• Olympiáda ľudských práv – výsledky

     • 8. 12. 2015 sa na pôde našej školy uskutočnilo celoškolské kolo vedomostnej súťaže „Olympiáda“ o ľudských právach.  Súťaž bola organizovaná ako príspevok našej školy k celosvetovému dňu ľudských práv, ktoré si každoročne pripomíname 10. decembra. Zúčastnili sa ho predovšetkým žiaci prvého a druhého ročníka, no svojich zástupcov mali aj študenti z vyšších ročníkov, ba dokonca niektoré triedy postavili nie jedno, ale hneď dve súťažiace družstvá. Je príjemným prekvapením, že na prvých dvoch miestach sa umiestnili študenti z prvého ročníka.
      Výsledky:

      1. miesto :          Michaela Okošová, Kristína Fedorová       1. A  
      2. miesto :          Miroslava Fedorová, Denis Židzik             1. B
      3. miesto :          Petra Hudáková,Kamila Bujňáková           2. A

       

      Výhercom za obdivuhodné znalosti srdečne blahoželáme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť a záujem o túto problematiku.

      PhDr. Marián GOGA
      PhDr. Jaroslav KONÍČEK

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.

     • Olympiáda v cudzích jazykoch - výsledky

     • Školské kolá olympiády v nemeckom a anglickom jazyku máme v tomto školskom roku úspešne za sebou. Počúvanie, čítanie s porozumením, lexika a gramatika tvorili písomnú časť olympiády. V ústnej časti sa žiaci vyjadrovali k vizuálnemu podnetu a simulovanej situácii.

      Olympiády v nemeckom jazyku sa zúčastnilo 12 žiakov. Víťazom kategórie 2B sa stal Jakub Vojtek zo lV.D triedy, druhou najúspešnejšou bola Miriama Chovancová z V.B. V kategórii 2C zvíťazil Viktor Illiaš zo lV.C triedy. Svoje vedomosti a schopnosti komunikovať v nemčine si otestovali aj Mária Chovancová, Dominik Hudák, Martina Petrušová, Simona Ceperková, Erika Nakatová, Alžbeta Vitkovičová, Stanislava Vargová, Mária Ivanová a Pavol Novysedlák.

      Na olympiáde v anglickom jazyku súťažilo 10 žiakov. V kategórii 2A zvíťazil Martin Vangor z II.B triedy, v kategórii 2B bol najúspešnejší Daniel Verešpej z III.B triedy. Viktor Illiaš zo IV.C triedy získal
      prvenstvo v kategórii 2C. Svoje komunikačné zručnosti úspešne obhájili aj
      ostatní súťažiaci: Matej Kuzmiak, Mária Balíková, Erik Kaža, Šimon Petrík, Daniela
      Durbáková, Alexandra Smiková a Jakub Beliš.

      Ceny do súťaže venovalo rodičovské združenie.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a reprezentáciu.

      Fotografie nájdete vo fotoalbume.

    • Prednáška pre budúcich maturantov
     • Prednáška pre budúcich maturantov

     • Žiakom končiacich ročníkov bola určená prednáška pracovníčok Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, ktorá sa 20. 11. 2015 konala na pôde našej školy. Budúci maturanti získali základné informácie o tom, ako sa zorientovať na trhu práce a ako postupovať pri hľadaní práce už v priebehu štúdia alebo po jeho úspešnom ukončení. Študenti boli oboznámení s tým, na akých stránkach nájdu ponuky voľných pracovných miest, ako môžu získať svojho internetového sprievodcu trhom práce, ale aj informácie o tom, ako správne napísať životopis, žiadosť o zamestnanie, či motivačný list. Veríme, že tieto informácie pomôžu našim maturantom pri rozhodovaní o ich budúcom smerovaní.

       

          

     • Olympiáda v cudzom jazyku

     • Vyučujúci cudzích jazykov oznamujú žiakom, že školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutoční dňa 2.12.2015 o 12.45 hod. v učebni č. 204. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutoční 7.12.2015 o 9.30 hod. v učebni č. 103. 

     • Vyhrajte MacBook

      Nadácia Partners odštartovala už štvrtý ročník súťaže FINANČNÁ OLYMPIÁDA, do ktorej sa môžu zapojiť všetci študenti stredných škôl a gymnázií. Okrem zaujímavých cien, ktoré môžete vyhrať, sa dozviete ako rozumiete svetu osobných financií, bankovníctva, poisťovníctva, investovania, dôchodkov a ekonomiky.

      Viac informácií o pravidlách súťaže, registrovať sa do súťaže a  súťažiť môžete na stránke: http://www.financnaolympiada.sk

    • Prednáška na RPIC Prešov
     • Prednáška na RPIC Prešov

     • Dňa 24.11.2015 sa manažéri 4.C triedy na predmete Odborná prax zúčastnili prednášky na tému "Ako začať podnikať", ktorú viedol Ing. Rastislav Tkáč, riaditeľ RPIC Prešov (Regionálne a poradenské centrum). Celá prednáška sa konala vo veľmi priateľskom duchu a manažéri získali mnoho poznatkov do budúceho života.

     • Osobné svedectvá závislých - beseda

     • P.Mgr. Roman Gažur – koordinátor „Útulku sv. Františka“ v Levoči priblížil žiakom činnosť abstinujúcich alkoholikov. Klienti – bývalí alkoholici, narkomani, bezdomovci podali osobné svedectvá závislých ľudí.           

      Liečba závislých: Pracovná a duchovná terapia. Stretnutia s odborníkmi – psychoterapeuti                

      Odkaz závislých: Úcta k životu, úcta k rodičom, správne využívať čas/práca, štúdium, šport, záľuby.

        

    • Deň bez cigarety
     • Deň bez cigarety

     • Dňa 26.11.2015 sa v SSOŠ Pod Kalváriou 36 uskutočnil Deň bez cigarety. Žiaci mali možnosť vymeniť cigaretu za keks Mila. Akcia, ktorej sa zúčastnilo 150 žiakov našej školy sa stretla s veľmi kladným ohlasom. Podobné akcie sa budú opakovať aj v mesiaci december a február.

    • Šikanovanie
     • Šikanovanie

     • Šikanovaním označujeme úmyselné ubližovanie druhému fyzicky alebo psychicky. Je to napríklad strkanie, vyhrážanie sa fyzickým útokom, krádež peňazí a vecí, schovávanie vecí, ale aj ohováranie, nadávky, či vylúčenie zo spoločnosti. Aj tohto roku sa budú v našej škole konať prednášky zamerané na problém šikany, ale aj prednášky na tému adaptácie prvákov na nové prostredie a spolužiakov, práve za účelom predísť problémom, ktoré by mohli v kolektíve nastať, a tak nepriamo zapríčiniť vznik šikany. Cyklus prednášok  pre žiakov všetkých prvých ročníkov bude vedený odborníkom z Centra pedagogicko-psychologickej prevencie v Prešove a začne 2. 12. 2015.

    • Imatrikulácia
     • Imatrikulácia

     • Sú oficiálne žiakmi našej školy!

      V trochu netradičnom duchu sa tohto roku konala IMATRIKULÁCIA žiakov prvých tried. 28.10.2015 zložili svoj sľub nielen prváci, ale aj zástupcovia tried, ktorí boli zvolení do žiackej školskej rady. Na uvítacom ceremoniáli ich čakalo občerstvenie a voľná diskusia.

      Noví zástupcovia tried do ŽŠR sú:

      1.A – Simona Jankú
      1.B – Miroslava Fedorová
      1.C – Matúš Cetl
       

      Naše veľké poďakovanie patrí doterajšej predsedníčke ŽŠR Veronike Jankovičovej, žiačke 5.A triedy, ktorej táto funkcia tohto roku končí. Nový predseda našej rady bude zvolený na najbližšom zasadaní.

       

      Fotky nájdete vo Fotoalbume.

       

       

     • Beseda s Bc. Dominikou Gurbaľovou

     • Vzťahy mladých, láska, sexualita  . . .

      Osobné svedectvo – Bc. Dominika Gurbaľová – TI Košice –  Náuka pre rodinu

      Dňa 6.11. 2015 sa v rámci  výchovného predmetu žiakom 1. ročníkov prihovorila Bc. Dominika Gurbaľová -  poukázala na správne vzťahy, lásku, sexuálny život . . . Láska – „ Chcem dobro pre teba“ „ Dať druhému dobro“.

           

     • Beseda s ThLic Ing. Viliamom Karľom

     • „Byť sám sebou!“            

      „Som milovaný“

      Dňa 1.10. 2015 ThLic Ing. Viliam Karľa, predstavený z Exercičného domu – Prešov, žiakom 1. roč. poukázal na Božiu Lásku. Každý z nás je milovaný „Najvyššou Láskou“. . Zároveň odpovedal na otázky mladých. . .

     • Beseda s Mgr. Filipom Čiernym

     • Osobné rozhodnutie – pre život v rodine,  v spoločenstve

      Dňa 15.10.2015 sa v rámci výchovného predmetu prihovoril žiakom 1.ročníka Mgr.p.Filip Čierny, františkán. Povzbudil ich k odvahe, k osobnému rozhodnutiu pre život v rodine...

      Odpovedal na otázky mladých ...

     • Deň ľudských práv

     • Pripravujeme...

      10. december je Medzinárodný deň ľudských práv. V tento deň bola Valným zhromaždením OSN vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. Uznanie prirodzenej dôstojnosti,  rovných a neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete. Majúc túto deklaráciu stále na zreteli, musíme sa snažiť výukou a výchovou zvyšovať úctu k týmto právam a slobodám.

      Na našej škole sa pravidelne pri tejto príležitosti organizujú rôzne podujatia. Ani tento rok to nebude ináč. Pamätný deň si študenti a učitelia dôstojne pripomenú  na triednických hodinách a na hodinách spoločenskovedných predmetov. V týždni od 7. 12. do 11. 12. 2015 sa uskutoční obľúbená  vedomostná súťaž „Olympiáda o ľudských právach“, ktorú organizujú učitelia občianskej náuky. Súťažia trojčlenné družstvá  z jednotlivých tried  všetkých ročníkov a jej víťazi sú odmenení hodnotnými cenami.

          

      Chceme  touto cestou  vyzvať študentov našej školy, aby sa do tejto súťaže prihlásili a tak dôstojne reprezentovali seba, ale aj svoju triedu na tejto zaujímavej a atraktívnej súťaži. /Prihlásiť sa môžu aj viaceré družstva z jednej triedy.Odbornú pomoc a bližšie informácie o samotnom priebehu súťaže poskytnú učitelia občianskej náuky.

      K samotnému Dňu ľudských práv chystáme aj podporné akcie. Pripravujeme tématicky zameranú exkurziu do Pamätníka SNP v Banskej Bystrici,  na Duklu a do Osvienčimu.

      Prešov, október 2015

      PhDr. Marián Goga
      PhDr. Jaroslav Koníček

     • Odovzdávanie tabletov

     • V rámci realizácie projektu „Moderná škola – úspešní absolventi“, ktorý sa realizuje na našej škole boli študentom prvých ročníkov odovzdané tablety. Tie sú im poskytnuté počas celej doby štúdia a po úspešnom absolvovaní školy ich získajú zdarma do osobného vlastníctva. Veríme, že tablety prispejú k podpore elektronizácie vyučovania a  pomôžu žiakom aktívne sa zapojiť do vyučovania.

      Viac fotiek nájdete vo Fotoalbume. 

     • Blahoželáme. Klára si upiekla prvé miesto.

     • Klára Vantová.

      Študentka Klára Vantová zo Strednej odbornej školy Mladosť v Prešove zareagovala na výzvu istého rádia a zapojila so do súťaže o najchutnejší jablkový koláč. Skúsila to v kategórii juniorov, keďže má len 16 rokov a vyhrala.

      PREŠOV. Klára o sebe hovorí, že nie je súťaživý typ, ale v tom, aby sa do súťaže prihlásila, ju podporila majsterka odborného výcviku Katarína Frištyková.

      Tajomstvo mladej študentky je recept vhodný aj pre diabetikov a ten je „našepkala“ ďalšia majsterka zo školy Elena Krasnayová.

      Stála už len pred výzvou upiecť ho dobre a nič nepokaziť. To sa mohlo ľahko stať. Jablká, ktoré mala v recepte použiť, boli priveľmi šťavnaté a tie by mohli konzistenciu koláča pokaziť, preto ešte krátko pred pečením zháňali v obchode iné.

      Výhre nemohla uveriť

      „Keď vyhlásili výsledky, ani som nemohla uveriť, že som vyhrala. Pečiem síce veľmi rada, veľa som sa naučila od svojej babky – cukrárky, ale toto bola veľká zodpovednosť,“ povedala o svojich pocitoch po súťaži Klára.

      Ako prezradila majsterka odborného výcviku Katarína Frištyková, porota na jej koláči ocenila, ako dobre zladila jednotlivé chute v zákusku.

      Na študentku je patrične pyšný aj riaditeľ školy František Novotný. Za úspešnú prezentáciu školy ju odmenil tabletom, vraj aby mala motiváciu pokračovať.


      Čítajte viac: http://presov.korzar.sme.sk/c/8027885/klara-si-upiekla-prve-miesto.html#ixzz3oAYhQwIB

       

     • Pozvánka na akciu „Jablkový koláč Rádio Regina“

     • Milí žiaci, rodičia,  priatelia a široká verejnosť,

        

      srdečne Vás pozývame na mimoriadnu súťaž Koláč Rádio Regina 2015, ktorá sa uskutoční zajtra – 05.09.2015 v Košiciach, na Moyzesovej 7 vo veľkom rozhlasovom štúdiu.

       

      Hlavnou aktérkou tejto výnimočnej súťaže bude žiačka našej školy – Klára Vantová (kategória Junior) pod vedením pani majsterky Mgr. Kataríny Frištykovej.  Pripravený je pre Vás chutný koláč s hlavnou ingredienciou – jablkami.

       

      Prosíme, príďte ju povzbudiť a dopomôcť  k nášmu/Vášmu víťazstvu.

       

      Tím Súkromnej strednej odbornej školy Mladosť

     • DôLEŽITÁ INFORMÁCIA K INTEGRÁCII

     • Keďže nám na ubytovaní nebudú poskytnuté prikrývky, zoberte si so sebou deku alebo spacák. Dajte si prosím túto informáciu vedieť medzi sebou.
      Prečítanie tejto informácie potvrďte "Likom" alebo správou na FB.

     • Najnovšie informácie k Integrácii

     • NAJNOVŠIE INFORMÁCIE
      - na integráciu idú iba tí, od ktorých už máme Informovaný súhlas
      - na 2.9.2015 si objednajte obed
      - ráno prísť do školy na otvorenie školského roka
      - tí, ktorí majú prax, podľa pokynov majstrov
      - zo školy sa odchádza o 12.30 hod. pešo na Železničnú stanicu
      - ak by niekto prišiel až na stanicu (o 13.00 hod.), informujte o tom učiteľa, ku ktorému ste pridelený (uvádzame nižšie)
      - zbaliť si len nevyhnutné veci, pretože batožinu budeme mať pri sebe na koncerte
      - SÚ ZAKÁZANE SKLENENÉ FĽAŠE
      - na cestovanie nie sú potrebné kartičky na bezplatné cestovanie vlakom
      - zoberte si so sebou nekaziace sa jedlo a pitie
      - po príchode do Bratislavy (19.34 hod.) sa presúvame električkou na ubytovanie (ŠD Mladá Garda), potom máme večeru

      3.9.2015
      - o 8.00 hod. raňajky
      - o 9.30 hod. odchádzame autobusmi do haly v tričkách Integrácie, kde máme pridelené miesta
      - predpokladaný koniec programu zhruba o 13.00 hod.
      - potom ideme na besedu so športovcami
      - nasleduje presun na stanicu
      - predpokladaný príchod do Prešova o 22.02 hod. 
      - jedlo do vlaku si budeme obstarávať sami, takže si zoberte peniaze

      NEZABÚDAJTE, ČO STE PODPÍSALI V INFORMOVANOM SÚHLASE!

      Rozdelili sme vás do skupín. Za každú skupinu je zodpovedná jedna pani učiteľka/majsterka/majster. Jej budete hlásiť každý svoj pohyb. Uložte si nižšie uvedené telefónne čísla na učiteľov. 

      Mária Mikolajová (0908 983 620) - V.A
      Alena Pulščáková (0915 545 392) - III.A, IV.A
      Daminán Kolesár (0907 507 480) - II.B, IV.B
      Miriama Timková (0904 543 267) - II.D, IV.E
      Ľubica Priesterová (0907 377 486)  - II.A, V.B
      Aneta Sláviková (0904 630 179)  - II.C, III.B
      Adela Vašková (0915 346 822) - III.D, IV.D
      Dana Kožlejová (0905 848 014) - III.C, IV.C


                  DÚFAME, ŽE TO BUDE PRE VŠETKÝCH SKVELÁ AKCIA