• Projekt Modernizácia ŠkVP

    • Aj v školskom roku 2009- 2010 má naša škola schválený nový projekt, kde je možnosť čerpať nemalé peniaze z fondov EÚ. To si vyžaduje kvalitný projektový tím na realizáciu všetkých aktivít, ktoré sa musia uskutočniť v rámci projektu v OP VZDELÁVANIEs názvom : Vzdelávaním smerujeme k modernej spoločnosti. Členmi tohto tímu sú mnohí odborní zamestnanci školy, ktorí  projektu venujú množstvo hodín na štúdium a prípravu odborných tém, ich spracovanie pre potreby vzdelávacieho procesu a tým aj možnosti zlepšenia študijných výsledkov študentov. Nosnými aktivitami projektu je:

     1. Inovovať školský vzdelávací program
     2. Inovovať metódy a formy vyučovania s vyšším využitím IKT
     3. Školenie učiteľov

     Projektové aktivity začali 1. novembra 2009 a budú ukončené 31. augusta 2011.

     Celková hodnota projektu je 129 285,61 EUR.

     O priebehu projektových aktivít budete pravidelne informovaní na našej webovej stránke.