PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7 32
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Matúš Bartko, PhD. Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom Activinspire 15 69
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Premena školy: Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Mária Ďurkáňová Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 53
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Mgr. Antónia Jadušová, PhD. Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15 60
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Mgr. Vladimír Klaček Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 64
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Ochrana života a zdravia 14
Mgr. Iveta Sabolová Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15 75
Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov - anglický jazyk a literatúra 60
Mgr. Aneta Sláviková Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 17
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Mgr. Mária Slováková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Aktivizujúce metódy vo výučbe odborných predmetov 10 107
Výchovný poradca 47
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Viac ako peniaze 25
Mgr. Irena Šoltésová Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 64
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Mgr. Adriana Višňovská Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21 98
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Mgr. Marcela Zákutná Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 18
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Katarína Frištyková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15 60
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Bc.Mária Horovská Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 96
PowerPoint v edukačnom procese 15
Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Ing. Mária Strojná Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 117
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Čo nám chutí najviac 15
Bc.František Verešpej Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 37
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12


© aScAgenda 2023.0.1418 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.06.2023