 1,36  2,13  2,71     
I.C 1,1 1,62  2,97  2,59     
II.A 11,78   1,85        
II.B 1    2  2,88     
II.C   1,32  1,83  2,64     
II.D   1,5  2,27  2,91     
III.A  2,91   2,82  3     
III.B  2   1,74  2,42     
III.C      2,28   3    
IV.A  2,13   1,37  2,22     
IV.B      2,19  2,74     
V.A  2,57   21 2,67     

TriedaPCVPRNPSPJUPPAPBKPPUPPUREGRUJRUJ 1SLSzSJLSRHSLK
I.A     1,22   1,5  1,96  
I.B     1,58      2,38  
I.C     2,39      2,93  
II.A         2  2  
II.B            2,67  
II.C            2,68  
II.D            2,68  
III.A         2,82  2,86  
III.B         2,12  2,21  
III.C            3,48  
IV.A         2,25  1,85  
IV.B            3,11  
V.A         2,53  2,67  

TriedaSOMzKMMSVYSPRSPCSTOSTZSURTOBTPYTECEPPTSVTEVOIT
I.A   1    2,17  1,861,48  
I.B   1,04     2,54  1,48  
I.C   1,1    2,83  2,692,03  
II.A   1    2,3  2,31,35  
II.B   1,5     2,5  1,77  
II.C   1,2    2,56  2,561,48  
II.D   1,27    2,55  1,451,91  
III.A   2,05     3,14  2,05  
III.B   1     2,05  1,58  
III.C 1 1,36 2,92    2,72 2,56  
IV.A   1,11     2,26  1,5  
IV.B   1    2,38  2,74   
V.A   1     2,71  1,79  

TriedaTHFUCTUCSUSZSUSPVPLzVPEZARZS
I.A         
I.B         
I.C         
II.A         
II.B         
II.C         
II.D         
III.A         
III.B         
III.C         
IV.A         
IV.B         
V.A         

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A23103901000
I.B24761010100
I.C30831432001
II.A2083711000
II.B24361320004
II.C25651301120
II.D22541300002
III.A22141430126
III.B1973900000
III.C25222100411
IV.A27971100001
IV.B27142200000
V.A24251700000

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov k 31.12.2020:

Výška poskytnutej dotácie na kalendárny rok 2020 bola:

- 1 057 147 € normatívne prostriedky - boli použité na mzdy, odvody, prevádzku školy a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

- 25 544 € nenormatívne prostriedky - boli použité na: príspevok na lyžiarský kurz 8 250 € a na vzdelávacie poukazy 4 454 € a odchodné 12 840 €.

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:

S SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť v školskom roku 2020/2021 nevybrala žiadne príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít:

V kalendárnom roku 2020 S SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť dostala:

na vzdelávacie poukazy 4 454 €. Pridelené prostriedky boli čerpané v plnej výške, a to na nákup materiálu pre potreby zabezpečenia krúžkov.

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

V kalendárnom roku 2020 škola nezískala žiadne iné prostriedky v členení podľa bodu 4, ktoré by boli použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť v kalendárnom roku 2020 získala iné finančné zdroje, a to:

- Prešovský samosprávny kraj / PSK / 117 104 € finančné prostriedky boli použité pre zabezpečenie chodu SŠI a SŠJ, ktoré sú súčasťou S SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť.

- zdroje získané vlastnou činnosťou školy boli 354 470 €, ktoré boli použité na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Baristický krúžok10 Daniel Kropuch
Barmanský krúžok7 Bc. Alena Krasnayová
Carving - vyrezávanie z ovocia a zeleniny8 Bc. Damián Kolesár
Gastronomický8 Bc. František Verešpej
Gazdinka11 Mgr. Katarína Frištyková
Konzultácie - príprava na maturitnú skúšku18 Mgr. Alena Pulščáková
Kreatívne stolovanie10 Bc. Mária Horovská
Krúžok estetického cítenia24 Mgr. Zita Knapíková
Kurz slovenského jazyka 122 Mgr. Zita Knapíková
Kurz slovenského jazyka 219 Mgr. Zita Knapíková
Slávnostné stolovanie8 Bc. Mária Horovská

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Hanušin

V Prešove , 31. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10. 09. 2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 27.8.2021

Ing. Miriama Šofranko Minaričová

predseda rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť

Pod Kalváriou 36

080 01 Prešov

S C H V Á L E N I E

Zriaďovateľ školy schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 bez pripomienok.

V Prešove dňa: 3.9.2021

Alena Kičurová