PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 32
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Matúš Bartko, PhD. Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom Activinspire 15 69
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Ďurkáňová Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 53
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Antónia Jadušová, PhD. Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15
Mgr. Vladimír Klaček Ochrana života a zdravia 14 64
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Iveta Sabolová Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk a literatúra 60 75
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Aneta Sláviková Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 17
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Mária Slováková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 107
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Viac ako peniaze 25
Výchovný poradca 47
Mgr. Irena Šoltésová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 64
Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Adriana Višňovská Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 98
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Mgr. Marcela Zákutná Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 18
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Katarína Frištyková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Bc.Mária Horovská Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 96
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
PowerPoint v edukačnom procese 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Ing. Mária Strojná Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 117
Digitalizácia učebných materiálov 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Čo nám chutí najviac 15
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Bc.František Verešpej Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 37
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15


© aScAgenda 2023.0.1395 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023