PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 42
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Eva Blizmanová Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 74
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Mária Ďurkáňová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 63
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Vladimír Klaček Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 64
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ochrana života a zdravia 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Ing. Darina Matiašová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 76
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
PaedDr. Ľubica Priesterová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 80
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Príprava učiteľa na realizáciu MS zo SJL 14
Mgr. Iveta Sabolová Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15 85
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk a literatúra 60
Mgr. Aneta Sláviková Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 77
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Mgr. Mária Slováková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 112
Výchovný poradca 47
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Viac ako peniaze 25
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Mgr. Irena Šoltésová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 109
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Mgr. Darina Štroncerová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 73
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Mgr. Adriana Višňovská Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9 130
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Mgr. Marcela Zákutná Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14 79
Ochrana života a zdravia 14
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Katarína Frištyková Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Bc.Mária Horovská Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 81
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
PowerPoint v edukačnom procese 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Bc.Ján Kolesár Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 92
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Bc.Alena Krasnayová Správna výrobná prax a HACCP 6 88
Vidiecky cestovný ruch 10
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Mária Mikolajová Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 135
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Vidiecky cestovný ruch 10
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie komfliktov v škole 12
Správna výrobná prax a HACCP 6
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Alena Pulščáková Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 100
Maturitná skúška z odborných predmetov na stredných školách 15
Koordinátor drogovej prevencie 39
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Bc.František Verešpej Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 67
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Digitalizácia učebných materiálov 15


© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018