• 4 – ročné študijné odbory

    •  

     6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu 
      
     Po ukončení štúdia v tomto odbore sa študenti uplatnia ako manažéri strednej úrovne v podnikoch cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v štátnej správe a samospráve na úseku cestovného ruchu, v projektových a poradenských firmách, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby a regionálny rozvoj, ako samostatný podnikateľ v cestovnom ruchu, v sprievodcovskej činnosti a iných službách. Majú možnosť
     pokračovať na VŠ hlavne ekonomicko-manažérskeho zamerania.
      
      
     6445 K    kuchár
     6444 K    čašník, servírka
      
     Absolventi získajú výučný list aj maturitné vysvedčenie vo svojom odbore. Študenti poznajú organizáciu práce vo svojom odbore, sú pripravení vykonávať prácu a riadenie pracovníkov v strediskách spoločného stravovania, hoteloch, garni-hoteloch, baroch, reštauráciách, penziónoch, v oblasti cestovného ruchu a taktiež, môžu podnikať vo sfére gastronomických služieb. Ovládajú rôzne práce súvisiace s prípravou a podávaním aj technologicky náročných
     jedál. Na dobrej úrovni ovládajú dva cudzie jazyky. Môžu tiež pokračovať v štúdiu na  vysokej škole akéhokoľvek zamerania (najmä cestovného ruchu, ekonomického zamer.,
     učiteľského a pod.) Študenti majú získaným vzdelaním a skúsenosťami predpoklad pracovať ako stredný manažment v podnikoch spoločného stravovania.