• Projekt v poslednej tretine

    •  

                Pedagógovia Súkromnej strednej odbornej školy Mladosť v Prešove, participujúci aktívne na projekte OP Vzdelávanie s názvom Vzdelávaním smerujeme k modernej spoločnosti, to majú v týchto dňoch nadmieru hektické. Míľovými krokmi sa totiž blížia maturitné skúšky i záver školského roka. Ale blíži sa i termín ukončenia poslednej z troch aktivít projektu -        

     2.1  Inovácia metód a foriem vyučovania s vyšším využitím IKT. V rámci tejto aktivity upravovali tematické časti, pripravovali prezentácie, testy a úlohy pre študentov 1. – 4. ročníka v nasledujúcich predmetoch: 
     všeobecné predmety:     Nemecký jazyk, Anglický jazyk, Slovenský jazyk a literatúra, Aplikovaná Informatika, Matematika, Občianska výchova, Chémia, Ekológia, Náboženská výchova,

     odborné predmety – odborný výcvik:       Marketing, Ekonomika, Technika obsluhy, Technika prevádzky, Potraviny a výživa.Tejto individuálnej činnosti odborných pracovníkov – pedagógov  školy predchádzala kolektívna práca expertov projektu – príprava Školského vzdelávacieho programu. K 30.4.2011 bola ukončená aktivita 1.1  Inovácia školského vzdelávacieho programu, obsahom ktorej bolo spracovanie učebných plánov pre študijné odbory: Kuchár – kuchárka, čašník – čašníčka, Manažment regionálneho cestovného ruchu a Hotelová akadémia. 


                    Novovytvorený Školský vzdelávací program dostali na preštudovanie štyria odborní pracovníci Metodicko – pedagogického centra v Prešove. Výstupom každého z posudzovateľov bol vypracovaný odborný posudok na jeden pridelený učebný plán. Aby sa všetky tieto úpravy učiva mohli v plnej miere využívať vo vyučovacom procese, k tomu je určený Systém riadenia vyučovania MOODLE, ktorý je momentálne spustený na web stránke školy v testovacej prevádzke. Pedagogickí pracovníci absolvovali niekoľkohodinovú inštruktáž pre prácu s týmto elektronickým systémom, umožňujúcim im vkladať doň prezentácie, videoklipy, obrázky, úlohy na riešenie i testy v rôznych úrovniach. LMS MOODLE umožňuje nespočetné množstvo variácií doň vkladaných materiálov, ktoré závisia od úrovne aj sprístupnenia používateľa.
                 Každý používateľ tohto systému – pedagóg i študent – má možnosť upraviť si zároveň vzhľad svojej stránky a tým mu dať vlastnú pečať. 
                Koniec  všetkých projektových aktivít sa nezadržateľne blíži – je ním dátum 31.august 2011. Len tí, čo sa na projektových činnostiach aktívne podieľali vedia, aké úsilie, vyhľadávanie a štúdium materiálov a koľko času to vyžaduje, aby ich výstupom boli nové učebné materiály, ktoré budú študentov motivovať k zodpovednejšiemu prístupu k vzdelávaniu.