• Informácie o štúdiu v školskom roku 2023/2024

    •                   Súkromná stredná odborná škola

     hotelierstva a gastronómie Mladosť,

     Pod Kalváriou 36, Prešov

      

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                         

     Informácie o štúdiu v školskom roku 2023/2024

      

     5 – ročný študijný odbor

     6323 K  hotelová akadémia (aj duálne vzdelávanie)

     Absolventi odboru hotelová akadémia nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne v stravovacích a ubytovacích zariadeniach, samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných službách, manažér  hotelových  zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu. V štúdiu môžu pokračovať na rôznych typoch VŠ, hlavne ekonomicko-manažérskeho zamerania.

     Popri maturitnom vysvedčení získajú aj výučný list v odbore hotelová akadémia.

      

     4 – ročný študijný odbor

     6445 K kuchár   (aj duálne vzdelávanie)

     Absolventi získajú výučný list aj maturitné vysvedčenie v odbore kuchár.

     Študenti poznajú organizáciu práce vo svojom odbore, sú pripravení vykonávať prácu a riadenie pracovníkov v strediskách spoločného stravovania, hoteloch, garni hoteloch, baroch, reštauráciách, penziónoch, v oblasti cestovného ruchu a taktiež môžu podnikať vo sfére  gastronomických služieb. Ovládajú rôzne práce súvisiace s prípravou a podávaním aj  technologicky náročných jedál. Na dobrej úrovni ovládajú cudzí jazyk.

     Môžu tiež pokračovať v štúdiu na vysokej škole akéhokoľvek zamerania (najmä cestovného ruchu, ekonomického a učiteľského zamerania a pod.).

      

     Študenti majú získaným vzdelaním a skúsenosťami predpoklad pracovať ako stredný manažment v podnikoch spoločného stravovania.

      

     3 – ročný učebný odbor

     6444 H čašník, servírka (aj duálne vzdelávanie)

     Absolventi samostatne zvládnu jednoduchú a zložitú obsluhu hostí v zariadeniach spoločného stravovania (reštaurácie, hotely, bary, bistrá, chaty a pod.) pri bežných prevádzkach, ako aj pri slávnostných príležitostiach. Absolventi ovládajú práce spojené so stolovaním, poznajú suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy bežných jedál, ovládajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vedia odborne komunikovať so zákazníkom. Absolventi sú kvalifikovaní a spĺňajú podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania.

      

     3 – ročný učebný odbor

     6489 H  hostinský (kuchár, čašník)  (aj duálne vzdelávanie)    

     Odbor kuchár - čašník (64 902 03) sa  po úprave a rozšírení o služby hotelierstva a ubytovacích služieb premenoval na odbor hostinský.

     Absolventi odboru hostinský sú schopní vykonávať kvalifikovanú činnosť pri obsluhe a príprave jedál v reštauráciách, kaviarňach, baroch, hoteloch, ubytovacích zariadeniach a ďalších zariadeniach spoločného stravovania a môžu v tejto sfére hospodárstva aj podnikať. Študenti sa naučia prácam kuchára aj čašníka a budú plne kvalifikovaní na túto činnosť. Hostinský je odborník, ktorý hosťa privíta, ubytuje, navarí a obslúži.

      

     Pokračovanie v nadstavbovom štúdiupo ukončení môžu absolventi pokračovať v nadstavbovom dennom štúdiu v odbore 6421 L spoločné stravovanie a získať maturitné vysvedčenie.

     2 - ročný odbor

     6468 F pomocník v kuchyni

     Odbor je vhodný aj pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ. Absolvent je pomocný odborný pracovník s nižšou kvalifikáciou v prevádzkach spoločného stravovania schopný čiastočne samostatne pracovať. Má nevyhnutné základné vedomosti a zručnosti pre výkon svojho povolania. Pri práci je schopný používať štandardné jednoduché technologické postupy, predpísané materiály, suroviny, stroje a zariadenia. Pri používaní technologických a bezpečnostných predpisov je absolvent pripravený samostatne a kvalitne vykonávať zverené práce.

     Duálne vzdelávanie

     Vo všetkých odboroch ponúkame možnosť duálneho vzdelávania študentov – odborný výcvik  priamo u zamestnávateľov. Počas štúdia získava študent finančné štipendium, pracovné oblečenie a obed zdarma a možnosť platenej brigády.

     Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v systéme duálneho vzdelávania, má možnosť pripojiť k prihláške aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.  Takíto uchádzači budú prijímaní samostatne.

     Na našej web stránke  budú priebežne pridávané hotely, reštaurácie a firmy, s ktorými už  naša škola spolupracuje v duálnom vzdelávaní.

      

     Ďalšie informácie o škole

     Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov s vyše 55-ročnou tradíciou patrí k najlepším školám tohto zamerania na Slovensku.

      

     V ponúkaných odboroch máme výborné skúsenosti a výsledky, dôkazom čoho sú aj popredné umiestnenia našich študentov v rôznych celoslovenských i medzinárodných súťažiach, dobré umiestňovanie na trhu práce a vysokých školách,  ako aj pochvalné  referencie od  mnohých zamestnávateľov.

      

     V areáli školy ponúkame ubytovanie v školskom internáte s možnosťou celodenného stravovania. Škola má vlastnú reštauráciu a hotelovú ubytovňu, kde študenti vykonávajú odbornú prax.

     Počas štúdia ponúkame možnosť absolvovať barmanský kurz. kurz carvingu. Baristický  kurz je zameraný na prípravu a podávanie káv. Po ukončení kurzov dostanú študenti medzinárodne platný certifikát.

      

     Prax v zahraničí

     Škola umožňuje študentom absolvovať prax aj v zahraničí (po splnení podmienok daných školou).

     Škola je úspešne  zapojená do rôznych slovenských a  európskych projektov.

     V rámci projektov ESF škola inovovala svoje vybavenie. Uskutočnila sa napríklad modernizácia  cvičnej kuchyne, počítačových učební. Vybavenie každej triedy bolo doplnené interaktívnymi tabuľami.

      

     Veríme, že budeme pre Vás tou najlepšou voľbou pri Vašom rozhodovaní sa o výbere strednej školy.

      

      

     EDUID: 100012929

      

     V prípade ďalších otázok volajte na tel. číslo 0915 766 327