PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 42
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Eva Blizmanová Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 74
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Mária Ďurkáňová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Vladimír Klaček Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 54
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Ochrana života a zdravia 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
PaedDr. Ľubica Priesterová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 80
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Príprava učiteľa na realizáciu MS zo SJL 14
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Iveta Sabolová Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Semanová Inovatívne metódy v edukácii 10 32
Prehlbovanie kompetencií učiteľa riadiť činnosť v triede a viesť žiakov v procesoch učenia sa 15
Nové trendy výchovy a vydelávania v oblasti ľudských práv 7
Mgr. Aneta Sláviková Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 77
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Mgr. Mária Slováková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 102
Viac ako peniaze 25
Výchovný poradca 47
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Irena Šoltésová Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21 109
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Adriana Višňovská Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37 130
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Mgr. Marcela Zákutná Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 79
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Ochrana života a zdravia 14
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Katarína Frištyková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15 90
Digitalizácia učebných materiálov 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Bc.Mária Horovská Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 66
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Bc.Damián Kolesár Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Bc.Ján Kolesár Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 92
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bc.Alena Krasnayová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 110
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Vidiecky cestovný ruch 10
Správna výrobná prax a HACCP 6
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Mikolajová Koordinátor drogovej prevencie 39 98
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie komfliktov v škole 12
Správna výrobná prax a HACCP 6
Vidiecky cestovný ruch 10
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Mgr. Alena Pulščáková Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 67
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Koordinátor drogovej prevencie 39
Ing. Mária Strojná Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 117
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Čo nám chutí najviac 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Bc.Viktória Vaňová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 62
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Svet gastronómie v 3.tisícročí 25
Použitie digitálných zariadení vo vzdelávaní 15
Bc.František Verešpej Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 37
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12


© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.11.2019