• Predĺženie platnosti preukazu ISIC - doprava + zľavy

    • 1. 6. 2021
    • Nemáte ešte preukaz ISIC alebo si chcete predĺžiť jeho platnosť? Len s komplet predlženým preukazom sa vyhnete problémom u poskytovateľov zliav, aj u niektorých dopravcov, ktorí overujú platnosť vizuálne aj čipovo.

      

    • Anketa o dištančnom vzdelávaní

    • 30. 5. 2021
    • Vážení rodičia,

     dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za materiálnu a morálnu podporu a aktívnu spoluprácu so školou počas dištančného vzdelávania.

     Milí žiaci,

     ešte raz ďakujeme, že ste sa s nami podelili o vaše dojmy a skúsenosti z dištančného vzdelávania v ankete na EduPage. Určite ste už zaznamenali, že výsledky ankety sú zverejnené a sami uznáte, že sú zaujímavé a optimistické. Vyplynulo z nich, že väčšina žiakov má dobré technické zázemie alebo ho plánuje zlepšiť, že štúdium prostredníctvom portálu Edupage a MS Teams je prehľadné a efektívne a že je vo vašich možnostiach nájsť si pokojný priestor na prácu dištančnou formou. Tiež sme sa dozvedeli, že v rozmanitosti úloh si každý našiel tie, ktoré mu vyhovovali, že boli pre väčšinu z vás jasné a zrozumiteľné, nebolo ich priveľa a mali ste na ne dosť času. Radi berieme na vedomie, že nielen známka, ale aj pochvala sú pre vás dôležité a že vás napĺňa aj pocit z dobre vykonanej práce. Záver ankety je „spytovanie svedomia“ - tešíme sa, že v prípadnom ďalšom dištančnom vzdelávaní by ste pracovali minimálne tak isto, ale väčšina viac. Počas dištančného vzdelávania sme sa všetci naučili veľa nového aj v oblasti e-learningu. Výsledky ankety majú pre nás veľkú výpovednú hodnotu a aj vďaka nim nás ďalšie prípadné dištančné vzdelávanie neprekvapí.

    • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

    • 14. 5. 2021
    • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

     Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      

      

    • Organizácia teoretického vyučovania a odborného výcviku od 17.5.2021

    • 14. 5. 2021
    •  

           Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov strednej školy.

     Pri vstupe do strednej školy cez hlavný vchod bude ranný filter (meranie teploty, kontrola vyhlásenia o bezinfekčnosti):

     • Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti nebude žiak pustený do školy alebo školského internátu.
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti plnoletý žiak (18 rokov a viac) zasiela len cez EduPage.
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti za neplnoletého žiaka zasiela zákonný zástupca cez rodičovské konto alebo ho žiak predkladá v papierovej forme pri vstupe do školy. (príloha)

     Zákonný zástupca

     a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobných ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

     b) Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška/ respirátor (náhradné, musí mať pri

     sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Žiaci, zákonní zástupcovia žiaka ako aj zamestnanci školy sa pri prekrytí horných dýchacích ciest riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

     d) Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní 3 a viac dní po sebe

     nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č. 4).

     Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu

     akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti

     a dorast.

     e) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne

     o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok nemôže dieťa navštevovať školu.

     V prípade neprítomnosti žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

     a) podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo

     všeobecným lekárom)

     b) ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

     predloží pri návrate žiaka do školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je žiak v starostlivosti), a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

     Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

     a) Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko epidemiologickými nariadeniami. V prípade, ak sa na žiaka nevzťahuje výnimka na prekrytie horných dýchacích ciest v zmysle aktuálne rozhodnutia ÚVZ SR, žiak nosí osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích miest alebo jej stanovený ekvivalent v súlade s aktuálne platnými opatreniami ÚVZ SR (tak ako to ustanovuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR) všade vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy, vrátane svojej triedy, ak nie je určené inak nariadením ÚVZ SR.

     b) Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, žiak si bezodkladne

     nasadí vhodnú osobnú ochrannú pomôcku na prekrytie horných dýchacích ciest alebo jej

     stanovený ekvivalent a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať

     zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

     c)Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy

     a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (Príloha č. 1a). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v tomto manuály nižšie.

     d) Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín sa bude

     využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie

     je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

      

     Vyhlasenie_ZZ_a_ziak(1).docx

    • 10. máj - Svetový deň "Pohybom ku zdraviu"

    • 10. 5. 2021
    • V roku 2002 na základe Svetovej správy o zdraví WHO upozornila na to, že fyzická pasivita je jednou zo základných príčin mnohých civilizačných ochorení, končiacich smrťou. Podľa štúdie v odbornej britskej revue Lancet nedostatok cvičenia a telesného pohybu spôsobuje svetovo rovnaký počet predčasných úmrtí ako fajčenie. Je predpoklad, že 15 – 20% kardiovaskulárnych, onkologických, respiračných chorôb, chorôb pohybového aparátu či cukrovky sú následkami nedostatku pohybu. Preto Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za svetový deň - Pohybom ku zdraviu. Má nám pripomenúť, že pohyb nám spríjemňuje, skvalitňuje a predlžuje život.

     Odborníci vravia, že len 30 minút fyzickej aktivity strednej intenzity počas 5 dní v týždni významne redukuje riziko najviac sa vyskytujúcich chronických ochorení. Celosvetovo sa odhaduje, že viac ako 60% dospelých nemá žiadny zdraviu prospešný pohyb.

     Gratulujeme tým, ktorí sa hýbu veľa a radi. A ak to tak nie je, dobrá správa je, že v žiadnom veku nie je neskoro začať s pohybom.

    • Dnes je Deň Zeme, je to príležitosť na zmenu vášho života

    • 22. 4. 2021
    • Týmto VYZÝVAME všetkých, ktorým záleží na ekológii, aby počas prechádzok v prírode  dnes vyzbierali odpad a nechali ho na určených stanovištiach.

     Kto ešte nezačal triediť doma odpad, tak dnes vás vyzývame, začnite to robiť, naučte to svojich blízkych.

     Rozmýšľajte nad tým, koľko odpadkov produkuje vaša domácnosť a začnite si nosiť na nákup plátenne tašky a na ovocie a zeleninu svoju sieťku.

     Recyklujte: nevyhadzujte veci, ak ešte vedia poslúžiť. Nekupujte si veci, ktoré skutočne nepotrebujete. Kúpte si 1 poriadny kus, 100 nekvalitných, ktoré skončia na skládkach, nepotrebujete.

     Darujte to, čo môže iným ešte poslúžiť.

     Auto používajte len keď je to nevyhnutné, ak viete ísť pešo choďte. Vyberte bicykle, začnite ich používať.

     Šetrite vodu a energie.

    • NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - 6421 L spoločné stravovanie

    • 8. 4. 2021
    • V školskom roku 2021/2022 otvárame 2-ročné denné nadstavbové štúdium 6421 L SPOLOČNÉ STRAVOVANIE. Štúdium je vhodné pre absolventov trojročných učebných odborov - kuchár, čašník, hostinský, cukrár. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

     Prihlášku je možné podať do 30.5.2021.

     Bližšie informácie na tel. čísle: 0915 766 327

    • Jahodové variácie

    • 6. 4. 2021
    • Aj v domácich podmienkach, počas dištančného vzdelávania, je možné pripraviť zaujímavý miešaný nápoj. Vyzerá krásne a určite aj výborne chutí...

     Celé video s postupom prípravy si môžete pozrieť na našom FB: Mladosť Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie

    • Veľká noc - najvýznamnejší kresťanský sviatok

    • 2. 4. 2021
    • Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia s významným židovským sviatkom Pesach /prechod/, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe.

     Symboly Velkej noci :

     Kríž - symbol najväčšej lásky.

     Paškal - svieca - symbolizuje prítomnosť Najvyššej Autority.

     Baránok - najstarší symbol Veľkej noci, symbol čistoty a dobroty.

     Vajíčko - symbol znovuzrodenia a nového života.

     VEĽKÁ NOC 

     otvára nový horizont života – nádej na život, lásku a spoločenstvo.

    • Chutné jedlá od našich maturantov

    • 30. 3. 2021
    • Aj keď naši maturanti neabsolvujú riadnu maturitnú skúšku, pripravovali sa na ňu zodpovedne. Prinášame vám niekoľko ukážok z ich šikovnosti . Nechajte sa inšpirovať...

    • Náš úspešný absolvent až v New Yorku

    • 22. 2. 2021
    • Absolventov našej školy zavial život na rôzne miesta. Jedného z nich až do New Yorku. Stal sa z neho úspešný právnik, ktorý rád varí. A ako si spomína na našu školu? Pozrite si video...

   • 2 %
    • 2 %

    • 3. 2. 2021
    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     opäť prišiel čas roka, kedy sa máte možnosť rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte PERCENTÁ DANE z Vašich príjmov za uplynulý rok.

     O Vašu priazeň sa uchádza naša nezisková organizácia Mladosť. Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť vzdelávanie a výchovu na SSOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť poukázaním 2%, resp. 3% zaplatenej dane fyzických a právnických osôb. Darovaním 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote Vašich detí a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne, t. j. pre kvalitatívny rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu.

     Ďakujeme

     Tlačivá a postup poukázania 2% (3%) nájdete v prílohách: 

     Postup_krokov_na_poukazanie_2__za_rok_2020.docx

     Vyhlasenie(1).pdf

     potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti(1).pdf

     DPFOAv20.pdf

     DPFOBv20.pdf

    • V školskom roku 2021/2022 otvárame odbory:

    • 1. 2. 2021
    • 5 – ročný študijný odbor 6323 K  hotelová akadémia (aj duálne vzdelávanie)

     4 – ročný študijný odbor 6445 K kuchár   (aj duálne vzdelávanie)

     3 – ročný učebný odbor 6489 H  hostinský (kuchár, čašník)  (aj duálne vzdelávanie)    

     3 – ročný učebný odbor 6444 H čašník, servírka (aj duálne vzdelávanie)

     2 - ročný odbor 6468 F pomocník v kuchyni

     Vaše otázky Vám radi zodpovieme aj telefonicky na čísle 0915 766 327.

    • Kam po základnej škole?

    • 1. 12. 2020
    • Nevieš kam po základnej škole? Príď k nám a staň sa vynikajúcim kuchárom, čašníkom či baristom. Preži u nás úžasnú MLADOSŤ... 

    • 10. ročník súťaže Skills Slovakia - Gastro Junior METRO CUP

    • 7. 12. 2020
    • Aj tohto roku sa konala súťaž Skills Slovakia - Gastro Junior, aj keď len dištančnou formou. 10. ročníka (semifinálového kola) sa zúčastnili aj naši žiaci - Dávid Bouška a Jakub Lux (pod vedením p. majstra Damiána Kolesára). Cieľom súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvoj tvorivých kompetencií žiakov, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností. Súťažnou úlohou bola príprava moderného teplého pokrmu s prílohami v duchu kulinárskych tradícií regiónu. Súčasťou  kritérií bolo hodnotenie procesu technológie spracovania povinnej suroviny a kvalita tepelnej úpravy. 

     A náš šikovný maturant Dávid Bouška postúpil do finále. Blahoželáme a budeme mu držať prsty. 

     Pripravované jedlá uričte chutili tak výborne ako krásne vyzerajú na fotografiách.