• Ukončenie aktivít vzdelávania

    • Obligátne: „Hurá, prázdniny !“, si na konci júna 2010 mohli povedať iba študenti. Pedagógovia naplno zarezávali v rozhorúčených triedach ešte niekoľko dní. Práve toľko času bolo potrebné  k ukončeniuposledného vzdelávacieho modulu aktivity č.3- Vzdelávanie pedagógov. Projekt, spolufinancovaný z fondov ESF v rámci  OP Vzdelávanie, je realizovaný na škole od novembra 2009 s názvom: “ Vzdelávaním smerujeme k modernej spoločnosti“ . Inovácia školského vzdelávacieho programu s cieľom uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania založenú na inovatívnych formách výučby viedla k realizácii práve prebiehajúceho projektu ESF: „Vzdelávaním smerujeme k modernej spoločnosti“ Uplatňovanie inovovaných metód a formy vzdelávania sa nezaobíde bez ďalšieho vzdelávania pedagógov. Bolo potrebné posilniť nielen ich odborné zručnosti, ale aj tzv. mäkké zručnosti ako komunikačné kompetencie a spoluprácu v malých tímoch. Aktivita „Vzdelávanie pedagógov“ prebehla počas šiestich mesiacov. Celkový počet hodín výučby bol rozdelený do štyroch blokov: 

     Blok 1 Názov:        Kvalita výučby
     Cieľ:                     Motivácia pedagógov k novým metódam  výučby
      
     Anotácia:            Riadenie kvality školy a riadenie kvality výučby sa stávajú rozhodujúcim 
      prvkami v systéme riadenia školy, či výučby,  predpokladom pre tvorbu  zmysluplných školských vzdelávacích programov.

     Blok 2 Názov :       Školský vzdelávací program (ŠkVP)
     Cieľ:                     Naučiť pedagogických zamestnancov tvoriť ŠkVP
     Anotácia:              Oboznámiť sa s metodikou tvorby ŠkVP so zreteľom na učebný predmet
      v kontexte stratégie školy, formulovať pedagogické ciele. 

     Blok 3 Názov:       Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese
     Cieľ:                    Zdokonaliť spôsobilosť pedagogických zamestnancov aplikovať IKT do   vyučovacieho procesu.
     Anotácia:
                  Využitie PC v praxi pedagóga, Windows, Word, Excel, PowerPoint,
      Internet, práca s 
     IKT

     Blok 4 Názov:        Využitie rôznych metód vo výučbe 
     Cieľ:                     Získať nové námety na skvalitnenie výučby
     Anotácia:         Vzdelávanie je zamerané na oboznámenie sa učiteľov s aktivizujúcimi metódami výučby, problémovým vzdelávaním a najnovšími didaktickými  a metodologickými poznatkami a metódami. 

            
     Projektové aktivity začaté 1. novembra 2009 budú ukončené 31. mája 2011. Zároveň so vzdelávanímpedagógov, sú realizované aj ďalšie nosné aktivity projektu - inovácia školského vzdelávacieho programu a inovácia metód a foriem vyučovania s vyšším využitím IKT. Realizátorov projektu na tejto škole  čaká, po zaslúženom oddychu počas prázdnin, množstvo hodín práce na plánovaných aktivitách. Každý zo spolupracovníkov bude musieť, v rámci svojej odbornosti, vyhľadať, pripraviť a spracovať množstvo študijného, učebného i technologického materiálu, ktorý v konečnom spracovaní bude tvoriť inovovaný školský vzdelávací program i jeho inovované metódy a formy vyučovania s dôrazom na vyššie využitie informačno- komunikačných technológií. I pre tieto aktivity ich čaká náročnejší budúci školský rok, než kedykoľvek predtým.