PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 42
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Eva Blizmanová Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 74
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Mgr. Mária Ďurkáňová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 63
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Vladimír Klaček Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 26
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Iveta Sabolová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 25
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Aneta Sláviková Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 77
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Mária Slováková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 77
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Výchovný poradca 47
Mgr. Irena Šoltésová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 109
Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Adriana Višňovská Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 130
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Marcela Zákutná Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 79
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Jarmila Zamborská Využitie učebnice literatúry v učebnom procese 10 57
Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Bc.Ján Kolesár PowerPoint v edukačnom procese 15 92
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Mgr. Katarína Frištyková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 60
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Bc.Mária Horovská Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 52
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Bc.Damián Kolesár Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Bc.Alena Krasnayová Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 71
Vidiecky cestovný ruch 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Správna výrobná prax a HACCP 6
Mgr. Mária Mikolajová Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 59
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie komfliktov v škole 12
Vidiecky cestovný ruch 10
Správna výrobná prax a HACCP 6
Ing. Mária Strojná Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 117
Čo nám chutí najviac 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Bc.František Verešpej Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 37
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10


© aScAgenda 2021.0.1234 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2020