• Nie tradičná škola, ale škola s tradíciou

    •                  Nie tradičná škola , ale škola s tradíciou je názov projektu ktorý realizuje v tomto období naša škola. Súkromná stredná odborná škola oslávi na budúci rok 50 rokov. A to už možno hovoriť o tradícii. Špecializujeme sa na prípravu študentov pre trh práce v oblasti gastronómie a služieb v cestovnom ruchu. Škola sa svojím odborným pôsobením významne etablovala nielen na regionálnej,ale i na medzinárodnej úrovni v oblasti gastronómie. Získala množstvo významných úspechov a ocenení i vďaka strategickému prístupu vedenia školy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov, čo je významným a dlhodobým nástrojom k zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti a tým i jej absolventov.
                      Prostredníctvom školenia pedagogických pracovníkov , inovácie školských vzdelávacích programov, aplikáciou moderných informačno- komunikačných technológií vo vzdelávacom procese, sa snažíme prispôsobiť pedagogické a technické zručnosti súčasným potrebám. To je i stručná charakteristika nového vzdelávacieho projektu, ktorý bude trvať do septembra 2013. Je vlastne pokračovaním projektu: ,,Vzdelávaním smerujeme k modernej spoločnosti“.
                     Na rozdiel od predchádzajúceho projektu je tento viac zameraný na odborné predmety i prax. V reálnom živote to znamená, že výsledkom projektu bude inovácia obsahov a metód vzdelávania a skvalitnenie výstupov pre trh práce. Techniku a technológiu využívajú študenti pri každodenných činnostiach a ak ich chce učiteľ zaujať, musí používať a zavádzať nové spôsoby vzdelávania. Jedným z nich je zavádzanie IKT do vyučovania. V rámci projektu sú vytvárané didaktické pomôcky, prezentácie i odborné texty, ktoré budú umiestnené na e-learingovom portáli. Portál vytvorí predpoklady pre samovzdelávanie študentov v prípade neprítomnosti v škole, zároveň poskytne budúce možnosti individuálneho, externého a dištančného štúdia v škole.
                      Pracovný trh a pohyb ľudí vyžaduje potrebu zmien v stravovacom systéme. Reakciou na túto zmenu je nevyhnutnosť, nutnosť vytvorenia nového predmetu ,, Zahraničná kuchyňa“ s prvkami bilinguálneho vyučovania odborných predmetov a preškolenia pedagogických zamestnancov špecializovanými zahraničnými lektormi. Plánujeme vytvoriť nové špecializované laboratóriá- gastronomické , someliérske , ktoré budú vychádzať z progresívneho a rýchleho pokroku v gastronomických a hotelových technológiách u nás a v zahraničí.
                      Rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov je možné zabezpečiť len erudovanými pedagógmi ktorým chceme umožniť rozšírenie zručností v nových moderných trendoch výučby hlavne zmenou prístupu k študentom a zmenou foriem a metód vyučovania. Všetci zainteresovaní pedagógovia našej školy sa do projektu zapojili s veľkou chuťou pracovať nielen na sebe ale aj pre dobro a atraktívnosť našej školy. Budeme si držať palce aby nám priniesol očakávané ovocie. 
      
     Mgr. Zita Knapíková