• Kritéria pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 na štúdium v školskom roku 2024/2025.

   • 19.04.2023 13:23
   • .
   • Kritériá pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 na štúdium v školskom roku 2024/2025.

     

     

    Riaditeľ Súkromnej SOŠ, Pod Kalváriou 36 v Prešove v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do tried 1.ročníka v študijných a učebných odboroch:

    5 - ročný študijný odbor :

    • 6323 K  hotelová akadémia

    4 - ročný študijný odbor :

    • 6445 K kuchár

     

    3 - ročný učebný odbor :

    • 6489 H  hostinský, hostinská (6488 H pracovník v gastronómii)
    • 6444 H  čašník, servírka  
    • 6445 H  kuchár

     

    2 - ročný odbor :

    • 6468 F pomocník v kuchyni

     

     

     

    A.) Prijímacie konanie do študijných odborov na základe prijímacej skúšky

    Kritériá prijímacieho konania:

     

    1. Bez prijímacej skúšky môžu byť do 1. ročníka pre šk. rok 2024/2025 prijatí tí uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%.

     

     

    1. Uchádzači, ktorí budú vykonávať prijímaciu skúšku, budú prijímaní podľa počtu bodov za:

     

    • študijné výsledky na ZŠ – max. 60 bodov,
    • výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka – max. 200 bodov,
    • úspechy v olympiádach a literárnych súťažiach – max. 20 bodov,
    • výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, alebo z matematiky, max. 120 bodov za každý predmet, spolu max. 240 bodov.

     

    V odbore hotelová akadémia sa vykonávajú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ). V odbore 6445 K kuchár sa vykonávajú prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra a matematiky.

    Podľa dosiahnutého počtu bodov sa uchádzači usporiadajú do poradia tak, že poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najvyššie poradové číslo dostane uchádzač s najnižším počtom získaných bodov.

    Uchádzačom, ktorí získajú rovnaký celkový počet bodov sa pri priradí uprednostní žiak, ktorý:

    a) má zmenenú pracovnú schopnosť, pokiaľ spĺňa zdravotné požiadavky pre daný

    odbor,

    b) má vyšší počet bodov na prijímacej skúške z profilových predmetov,

    c) má vyšší počet bodov za priemerný študijný prospech na konci ôsmeho ročníka

    a v prvom polroku deviateho ročníka.

    Na štúdium na škole budú prijatí žiaci, ktorí sa umiestnili v poradí na miestach odpovedajúcich schválenému počtu žiakov, ktoré je možné na školu prijať v uvedenom študijnom odbore.

     

    1. Určenie počtu bodov za študijné výsledky na ZŠ:

    Pre odbor 6323 K hotelová akadémia sa zohľadňujú študijné výsledky zo ZŠ z koncoročnej klasifikácie za 7. a 8. ročník a 9. ročník z polročnej klasifikácie za profilové predmety slovenský jazyk a cudzí jazyk (ANJ, NEJ, RUJ)

    Pre odbor 6445 K kuchár  sa zohľadňujú študijné výsledky zo ZŠ z koncoročnej klasifikácie za 7. a 8. ročník a 9. ročník z polročnej klasifikácie za profilové predmety slovenský jazyk a matematika.

    Pridelením bodov za profilové predmety: známka 1 – 10 bodov, známka 2 – 8 bodov, známka 3 – 6 bodov, známka 4 – 4 body, známka 5 – 0 bodov

     

    1. Určenie počtu bodov za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka

    Za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka budú uchádzačovi pridelené body: slovenský jazyk a literatúra max. 100 bodov (percento úspešnosti), matematika max. 100 bodov (percento úspešnosti).

     

    1. Určenie počtu bodov za úspechy v olympiádach z matematiky a literárnych súťažiach

     

    Bodové hodnotenie za úspešné riešenie olympiády z matematiky v 7., 8. a 9. ročníku:

    1. až 3. miesto v okresnom kole – 5 bodov

    1. až 3. miesto v krajskom kole – 10 bodov .

    Bodové hodnotenie za umiestnenie v literárnych súťažiach pod záštitou MŠ SR v 7., 8.a 9. ročníku:

    1. až 3. miesto v okresnom kole – 5 bodov

    1. až 3. miesto v krajskom kole – 10 bodov.

    K priznaniu bodov je nutné pripojiť k prihláške fotokópiu diplomu s potvrdením riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení.

     

     

    B.) Prijímacie konanie do stredného odborného vzdelávania (učebné trojročné a dvojročné odbory) bez prijímacej skúšky

     

    Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol, že do 1. ročníka stredného odborného vzdelávania a nižšieho stredného odborného vzdelania budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky.

    Aby počet prijatých uchádzačov bez prijímacích skúšok nepresiahol stanovený plán výkonov, pomocným kritériom sú študijné výsledky na ZŠ – max. 60 bodov, výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka – max. 200 bodov,

    úspechy v olympiádach a literárnych súťažiach – max. 20 bodov (viď body 3., 4. a 5.,

    pri odbore 6468 F pomocník v kuchyni proporčne posledné tri absolvované ročníky).

     

    C.) Záverečné ustanovenia

     

    • K prihláške sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
    • Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.
    • V prípade, že sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť prijímacej skúšky, zákonný zástupca uchádzača oznámi riaditeľovi školy dôvod neúčasti najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ školy v takomto prípade rezervuje miesto v počte žiakov a určí náhradný termín prijímacej skúšky. U uchádzačov z dôvodu vojnového konfliktu a iných veľmi vážnych okolností a nemožnosti prezenčného spôsobu prijímacích skúšok, riaditeľ školy môže umožniť vykonanie prijímacích testov dištančnou formou.

     

     

    Mgr. Jozef Hanušin

               riaditeľ

   • Naspäť na zoznam článkov