PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 42
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Eva Blizmanová Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 74
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Mária Ďurkáňová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 63
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Vladimír Klaček Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 64
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ochrana života a zdravia 14
Ing. Darina Matiašová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 76
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
PaedDr. Ľubica Priesterová Príprava učiteľa na realizáciu MS zo SJL 14 80
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Iveta Sabolová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 85
Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk a literatúra 60
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Aneta Sláviková Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25 77
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Mária Slováková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 112
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Výchovný poradca 47
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Viac ako peniaze 25
Mgr. Irena Šoltésová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 97
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Darina Štroncerová Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 73
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Mgr. Adriana Višňovská Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25 130
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Mgr. Marcela Zákutná Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 79
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ochrana života a zdravia 14
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Katarína Frištyková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 60
Digitalizácia učebných materiálov 15
Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Bc.Mária Horovská Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14 69
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Bc.Ján Kolesár PowerPoint v edukačnom procese 15 92
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Bc.Alena Krasnayová Správna výrobná prax a HACCP 6 88
Vidiecky cestovný ruch 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Mikolajová Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 135
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie komfliktov v škole 12
Vidiecky cestovný ruch 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Koordinátor drogovej prevencie 39
Správna výrobná prax a HACCP 6
Mgr. Alena Pulščáková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 100
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Koordinátor drogovej prevencie 39
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Bc.František Verešpej Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 67
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Digitalizácia učebných materiálov 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.10.2018