• Anketa o dištančnom vzdelávaní

    • 30. 5. 2021
    • Vážení rodičia,

     dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za materiálnu a morálnu podporu a aktívnu spoluprácu so školou počas dištančného vzdelávania.

     Milí žiaci,

     ešte raz ďakujeme, že ste sa s nami podelili o vaše dojmy a skúsenosti z dištančného vzdelávania v ankete na EduPage. Určite ste už zaznamenali, že výsledky ankety sú zverejnené a sami uznáte, že sú zaujímavé a optimistické. Vyplynulo z nich, že väčšina žiakov má dobré technické zázemie alebo ho plánuje zlepšiť, že štúdium prostredníctvom portálu Edupage a MS Teams je prehľadné a efektívne a že je vo vašich možnostiach nájsť si pokojný priestor na prácu dištančnou formou. Tiež sme sa dozvedeli, že v rozmanitosti úloh si každý našiel tie, ktoré mu vyhovovali, že boli pre väčšinu z vás jasné a zrozumiteľné, nebolo ich priveľa a mali ste na ne dosť času. Radi berieme na vedomie, že nielen známka, ale aj pochvala sú pre vás dôležité a že vás napĺňa aj pocit z dobre vykonanej práce. Záver ankety je „spytovanie svedomia“ - tešíme sa, že v prípadnom ďalšom dištančnom vzdelávaní by ste pracovali minimálne tak isto, ale väčšina viac. Počas dištančného vzdelávania sme sa všetci naučili veľa nového aj v oblasti e-learningu. Výsledky ankety majú pre nás veľkú výpovednú hodnotu a aj vďaka nim nás ďalšie prípadné dištančné vzdelávanie neprekvapí.

    • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

    • 14. 5. 2021
    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      

      

    • Organizácia teoretického vyučovania a odborného výcviku od 17.5.2021

    • 14. 5. 2021
    •  

           Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

     Pri vstupe do strednej školy cez hlavný vchod bude ranný filter (meranie teploty, kontrola vyhlásenia o bezinfekčnosti):

     • Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude žiak pustený do školy alebo školského internátu.
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletý žiak (18 rokov a viac) zasiela len cez EduPage.
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti za neplnoletého žiaka zasiela zákonný zástupca cez rodičovské konto alebo ho žiak predkladá v papierovej forme pri vstupe do školy. (príloha)

     Zákonný zástupca

     a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobných ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

     b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/ respirátor (náhradné, musí mať pri

     sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Žiaci, zákonní zástupcovia žiaka ako aj zamestnanci školy sa pri prekrytí horných dýchacích ciest riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

     d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní 3 a viac dní po sebe

     nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 4).

     Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu

     akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti

     a dorast.

     e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne

     o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.

     V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

     a) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo

     všeobecným lekárom)

     b) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

     predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

     a) Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko epidemiologickými nariadeniami. V prípade, ak sa na žiaka nevzťahuje výnimka na prekrytie horných dýchacích ciest v zmysle aktuálne rozhodnutia ÚVZ SR, žiak nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích miest alebo jej stanovený ekvivalent v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR (tak ako to ustanovuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR) všade vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy, vrátane svojej triedy, ak nie je určené inak nariadením ÚVZ SR.

     b) Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, žiak si bezodkladne

     nasadí vhodnú osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest alebo jej

     stanovený ekvivalent a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať

     zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

     c)Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy

     a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (Príloha č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v tomto manuály nižšie.

     d) Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa bude

     využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie

     je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      

     Vyhlasenie_ZZ_a_ziak(1).docx

    • 10. máj - Svetový deň "Pohybom ku zdraviu"

    • 10. 5. 2021
    • V roku 2002 na základe Svetovej správy o zdraví WHO upozornila na to, že fyzická pasivita je jednou zo základných príčin mnohých civilizačných ochorení, končiacich smrťou. Podľa štúdie v odbornej britskej revue Lancet nedostatok cvičenia a telesného pohybu spôsobuje svetovo rovnaký počet predčasných úmrtí ako fajčenie. Je predpoklad, že 15 – 20% kardiovaskulárnych, onkologických, respiračných chorôb, chorôb pohybového aparátu či cukrovky sú následkami nedostatku pohybu. Preto Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za svetový deň - Pohybom ku zdraviu. Má nám pripomenúť, že pohyb nám spríjemňuje, skvalitňuje a predlžuje život.

     Odborníci vravia, že len 30 minút fyzickej aktivity strednej intenzity počas 5 dní v týždni významne redukuje riziko najviac sa vyskytujúcich chronických ochorení. Celosvetovo sa odhaduje, že viac ako 60% dospelých nemá žiadny zdraviu prospešný pohyb.

     Gratulujeme tým, ktorí sa hýbu veľa a radi. A ak to tak nie je, dobrá správa je, že v žiadnom veku nie je neskoro začať s pohybom.