•              Odborné vzdelávania v oblasti reštauračných a hotelových služieb je nastavené na klasické vyučovacie metódy, v ktorých absentujú moderné technologické prvky a postupy bežne používané v praxi. Súčasný trh práce sa mení oveľa rýchlejšie ako samotný vzdelávací proces, ktorý pripravuje absolventov. Príčinou tohto stavu je skutočnosť, že zmeny vzdelávacieho procesu sú viac inštitucionalizované ako zmeny v podnikateľskom prostredí a vyžadujú si spravidla viac času. Zmeny, ktoré nastávajú v pracovných postupoch a pracovných nástrojoch sa týkajú hlavne zavádzania nových technológií a postupov. Nové technológie kladú zvýšené požiadavky na zamestnancov.

     Nesúlad medzi vzdelávaním a potrebami trhu práce sa dá vyriešiť jedine spoluprácou vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľmi a implementáciou moderných informačno - komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu. Naša škola sa preto v rámci projektu zamerala na modernizáciu učebných osnov v súlade s požiadavkami trhu práce a na zavedenie nových technológií do vzdelávania. Modernizácia bude prebiehať za priamej účasti zamestnávateľov. Pri projekte sa bude klásť dôraz na tri základné faktory:

     1. Odborová špecializácia - modernizácia bude zameraná na odbor hostinský - hostinská, ktorý je kľúčovým odborom našej školy, a to nielen z hľadiska počtu absolventov ale aj uplatniteľnosti na trhu práce. Absolventi sa v rámci daného odboru môžu uplatniť na trhu práce nielen ako zamestnanci reštauračných a hotelových zariadení ale na základe dobrých podmienok regiónu pre rozvoj turizmu aj začať vlastné podnikanie. V rámci uvedeného odboru bude modernizácia zameraná na schopnosti absolventov pracovať s novými informačnými systémami v praxi (normovanie jedál, tvorba jedálnych lístkov, príprava technologických postupov a  technologických listov aj s obrázkami hotových jedál prostredníctvom výpočtovej techniky ako aj využívanie objednávkového reštauračného systému).
     2. Regionálne zameranie – v rámci projektu je primárne snaha prispôsobiť vzdelávací proces reálnym požiadavkám regionálneho trhu práce. Za základ sa považuje región Vysokých Tatier, ktorý má veľkú kapacitu pre rozvoj práve v oblasti turizmu a služieb s tým spojených. Na základe uvedenej skutočnosti budú do procesu modernizácie učebných osnov zapojené aj regionálne podnikateľské subjekty poskytujúce ubytovacie a stravovacie služby a regionálne úrady práce.
     3. Vybudovanie praktického centra – skutočné odborné znalosti sú použiteľné pre trh práce iba v prípade ak sú praktický otestované. Študenti musia mať možnosť počas vyučovacieho procesu priamo si vyskúšať činnosť v reálnom prostredí so všetkými systémami, s ktorými sa stretnú priamo u zamestnávateľa. Túto úlohu by mali plniť stáže u zamestnávateľov. Napriek skutočnosti, že každý absolvent absolvuje stáž jeho praktické skúsenosti sú skoro nulové. Študent počas stáže vykonáva zvyčajne iba „podradné“ práce a nedostane sa k reálnemu výkonu, resp. praxi získaných poznatkov. Na základe tejto skutočnosti je našou snahou  poskytnúť možnosť našim študentom reálne otestovať svoje vedomosti a prácu s informačnými systémami priamo na našej škole prostredníctvom nového informačno komunikačného systému.

     Modernizácia učebných plánov bude úzko spojená s aplikáciou nových informačno – komunikačných technológií vo vyučovacom procese, ktoré kladú zvýšené nároky aj na pedagogických pracovníkov. Na základe tejto skutočnosti prebehne školenie 16 pedagogických pracovníkov s cieľom prispôsobenia ich pedagogických a technických zručností  modernizovaným učebným osnovám.


     Projekt má za cieľ vytvoriť vzdelávanie simulujúce prax, ktoré bude schopné pripraviť absolventa „šitého na mieru“ pre trh práce.