PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 42
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Eva Blizmanová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 74
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Mária Ďurkáňová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 63
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Vladimír Klaček Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 64
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Ochrana života a zdravia 14
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Ing. Danka Kožlejová Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37 161
Finančná gramotnosť 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Podnikanie v cestovnom ruchu 25
Viac ako peniaze 25
Osobný rozvoj pedagogického zamestnanca 8
JA Ekonómia a podnikanie 21
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Monika Lučanská Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Ing. Darina Matiašová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 76
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Ján Minárik Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 38
Telesná vývhova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
PaedDr. Ľubica Priesterová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 105
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Príprava učiteľa na realizáciu MS zo SJL 14
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Iveta Sabolová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 85
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk a literatúra 60
Mgr. Aneta Sláviková Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 77
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Mgr. Mária Slováková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 137
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Viac ako peniaze 25
Výchovný poradca 47
Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10
Mgr. Irena Šoltésová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 97
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Darina Štroncerová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 73
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Ing. Adela Vašková Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu 8 119
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Mgr. Adriana Višňovská Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37 130
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Mgr. Marcela Zákutná Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 79
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ochrana života a zdravia 14
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Katarína Frištyková Digitalizácia učebných materiálov 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Bc.Mária Horovská PowerPoint v edukačnom procese 15 69
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Bc.Damián Kolesár Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Bc.Ján Kolesár Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 92
Digitalizácia učebných materiálov 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Bc.Alena Krasnayová Vidiecky cestovný ruch 10 88
Správna výrobná prax a HACCP 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Monika Lučanská Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 53
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Mária Mikolajová Koordinátor drogovej prevencie 39 135
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Správna výrobná prax a HACCP 6
Vidiecky cestovný ruch 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie komfliktov v škole 12
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Mgr. Alena Pulščáková Koordinátor drogovej prevencie 39 100
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Bc.Stanislava Šulterová Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 55
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Bc.František Verešpej Digitalizácia učebných materiálov 15 67
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15


© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2018