• Imatrikulácia
    • Imatrikulácia

    • 25.11.2013 16:03
    • Prváci sa dočkali! Aj keď tohtoročná imatrikulácia prvákov sa konala až začiatkom novembra, zanechala veľa pozitívnych dojmov  hádam v každom, kto sa jej zúčastnil, či  ako účinkujúci, alebo aspoň ako divák.  
    • viac
    • Prevencia šikanovania a kyberšikana
    • Prevencia šikanovania a kyberšikana

    • 04.11.2013 18:30
    • Pod záštitou školskej žiackej rady sa v dňoch 9.10.2013 a 10.10.2013 konala beseda zameraná na prevenciu šikany a kyberšikany ( druh šikany, ktorá využíva elektronické prostriedky, ako sú mobilné telefóny, e-mail, internet, blogy a pod.). Beseda bola vedená odborníkom z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove,  kde boli žiaci  zaujímavým spôsobom oboznámení s danou problematikou a formou diskusie  sa mohli dozvedieť aj to, kde sa končia  hranice nevinnej zábavy a kedy už ide o problém, ktorý treba riešiť.
    • viac
    • Ciele a funkcie žiackej rady

    • 15.10.2013 22:14
    • Cieľom a poslaním žiackej rady je reprezentovať žiakov SSOŠ Pod Kalváriou 36 a zastupovať ich záujmy vo vzťahu  k riaditeľovi a vedeniu školy, vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam  školy v oblasti výchovy a vzdelávania, predkladať vedeniu školy svoje názory i názory žiakov a študentského života v škole, dávať podnety  na zlepšenie chodu školy a školského prostredia.
    • viac