• Schránka dôvery
   • Schránka dôvery

   • 30.01.2014 16:43
   • Škola je v živote človeka jednou z najvýznamnejších sociálnych inštitúcií, ktorá plní dôležité výchovné a vzdelávacie úlohy. Zároveň, patrí medzi najdôležitejšie činitele socializácie jednotlivca v spoločnosti. Podľa odhadov človek za svoj život strávi v škole približne 5 400 hodín. Škola by preto mala byť miestom, ktoré poskytuje pre všetkých zúčastnených vo výchove a vzdelávaní bezpečie a istotu, miestom bez prítomnosti násilia a ubližovania. Považujeme preto za nevyhnutné venovať pozornosť školskému prostrediu a najmä jeho negatívnym vplyvom, s ktorými sa žiaci v tomto prostredí stretávajú.
   • Jedným z negatívnych javov v našich školách je šikanovanie, ktoré niektorí odborníci pokladajú za jav tak starý ako škola samotná. Predstavuje celosvetový problém školstva a zo strany odbornej verejnosti riešeniu problematiky šikanovania v školskom prostredí bolo venované už veľa úsilia. Z roka na rok prichádzajú do našich škôl žiaci viac informovaní, s väčšími vedomosťami, ale zhoršujúcim sa správaním. Domnievame sa, že dôsledkom takéhoto negatívneho správania je aj skutočnosť, že v školských triedach pozorujeme narušené sociálne vzťahy, nedostatočnú schopnosť žiakov vytvoriť pozitívne vzťahy s inými. Často je prítomná snaha presadzovať seba samého a svoje záujmy na úkor iných žiakov v triede, neschopnosť riešiť vzniknuté konflikty konštruktívne, či neprimeraným správaním voči spolužiakom. Odborníci sa zhodujú, že jednou z možností zastavenia šikanovania v školskom prostredí je vytvorenie priaznivej sociálnej klímy školy a priaznivej klímy školských tried a preto, sme pre Vás milí žiaci zaviedli schránku dôvery, kde nám úplne anonymne môžete pomôcť k vylepšeniu vzťahov v triede, zlepšiť našu klímu na škole a to napísaním Vašich postrehov k tejto téme.    

    Ďakujem

     

   • Naspäť na zoznam článkov