PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Jozef Hanušin Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 42
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Mgr. Eva Blizmanová Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 74
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Mária Ďurkáňová Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 63
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Vladimír Klaček Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 26
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
PaedDr. Ľubica Priesterová Príprava učiteľa na realizáciu MS zo SJL 14 45
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Iveta Sabolová Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Mária Semanová Prehlbovanie kompetencií učiteľa riadiť činnosť v triede a viesť žiakov v procesoch učenia sa 15 32
Inovatívne metódy v edukácii 10
Nové trendy výchovy a vydelávania v oblasti ľudských práv 7
Mgr. Aneta Sláviková Multimédia a internet v práci pedagogického zamestnanca 25 77
Krokom za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Mária Slováková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Ing. Miriama Šofranko Minaričová Výchovný poradca 47 77
Online ekonómia a základy trhovej ekonomiky 22
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 8
Mgr. Irena Šoltésová Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 109
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Cesta od tradičného vyučovania k aktívnemu učeniu sa žiakov 21
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Mgr. Adriana Višňovská Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25 130
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Hodnotenie písomnej formy internej časti Maturitnej skúšky z anglického jazyka 6
Zdravý životný štýl mládeže ako výsledok zážitkového učenia 21
Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 25
Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka 9
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Mgr. Marcela Zákutná Ochrana života a zdravia 14 79
Praktické cvičenia a reálie z ruského jazyka 15
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu 14
Bc.Ján Kolesár Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 92
PowerPoint v edukačnom procese 15
Nové trebdy v tvorbe didaktických testov a úloh 15
Národný štandard finančnej gramotnosti v školskom vzdelávacom programe 7
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 25
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr. Katarína Frištyková Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 60
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učteľa 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Bc.Mária Horovská Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15 52
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Bc.Damián Kolesár Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Práca majstra odbornej výchovy so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Bc.Alena Krasnayová Vidiecky cestovný ruch 10 71
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Správna výrobná prax a HACCP 6
Mgr. Mária Mikolajová Prevencia niektorých sociálno-patologických javov 21 59
Tvorba úloh pre odborný výcvik 10
Správna výrobná prax a HACCP 6
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie komfliktov v škole 12
Vidiecky cestovný ruch 10
Ing. Mária Strojná Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15 117
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 15
Čo nám chutí najviac 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Bc.František Verešpej Tvorba úloh pre odborný výcvik 10 37
Aplikácia metód aktívneho učenia sa detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 15
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12


© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2020