• Projekt IROP-Z-302021X398-223-47

   • 31.03.2023 11:10
   •                          

     

              Mladosť n.o sa podieľa na projekte „Zvýšenie počtu žiakov  Súkromnej strednej   odbornej školy hotelierstva a gastronómie Mladosť, Pod Kalváriou 36,   Prešov na praktickom vyučovaní“

   • Mladosť n.o., v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy hotelierstva a gastromómie Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov na praktickom vyučovaní“.

    Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2019-47

    Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

    Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

    Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

    Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021X398-223-47 bola podpísaná dňa 19.08. 2020, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 04.09. 2020, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 05.09. 2020.

    Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok SSOŠ HaG s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

    Aktivity projektu:

    1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia
    2. Rekonštrukcia a stavebné úpravy vnútorných priestorov SSOŠ HaG

    Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební (dielne, učebne, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia). Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Rekonštrukciou a stavebnými úpravami dielní, učební, prednáškovej miestnosti, zakúpením materiálno-technického vybavenia a riešením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

    Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2020

    Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:18 mesiacov

    Celková výška oprávnených výdavkov: 752 428,00 €

    Výška nenávratného finančného príspevku: 714 806,60 €

    Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

    Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

    www.irop.sk

     

    Zoznam zmlúv a dokumentov projektu

             

    Názov dokumentu     Zverejnený dňa
    Zmluva  IROP-Z-302021X398-223-47     04.09.2020
    Zmluva o dielo Unistav     5.11.2021
    Zmluva SD Macko     24.11.2021
    KZ_Daffer_(1).pdf     31.08.2022
    KZ_PcProfi.pdf     31.08.2022

    Dodatok c.1 k zmluve o dielo - UNISTAV,s.r.o., Presov

        9.2.2023
    Dodatok_c_2_k_ZoD.pdf     29.3.2023
    KZ__EUROGASTROP_s_r_o.pdf     31.3.2023

     

              

   • Naspäť na zoznam článkov