• Finančná gramotnosť

    • Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Spôsobilosť rozumieť finančným produktom, službám, ktoré poskytuje trh  a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho osobného a rodinného života má  dôležitý vplyv na životnú úroveň.

     Finančná gramotnosť získaná v školskom prostredí je chápaná ako kompetencia žiaka nadobudnuté vedomosti,  zručnosti, postoje, ako aj hodnotovú orientáciu prakticky využívať vo všetkých finančných aspektoch jeho osobného a občianskeho života.

     Témy, celkové a čiastkové kompetencie, ktoré  opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti  sú rozpracované v Národnom štandarde finančnej gramotnosti.

     Témy zoradené do 7 vybraných kategórií finančnej gramotnosti:

     1. Človek vo sfére peňazí

     2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

     3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca

     4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

     5. Úver a dlh

     6. Sporenie a investovanie

     7. Riadenie rizika a poistenie

     Absolvent strednej školy by mal byť schopný:

     • nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
     • poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
     • naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
     • stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
     • rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
     • efektívne používať finančné služby,
     • plniť svoje finančné záväzky,
     • zveľaďovať a chrániť svoj majetok,
     • porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
     • vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
     • inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
     • poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,
     • poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,
     • porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,
     • orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),
     • orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.