• SLOVAK BARISTA CUP junior - II. kolo v Bardejove

     • Opäť sme boli medzi najlepšími. Blahoželáme ...

      Šimon Petrík - celkové druhé miesto

      Šimon Slimák - najlepšia technika

      Inna Kryvyč - špeciálna cena komisárov

     • Deň materinského jazyka - 21. február

     • Tento deň sme si pripomenuli na hodinách slovenského jazyka a literatúry  krátkou besedou  o vzniku, o histórii, ale i súčasnosti  nášho  jazyka.

      Zábavným kvízom „Ako ovládaš svoj jazyk“ si žiaci mohli overiť  vedomosti z gramatiky, vetnej stavby, ale i hláskoslovia.

      Netradičná hodina sa všetkým páčila. Každý prejavil patričnú hrdosť na svoj materinský jazyk.

     • Šikana a kyberšikana - prednáška

     • Dňa 15.2.2018 sa uskutočnila na našej škole prednáška na tému „Predchádzanie a prevencia šikanovania a kyberšikanovania“. Prednáška bola určená žiakom prvých ročníkov.

      Bolo im vysvetlené, čo znamená šikana a kyberšikana a ako sa s prípadnou šikanou majú vysporiadať. Mgr. Anton Artim zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva im vysvetlil aj trestnoprávnu zodpovednosť páchateľov. Ak už má žiak viac ako 14 rokov,  je trestnoprávne zodpovedný a môže byť za svoje činy riešený v medziach zákona.

      Jeho prednáška bola veľmi podnetná a plná konkrétnych príkladov z praxe.

     • Hodnoty života

     • Dňa 16.2.2018  sa uskutočnila pre žiakov 1.B a 1.C triedy prednáška o hodnotách života. Prednášajúci  Mgr. páter Masseo Golha na základe osobných skúseností rozprával o náročnom živote  v Južnom Sudáne.

      Poukázal na základné hodnoty života.

      Prístupové cesty zla – pornografia, závislosti . . .

     • Valentínska imatrikulácia

     • Dňa 14.2.2018 sa na našej škole konala imatrikulácia prvákov. Bola spojená s oslavou "Dňa zaľúbených". Prváci najprv zložili imatrikulačný sľub a potom sa aktívne zapojili do pripravených súťaží. Až po ich absolvovaní sa stali plnohodnotnými žiakmi našej školy. V súťažiach vyhrala I.B trieda. Dúfame, že sa prvákom imatrikulácia páčila. 

     • Obezita mládeže - beseda

     • V rámci programu prevencie obezity sa dňa 14.februára 2018 v našej škole uskutočnila beseda na tému Obezita mládeže, ktorú viedla Mgr. Martina Libová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove.

      Zúčastnili sa na nej žiaci III..IV. a V ročníka. Jej cieľom bola edukácia študentov smerom k zdravému životnému štýlu, zmene postoja k zdraviu. Žiaci by si mali uvedomiť zodpovednosť za svoje zdravie a poznať negatívny dopad zlej životosprávy.

    • Rada mládeže Slovenska - zapojte sa aj vy
     • Rada mládeže Slovenska - zapojte sa aj vy

     • Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia prostredníctvom neho dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitostí. 

      Štruktúrovaný dialóg

      • je spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní,
      • podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali. Výstupy z týchto diskusií by následne mali byť zohľadnené pri tvorbe politiky – aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
      • je prostriedkom politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudía slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

      Európsku úniu zaujíma tvoj názor. Povedz, čo si myslíš o vývoji súčasnej spoločnosti a ďalších témach a vyplň tento dotazník - http://strukturovanydialog.sk/dotaznik/

     • Šikana a kyberšikana

     • Každý rok sa na našej škole za prítomnosti odborníkov vedú prednášky na tému šikany a kyberšikany. Prednášky sú určené triedam prvých ročníkov. Dňa 15.2.2018 o 8.30 hod. nám o tejto stále aktuálnejšej téme príde viac povedať Mgr. Anton Artim zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, regionálnej kancelárie v Košiciach.