PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 32
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Mária Ďurkáňová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 53
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Andrea Hocmanová Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní SJL 11 101
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Aplikácia moderných vyučovacích metód a koncepcií vo vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra 25
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií 12
Rozvoj čiteteľskej gramotnosti prácou s písomnými premeňmi na základnej a strednej škole 8
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Antónia Jadušová, PhD. Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Vladimír Klaček Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 64
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Iveta Sabolová Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk a literatúra 60 75
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Aneta Sláviková Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 17
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 107
Výchovný poradca 47
Viac ako peniaze 25
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Irena Šoltésová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 64
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Adriana Višňovská Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9 98
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Mgr. Marcela Zákutná Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 18
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Katarína Frištyková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Bc.Mária Horovská PowerPoint v edukačnom procese 15 96
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Mgr. Peter Mihalík Finančná gramotnosť ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách 15 60
Pedagogické diagnostikovanie dieťaťa 15
Digitálna administratíva v škole 15
Pokročilá tvorba digitálnych a interakívnych školiacich materiálov 15
Ing. Mária Strojná Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15 117
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Čo nám chutí najviac 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Bc.František Verešpej Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 37
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12


© aScAgenda 2024.0.1438 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.09.2023