• Školenia učiteľov

    •   Projektom  „Vzdelávaním smerujeme k modernej spoločnosti“, žili od novembra 2009 veľmi intenzívne zatiaľ len pedagógovia našej školy. Cielene pracujú na naplnení jeho pomenovania a študentom idú príkladom. Každý týždeň vo štvrtok ostávajú po vyučovaní a na niekoľko hodín si vymenia miesto so študentmi – namiesto nich si sadajú do lavíc a pozorne načúvajú prednášajúcich. Doteraz absolvovali už dva moduly vzdelávania – Kvalita výučby a Školský vzdelávací program. V týchto dňoch vrcholí tretí modul: Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese.
                  Tento projekt však vzdelávaním nesmeruje len k pedagógom školy. Smeruje hlavne k vzdelávaniu študentov. V rámci projektu je pripravovaný e-learningový server, kde budú mať študenti možnosť pozrieť si odprednášané „kurzy“ ( uzavreté tematické celky) v rámci jednotlivých predmetov.  Budú tu umiestňované i skúšobné testy a prezentácie. Mnohé triedy budú obohatené o nové technické vybavenie a zariadenie, ktoré zmodernizuje, spestrí a doplní výklad učiteľa.
                  Ďalšia jazyková učebňa bude vybavená technikou, ktorá bude podporovať a uľahčovať jazykovú prípravu študentov. Bude už len na nich, na ich ľudských, vôľových a charakterových vlastnostiach, čo chcú v škole a v živote dosiahnuť. 
                 Prvým modulom vzdelávania sa niesla myšlienka prednášajúceho RNDr. Michala Blaška PhD.
      „ V tvorivo – humanistickej koncepcii rozvoja je všeobecným cieľom vzdelávania umožniť človeku stať sa plne rozvinutou osobnosťou – autentickou, s potrebnou mierou mnohostrannosti, harmonicky rozvinutou, ktorá sa slobodne a zodpovednerealizuje v tvorivej aktivite, úspešne sa uplatňuje v živote.“ Je na študentoch, či sa rozhodujú len slobodne, alebo aj zodpovedne. Pedagógovia a vedenie tejto školy im dávajú možnosť pre zodpovedné správanie.  

         V rámci projektu bolo nakúpené  technické  vybavenie  a zariadenie  do tried:
          ·         14 ks    biela tabuľa, ktorá sa pomocou snímača dá používať ako interaktívna 
          ·           1 ks    eBeam interaktívny sytém
          ·           1 ks    interaktívne pero
          ·           2 ks    prenosná tabuľa na kolieskach
          ·           3 ks    prenosné plátno
          ·         15 ks    počítač             -vyybavenie jazykovej učebne
          ·         15 ks    LCD monitor     - vybavenie jazykovej učebne
          ·         15 ks    slúchadlá          - vybavenie jazykovej učebne
          ·           4 ks    laserová tlačiareň
          ·           6 ks    digitálny projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou
          ·           6 ks    stropný držiak na projektor
          ·           1 ks        server 2008 -  e-learningový server pre projekt  / virtuálne servery LINUX /
          ·           1 ks       špecializovaný počítač
          ·           1 ks       digitálna videokamera a  fotoaparát

                 Učitelia aktívne participujúci na vzdelávacom projekte si zakúpili notebooky.