PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 42
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Mária Ďurkáňová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 53
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Antónia Jadušová, PhD. Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Mgr. Vladimír Klaček Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 8
Mgr. Iveta Sabolová Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Aneta Sláviková Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 60
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25
Mgr. Mária Slováková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22 30
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Irena Šoltésová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 57
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Adriana Višňovská Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 84
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Mgr. Marcela Zákutná Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8 61
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ochrana života a zdravia 14
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Mgr. Jarmila Zámborská Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií 12 57
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Využitie učebnice literatúry v učebnom procese 10
Bc.Ján Kolesár Digitalizácia učebných materiálov 15 92
Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
PowerPoint v edukačnom procese 15
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Mgr. Katarína Frištyková Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15
Bc.Mária Horovská Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 52
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Bc.Damián Kolesár Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Bc.Alena Krasnayová Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 45
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Ing. Mária Strojná Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 117
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Čo nám chutí najviac 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Bc.František Verešpej Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 37
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10


© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.07.2022